WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

поколінь. Національне виховання - це виховання підростаючих поколінь у дусі українського виховного ідеалу на багатовікових традиціях. Національне виховання грунтується на засадах родинного виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського народу (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. - С.229-230);
* виховання почуття власної національної гідності, поваги до інших націй і народів (Безрукава В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.65);
* історично обумовлена і створена народом система поглядів, переконань, ідеалів, а також традицій, звичаїв, обрядів, практичних дій, спрямованих на виховання підростаючого покоління в дусі культурно-історичної спадщини, духовності нації. Вона охоплює ідейне багатство народознавст-
ва, принцип орієнтації навчально-виховної роботи, а також наукову педагогіку, маг під собою фунт духовності рідного народу, постійну і систематичну діяльність родини, державних, громадських виховних закладів, установ і організацій (Падалка О. С. та ін Педагогічні технології Навч посібник - К., 1995. - С. 79);
* створена упродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь (Концепція національного вгіховання // Освіта. - 1994.- 26 жовтня).
Принципи національного виховання
* гуманізм, демократизм, народність, єдність родинного ішкільного впливу, природовідповідність, виховання у праці, самодіяльність учнів (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К, 1997. - С 230)
* народність - єдність загальнолюдського і національного Націона льна спрямованість виховання, оволодіння рідною мовою, формування на ціональної свідомості, любові до рідної землі і свого народу, прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, народних традицій і звича їв, національно-етнічної обрядовості усіх народів, що населяють Україну,
природовідповідність виховання - врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, учнівської та студентської молоді, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей;
культуровідповідність виховання - органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними і побутовими традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності та спадкоємності поколінь;
гуманізація виховання - створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил; гуманізація взаємин між вихователями і вихованцями, постановка виховання в центр навчально-виховного процесу, повага до особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї, виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної;
демократизація виховання - усунення авторитарного стилю виховання. Співробітництво вихователів і вихованців. Сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визначення його права на свободу, на розвиток здібностей і виявлення індивідуальності. Формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини, її громадською відповідальністю.
безперервність виховання - досягнення цілісносіі і наступності у ви-хованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягас в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання формуванню цілісної та всебічно розвиненої особистості;
етнізація виховного процесу - наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина. Принцип етнізації однаково стосується представників усіх народів України. Створення можливості всім дітям навчатися у рідній школі, виховувати національну гідність, національну свідомість, відчуття етнічної причетності до свого народу. Відтворення в дітях менталітету свого народу, увічнення в підростаючих поколіннях специфічного, що є в кожній нації, виховання дітей як типових носіїв національної культури, продовжувачів справи батьків. Принцип етнізації - невід'ємна складова соціалізації дітей;
диференціація та індивідуалізація виховного процесу - врахування у виховній роботі фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриїтя творчої індивідуальності кожного;
послідовність, систематичність і варіативність форм і методів виховання;
свідомість, активність, самодіяльність і творча ініціатива учнівської молоді, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів;
зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу і продуктивною працею;
інтегративність - єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. (Концепція національного виховання//Освіта. - 1994. - 26 жовтня)
ПЕРЕВИХОВАННЯ * виправкення негативних наслідків так чи інакше поставленого виховання (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. -С.457);
* вплив на усунення в діях, вчинках, способі життя учня негативних звичок та хибних схильностей, вад характеру та поступову зміну їх на позитивні риси і якості, що також потребує складних, кваліфікованих зусиль педагогів (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С.101);
* Методи перевиховання:
1. Перепереконання - перебудова неправильних переконань.
2. Переучування - виправляння негативних потреб та звичок.
3. Переключення - переведення активності підлітка з відхиленнями у реальному розвитку та поведінці у навчальну та суспільне корисну діяльність.
4. Метод "вибуху" - руйнування зіпсованих стосунків особистості з колективом та суспільством.
5. Примушування (Педагогика / Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанско-го. - М., 1984. - С.240-241);
* перевиховання спрямоване на перебудову поглядів, що неправильно склалися, суджень, оцінок учнів, на перетворення негативних способів поведінки, які ускладнюють процес формування особистості (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.286).
ПОВЕДІНКА * система дій та вчинків людини, у яких виявляються її взаємини із соціальним середовищем. Складові поведінки - вміння, звички воля, характер (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М, 1998. -С. 135);
* система взаємопов'язаних реакцій і дій людини й тварин у взаємодії з навколишнім середовищем. Фізіологічною основою поведінки є система безумовних і умовних рефлексів. Поведінка людини є системою дій і вчинків, які мають моральне значення й підлягають моральній оцінці незалежно від того, з яких причин їх зроблено. В цьому розумінні говорять і про поведінку учня в школі, родині, у громадських місцях тощо (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. - С.261);
* активна взаємодія людини з оточуючим світом, опосередкована зовнішніми і внутрішніми факторами. Для педагога поведінка

 
 

Цікаве

Загрузка...