WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

ділове співробітництво. Безкорисно приходять на допомогу, роблять все, щоб принести людям користь. (Лутошкин А.Н. Как вести за собой. - М., 1981. - С. 116-132).
КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ * сукупність форм повсякденної поведінки людини, в яких знаходить вияв додержання моральних норм (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. - С. 76).
* високий ступінь відточеності, відшлифованості дій та вчинків людини, досконалість її діяльності у різноманітних сферах житія (Харламов И.Ф. Педагогика. - М.. 1990. - С.422);
* виконання людиною загальноприйнятих норм громадського порядку, правил співжиття. Є дійовим вираженням таких моральних рис, як гуманізм, громадянськість, почуття власної гідності, що виявляються в людині повсякденно і у різноманітних умовах (у школі, в сім'ї, на вулиці, наодинці з собою) (Теорія і методика комуністичного виховання в школі/ За ред. Г.1. Щукіної. - К., 1977. - С. 128);
* сукупність форм повсякденної поведінки людини (у праці, у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішній вираз моральні та естетичні норми цієї поведінки. Якщо моральні норми прописують, що саме люди повинні робити, то культура поведінки розкриває, яким конкретно чином здійснюються у поведінці вимоги моральності, який зовнішній вигляд поведінки людини, у якій мірі органічно, природно та невиму-шено ці норми злилися з її способом життя, стали повсякденними життє-
вими правилами (Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. - М., 1975. -С. 130);
* дотримування основних вимог та правил людського гуртожитку, вміння знаходити правильний тон у спілкуванні з оточуючими (Педагогическая энциклопедия. Т.2. - М., 1965. - С.547).
КУЛЬТУРА ЗДОРОВ'Я *це важлива складова загальноїкультури людини, обумовлена матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, знань, потреб, умінь і навичок формування, збереження й укріплення її здоров'я. Концептуальна модель культури здоров'я особистості являє собою сукупність трьох компонентних блоків: "програмно-змістовного, потребнісно-мотиваційного й діяльнісно-практичного (Горащук В.П. Формирование культуры здоровья школьников: теория и практика. -Луганск, 2003. - С. 167-168).
МЕТА ВИХОВАННЯ * це наперед визначені результати в розвитку й формуванні особистості, яких намагаються досягти в процесі виховної роботи (Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - Вінниця, 1999. - С.52);
* формування всебічно й гармонійно розвинутої особистості. Сирия І и розумовому, моральному, емоційному та фізичному розвиткові особистості, всебічно розкривати її творчі можливості, формувати гуманістичні відносини, забезпечувати різноманітні умови для розквіту індивідуальності дитини іі урахуванням її вікових особливостей (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.452);
* полягає у гармонійному розвитку усіх сутнісних фізичних та духовних сил, здібностей, обдаровань дитячої особистості, у забезпеченні оптимального застосування цих сил в умовах суспільства, що оновлюється, у формуванні її внутрішньої інтелектуально-моральної свободи (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.41);
* всебічний і гармонійний розвиток дитини (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С.82);
* зміщується сьогодні з усебічного розвитку на моральний аспект, точніше - виховання гуманної особистості, тобто людини, здатної у діловій, побутовій і політичній сферах уникати конфліктів, поступатися і знаходити шлях до компромісів (Трухін І.О. Про мету виховання // Рідна школа. -1994.-№5.-С.35-37);
* душевне здоров'я вихованця та його людське щастя (Слуцкий В.И. Элементарная педагогика. - М., 1992. - С.48);
* заздалегідь визначені (прогнозовані) результати у підготовці підростаючих поколінь до життя, в їх особистісному розвитку та формуванні, до яких прагнуть у процесі виховної роботи (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., І990.-С.41);
* дати кожному школяреві базову освіту та культуру й на їх основі надати умови для розвитку тих сторін особистості, для яких є найбільш сприятливі суб'єктивні умови (бажання індивіду) та об'єктивні можливості сім'ї, школи, громадськості, державної влади на місцях (Газман О. С. Воспитание: цели, средства, перспективы // Новое педагогическое мышление. - М., 1989. - С.226);
* створення позитивних інтересів та погашення небажаних (Выготский Л. С. Детская психология //Собр. соч.-М., 1984. Т.4-С34);
МЕТОДИ ВИХОВАННЯ * шляхи досягнення заданої мети виховання... способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку вихованців із метою вироблення в них певних якостей, обумовлених метою виховання (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.521);
* ті практичні дії педагога й учнів, що сприяють передачі, засвоєнню й використанню змісту виховання як суспільного досвіду (Безрукава В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.67);
* науково обгрунтовані способи педагогічне доцільної взаємодії з дітьми, організації та самоорганізації їх життя, психолого-педагогічного впливу на їх свідомість та поведінку, стимулювання їх діяльності та самовиховання (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С. 169);
* способи педагогічної діяльності з виховання учнів, що становлять єдину систему (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С.88);
* способи впливу на свідомість, почуття, волю, поведінку і систему відносин учня з метою формування активних громадян незалежної України (Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. - К., 1995. -С.49);
* сукупність специфічних способів та прийомів виховної роботи, які використовуються в процесі формування особистісних якостей для розвитку потребнісно-мотиваційної сфери та свідомості учнів, для вироблення навичок та звичок поведінки, а також для її корекції та вдосконалення (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.320);
* способи взаємопов'язаної діяльності вихователів га вихованців (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.321);
* способи, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість, поведінку вихованців, на формування в них необхідних якостей, на збагачення їхнього досвіду корисної діяльності та різноманітних відносин (моральних, трудових, естетичних тощо) (Педагогики школы/ Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1977. - С.32);
* засоби організації такої педагогічної взаємодії, яка визначає спосіб І;І форми спілкування вихователя з вихованцем і стимулює їх потребу в про яві творчого потенціалу (Павлова Л.Д.).
Класифікація методів виховання * за характером методи виховання поділяються на переконання, вправи, заохочення та покарання (М.І. Болдирєв, М.К. Гончаров, Ф.Ф. Корольов та ін.)... До цієї класифікації близька інша система загальних методів виховання, яка трактує характер більш узагальнено (Т.О. Ільїна, І.Т. Огородніков). Вона включає методи переконання, організації діяльності, стимулювання поведінки школярів. У

 
 

Цікаве

Загрузка...