WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

101);
* сукупність систематизованих знань, умінь та навичок, поглядів та переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки, що досягнуті за результатами навчально-виховної роботи. Основний шлях здобуття освіти - навчання у системі навчальних закладів (Педагогический словарь. Т.2. - М., 1960. - С. 12).
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА * забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне виховання (Закон України "Про освіту". Ст. З5 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 21. - С. 264);
* сучасна загальна середня освіта, що спрямована на виховання гуманної людини, покликана об'єднати, інтегрувати матеріал, необхідний для майбутньої спеціальної підготовки людини, яка здатна активно діяти у суспільстві, та одночасно людини, яка прагне духовного внутрішнього життя, до керування своєю поведінкою (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. -М, 1996.-С.323);
* сукупність знань, умінь та навичок, що необхідні для участі в суспільно корисній праці незалежно від майбутньої професії або для отримання спеціальної освіти (Педагогическая энциклопедия. Т.З. - М., 1968. - С. 126).
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ * суттєва складова духовної культури людства, сукупність загальних та загальнозначущих, морально-естетичних ідеалів, яка відображає відношення людини до тих чи інших властивостей об'єктивної, предметної або суб'єктивної, ідеальної реальності. Вони сформувалися в процесі активної суб'єкт-об'єктної діяльності людей на основі потреб, мотивів, інтересів, культурно-історичного та морально-естетичного досвіду людства. Загальнолюдські цінності складають виховний ідеал, який відбивається в звичаях, традиціях, мистецтві. Він твориться віками й по традиції переходить від старших поколінь до молодших, що його доповнюють й удосконалюють. (Фрейман Г.О. Формування уявлень про загальнолюдські цінності у підлітків засобами мистецтва: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. -Луганськ, 1997. - С. 12-14.)
ЗАКОН * внутрішній суттєвий і стійкий зв'язок явищ, що зумовлює їх упорядковані зміни. Поняття закону близьке до поняття закономірності, шо являє собою сукупність взаємопов'язаних за змістом законів, які забезпечують стійку тенденцію або спрямованість у змінах системи. Закон обумовлює один з боків сутності, пізнання якої в теорії співпадає з переходом від емпіричних фактів до формулювання законів процесів, що вивчаються (Философский словарь / Под ред. И.Г. Громова. - М. 1987. - С. 147).
ЗАКОН ПЕДАГОГІЧНИЙ * ураховуючи значну складність та різнобічність явищ цілісного педагогічного процесу, труднощі визначення стійких зв'язків, залежностей, відносин між ними, ми дотримуємося думки, що у педагогіці доцільніше використовувати термін "закономірність", а не "закон", хоча в історії педагогіки, у вітчизняній сучасній науці це питання залишається відкритим (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций. - М. 1998. - С.139);
* основним законом виховання як суспільного явища, на який спирається та ч якого виходить педагогічна наука, є закон обов'язкового засвоєння підростаючим поколінням соціального досвіду старших поколінь як необхідної умови входження у суспільне життя, реалізації наступності між поколіннями, життєзабезпечення суспільства, окремого індивіда та розвитку сутнісних сил кожної особистості... Наступні закони:
- закон обов'язкової відповідності змісту, форм, методів навчання та виховання вимогам розвитку виробничих сил суспільства;
- обумовленість змісту, форм та методів виховання, навчання характером виробничих відносин та відповідною їм надбудовою;
- виникнення неминучих виховних наслідків за результатом взаємодії дітей із світом, у життєвих ситуаціях, подіях, конфліктах, процесах;
- закон формування сутності дитячої особистості за результатами її активного самопрояву та самоствердження у діяльності, відносинах, спілкуванні;
- закон гармонійного розвитку сутнісних сил дитини, її інтелектуальної, фізичної, емоційно-вольової сфер, із урахуванням вікових особливостей та можливостей (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.74-76);
* головний, об'єктивний закон - відповідності навчання й освіти рівневі продуктивних сил і виробничих відносин, науково-технічному, соціальному, культурному і духовному прогресу суспільства (Гагринський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. -С.157);
* за Л.С.Виготським: "Через інших ми стаємо самими собою. Особистість стає для себе тим, що вона є в собі, що вона подає для інших" (Выготский Л.С. Проблемы развития психики // Собр. соч. В 6 т. - М, 1982. Т.З).
ЗАКОНОМІРНІСТЬ * зв'язки, залежності, відносини, що існують об'єктивно, незалежно від свідомості та волі людини (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций. - М., 1998. - С. 158);
* об'єктивно існуючий, необхідний, суттєвий, повторюваний зв'язок між явищами або процесами, який характеризує їх розвиток (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.155).
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНІ * основні закономірності педагогічного процесу:
1. Педагогічний процес має цілеспрямований, двобічний, цілісний характер.
2. Процес освіти, розвитку та формування особистості неможливий без її активної діяльності.
3. Розвиток компонентів, що характеризують особистість, взаємопов'язаний та взасмообумовлений. У реальному процесі формування особистості ці компоненти виступають у різних комбінаціях.
4. Компоненти педагогічного процесу не рівнозначні, існують їх певна підпорядкованість, взаємозв'язок та взаємообумовленість.
5. Педагогічний процес протікає імпульсивне, певними дозами, що являють собою обмежені змістом та часом цикли. Педагогічний процес дискретний та тривалий за часом функціонування (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций. - М, 1998. - С. 140);
* принципи навчання та виховання належать до групи власне педагогічних закономірностей. Вони виникають та діють у рамках навчально-виховного процесу, визначають вихідні позиції педагогічної майстерності та мистецтва...
Принципи організації навчально-виховного процесу:
- принцип суспільно-цінної цільової спрямованості навчально-виховного процесу;
- здійсненнякомплексного підходу, організація взаємодії різних видів дитячої діяльності;
- зв'язок усієї навчально-виховної роботи з життям;
- інтелектуально-емоційне, емоційно-вольове та діяльнісно-практичне формування особистості в процесі навчання та виховання;
- навчання та виховання дітей у колективі, послідовне поєднання масових, колективних, групових, індивідуальних форм роботи;
- єдність вимогливості та поваги до дітей;
- поєднання керівництва

 
 

Цікаве

Загрузка...