WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

природі) (Котєнєва І. С. Формування естетико-екологічної культури майбутнього вчителя засобами мистецтва: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіка. -Луганськ, 1996. - С. 12.).
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ * це сукупність дій вихователя і вихованців у ході їх діяльності, які забезпечують формування естетичної культури особистості (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні осноті виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. - С. 89);
* формування естетичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного сприйняття явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити прекрасне в оточуючий людину світ, зберігати прекрасне (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 101);
* сукупність послідовних дій учителя та учня, спрямованих на прищеплення уміння сприймати, розуміти, відчувати прекрасне в дійсності та мистецтві, а також розвиток смаків, потреб та здатності відтворювати це прекрасне в дійсності та у мистецтві (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 181);
* (емоційне) виховання - ще один базовий компонент мети виховання та виховної системи, який узагальнює розвиток естетичних ідеалів, погреб та смаків у вихованців. Завдання естетичного виховання умовно можна поділити на дві групи - набуття теоретичних знань та формування практичних умінь. Перша група завдань вирішує питання залучення до естетичних цінностей, а друга - активного включення в естетичну діяльність (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С. 160);
* естетичне виховання включає: розвиток естетичних почуттів та емоцій, вдосконалення естетичного сприйняття, розвиток уяви учнів; естетичну просвіту учнів; формування механізмів естетичного самовиховання, самоосвіти та самонавчання; індивідуальне естетичне виховання, спрямоване на розвиток художніх задатків, здібностей та нахилів учнів; відповідні знання учнів, навички та вміння, ставлення до естетичних властивостей об'єктів і творчі вміння створювати естетично цінніоб'єкти (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С. 58);
* цілеспрямований процес формування творчої активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, трагічне, комічне, потворне у житті та мистецтві, жити й творити "за законами краси" (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.284);
* формування в учнів здібностей повноцінного сприйняття і правильного розуміння прекрасного в мистецтві й житті, вироблення естетичних смаків та ідеалів, розвиток творчих задатків й обдарованості у галузі мистецтва (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.436);
* формування певного естетичного ставлення людини до дійсності. У процесі естетичного виховання виробляється орієнтація особистості п сит естетичних цінностей, у відповідності з уявленнями про їх характер, що склалися у конкретному суспільстві, прилучення до цих цінностей. Одночасно в естетичному вихованні формується й розвивається здагнісіь людини до сприйняття та переживання, її естетичний смак та ідеали, здатність до творчості за законами краси, до створення естетичних цінностей у мистецтві й поза ним (у сфері трудової діяльності, у побуті, у вчинках та поведінці) (Эстетика: Словарь /Под ред. А.А. Беляева. - М., 1989. - С.424);
* цілеспрямований процес формування творчої активної особистості дитини, яка здатна з позицій посильного їй розуміння комуністичного ідеалу сприймати та оцінювати прекрасне, досконале, гармонійне, інші естетичні явища в житті, природі, мистецтві, жити, творити "за законами краси", за законами радянського співжиття (Проблемы эстетического развития личности школьника / Под ред. А.И. Бурова, Е.В. Квятковского. - М., 1987. -С.З);
* процес формування естетичного ставлення до дійсності та активізації творчої діяльності особистості за законами краси (Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе: Учеб.-метод. пособие. - К., 1985. - С. 7);
* систематичний, цілеспрямований процес розвитку естетичних почуттів та розуму в їх діалектичній взаємодії (Болдырев Н.И. и др. Педагогика. -М., 1968.-С.41І).
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИХОВАННЯ * стійкі й суггсві зв'язки між елементами виховного процесу, що забезпечують його ефективність. Загальні закономірності виховання: виховання особистості відбувається лише в процесі включення її в різносторонню діяльність у позиції її учасника та організатора; дієве виховання - таке виховання, яке стимулює власну (внутрішню) активність особистості в організованій діяльності; процес виховання будується на принципах гуманізму і демократизму, що забезпечують поєднання поваги гідності особистості вихованця з високою вимогливістю до нього; процес виховання виявляє та спирається на позитивні якості дитини; ефективність виховання залежить від урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; виховання особистості найефективніше в колективі й через колектив; процес виховання залежить від єдності й погодженості педагогічних зусиль учителів, школи, сім'ї і громадськості. Успіх виховання вимагає реалізації всієї сукупності педагогічних закономірностей (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. - С. 131);
* ефективність виховання залежить:
1. Від виховних відносин, що склалися.
2. Від відповідності мети та організації дій, що допомагають цієї мети досягти.
3. Від відповідності соціальної практики та характеру (спрямованості, змісту) виховного впливу на вихованців.
4. Від сукупної дії об'єктивних та суб'єктивних факторів.
5. Від інтенсивності виховання та самовиховання.
6. Від активності його учасників у педагогічній взаємодії.
7. Ефективність виховання залежить від ефективності супутніх процесів - розвитку та навчання.
8. Ефективність виховання залежить від якості виховного впливу.
9. Ефективність виховання залежить від інтенсивності впливу на "внутрішню сферу" вихованця.
10. Ефективність виховання залежить від поєднання педагогічного впливу та рівня розвитку вербальних та сенсомоторних процесів вихованця (Г.І. Щукіна).
11. Від інтенсивності та якості взаємин (спілкування) між самими вихованцями (Подласый И.П. Педагогика-М., 1996.- С.447-450):* а) єдність навчання, виховання й розвитку дитини в навчально-виховному процесі;
б) спільність педагогічного й учнівського колективів у школі в досягненні цілей і наслідків навчання і виховання;
в) прагнення вчителів до загальної вихованості; бути взірцем для учнів в усьому, що уособлює авторитет школи в навколишньому середовищі;
г) поступове включення учнів в усі процеси, які сприяють роботі над собою - самоосвіті й самовихованню (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С.84-85);
* стійкі, повторювані та суттєві зв'язки у виховному процесі, реалізація яких дозволяє добиватися ефективних результатів у розвитку та формуванні особистості:
а) виховання особистості, яка розвивається, відбувається тільки в процесі включення її в

 
 

Цікаве

Загрузка...