WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти (пошукова робота) - Реферат

"Про загальну середню освіту" [50], Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. (2001), Концепція виховання у національній системі освіти [63];
-орієнтовний зміст виховання в національній школі [82], затверджені кваліфікаційні характеристики соціального педагога [61], підготовка різноманітними вузами України фахівців з соціальної педагогіки;
-введення викладання "Соціальної педагогіки" обов'язковою дисципліною в педагогічних вузах для всіх майбутніх педпрацівників, зокрема, в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди.
Згідно з Законом України "Про освіту" (1996) специфікою загальноїсередньої освіти є забезпечення всебічного розвитку особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудової підготовки, професійного самовизначення, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічного виховання, фізичного вдосконалення.
У Законі України "Про загальну середню освіту" (1999) деталізується мета соціального виховання в школі, а саме загальна середня освіта сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні. Закон вміщує поняття "загальна середня освіта" - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.
Завданням загальної середньої освіти є:
" виховання громадянина України;
" формування особистості учня (вихованця), розвиток його зді бностей і обдаровань, наукового світогляду;
" виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і тру дової діяльності;
" виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і грома дянина, почуття власної гідності, відповідальності перед зако ном за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
" реалізація прав учнів (вихованців) на вільне формування полі тичних, світоглядних переконань;
" виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до на родних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і нації;
" виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збере ження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (ви хованців).
Стаття 17 Закону "Про загальну середню освіту" розкриває виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах:
Виховання учнів (вихованців) здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.
1. Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.
2. У загальноосвітніх закладах забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до вступу у будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.
Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, або навчальні заклади, де вони виховуються.
"Концепція виховання у національній системі освіти" (1996) розкриває специфічні виховні завдання загальноосвітніх середніх закладів. Серед яких:
" філософсько-світоглядна підготовка школярів, допомога їм у визначенні сенсу життя в умовах соціально-економічних змін, нових форм господарювання, виробленні ціннісного ставлення до власного життя;
" розвиток почуття любові до батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток, активна діяльність школярів з поліпшення умов життя в рідній місцевості, підвищенню матеріального і духовного рівнів життя народу, дієва участь у розбудові держави й духовному оновленні суспільства, формуванні високої етики міжнаціональних стосунків;
" формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності суб'єкта громадянського суспільства у процесі практичної суспільної діяльності школярів;
" формування політичної культури учнів, об'єктивних уявлень про історію розвитку суспільства та його політичну систему,
" розвиток самостійного творчого мислення та пізнавального інтересу до ідейно-моральної спадщини, культурно-історичних традицій українського народу;
" розвиток моральних почуттів і рис особистості, а саме: доброти, справедливості, честі, гуманності, поваги до себе й інших, формування в учнів розуміння норм загальнолюдської і народної моралі, ознайомлення з моральними проблемами, які набувають життєвого значення для долі цивілізації - збереження природного і соціального довкілля, ядерне роззброєння тощо; практичне оволодіння народною етикою, розуміння проблем духовності у контексті діалогу культур народів світу, готовність і вміння будувати своє життя за принципом гуманізму;
" розвиток правової свідомості - формування правової культури, вільне володіння державною мовою, засвоєння основ державного, трудового, громадянського, сімейного і кримінального права; активна протидія випадкам порушення законів;
" вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, активної позиції кожної особистості; розвиток потреби в творчій праці, діловитості, підприємництві; виховання дисциплінованості, організованості;
" формування у шкільної молоді розуміння, що людина - частина природи, оволодіння знаннями про природу свого краю, залучення молоді до активної екологічної діяльності, виховання дбайливого ставлення до природних багатств України, прищеплення основ глобального екологічного мислення;
" формування основ етичної культури, розвиток художніх здібностей і почуттів особистості; оволодіння цінностями і знаннями світового і народного мистецтва, музики, архітектури, усної народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури, побуту, ремесел, гри; розвиток почуття прекрасного, формування здатності розуміти і цінувати твори мистецтва, пам'ятки історії, красу; багатство природи, активна робота по відродженню традицій та історичних коренів, національної духовності, формування національного менталітету;
" розвиток потреби у здоровому способі життя; гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я;
" статеве виховання учнів, підготовка

 
 

Цікаве

Загрузка...