WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

й виконання встановлених норм (правових, моральних, політичних, етичних) (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург. 1996. - С.291);
* ідея свідомої дисципліни виводиться з органічного сполучення інтересів особистості та суспільства, свідомого ставлення до праці та бережливого - до суспільної спадщини. Свідома дисципліна як суспільне явище визначається світоглядом, громадськими переконаннями. Вона передбачає цілеспрямоване зосередження уваги, волі, усіх інтелектуально-творчих здібностей та фізичних сил на вирішення завдань оновлення (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.313-314);
* сутність свідомої дисципліни учнів полягає в знанні правил поведінки та встановленого в школі порядку, розумінні їх необхідності та стійкій звичці їх дотримання (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.421);
* виконання обов'язку - особистого та суспільного; бездоганне виконання обов'язків, державних, особистих, суспільних та дотримання прийнятих у суспільстві норм поведінки у співжитті, у ставленні до людей, праці та громадської власності (Педагогика / Под ред Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.405).
ДУХОВНА КУЛЬТУРА * це діалог з навколишнім світом, гармонійне сполучення досліджень формаційних структур і всього розмаїття духовних аспектів суспільного життя та внутрішнього світу особистості. (Луганська Л.М. Формування духовної культури студентів педагогічного коледжу засобами музики: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної педагогіки. - Луганськ, 1998. - С. 9.)
* історично визначений рівень розвитку світоглядних позицій, ціннісних орієнтацій, ідеалів, творчих сил і здібностей, який виражений у типах і формах організації життя і діяльності особистості, а також у створюваних нею духовних цінностях (Луганська Л.М. Формування духовної культури студентів педагогічного коледжу засобами музики: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної педагогіки. -Луганськ, 1998. - С. 9.)
ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ * виховання ціннісного ставлення дожиття, що забезпечує стійкий та гармонійний розвиток людини. Це виховання почуття обов'язку, справедливості, відвертості, відповідальності, праведності, благочестя та інших якостей, здатних надати вищого сенсу справам та думкам людини, підняти її над земними труднощами (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.65).
ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ * сукупність економічних знань, свідомості, поведінки та цілеспрямованої творчої діяльності особистості в різних сферах економічного життя суспільства, що базується на гармонійному сполученні загальнолюдських цінностей, норм, традицій економічної діяльності, що виявляється у стосунках людини з навколишнім соціально-економічним середовищем. Структура поняття "економічна культура особистості включає три взаємопов'язані елементи: 1) "спеціальні економічні знання (знання економічних законів і закономірностей, економічної термінології, компетентність у питаннях економічних змін, які відбуваються в нашій країні і т.д.); 2) "якості економічного мислення і свідомості (здатність до економічного аналізу, толерантність, прийняття економічних цінностей та їхнє співвіднесення із загальнолюдськими, критичне ставлення до дійсності тощо); 3) "економічна поведінка (активна участь в економічній діяльності на різних рівнях, уміння раціонально організувати свою діяльність, пошук оптимального вирішення проблем і т.д.). (Надточиєва О.О. Формування економічної культури особистості старшокласників з використанням засобів мистецтва: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Луганськ, 2000. - С. 6.)
ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ * передання учням досвіду планування, фінансування, обліку та розподілу продуктів праці (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.61);
* організована педагогічна діяльність, спеціально продумана система роботи, спрямована на формування економічної свідомості учнів. У процесі її здійснення школярі засвоюють суму понять та уявлень про організовану та ефективну економіку, розвиток виробничих сил, виробничі відносини, діючий господарський механізм. Економічне виховання забезпечує розвиток економічного мислення, формування моральних та ділових якостей, які створюються в економічній діяльності (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.227);
* вироблення в учнів чіткої уяви про наукові закономірності розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване, систематичне формування в школярів економічних знань, високої організованості та творчої ініціативи, підготовка їх до продуктивної праці, вмілого, бережливого ставлення до природи, вироблення звички практично використовувати економічні знання у реальному житті (Подачка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібник. - К., 1995 - С.104);
* послідовне формування в учнів економічного мислення, тобто усвідомлення ними економічних закономірностей розвитку суспільства, ролі праці. На цій основі формуються такі якості особистості як ощадливість, госполарська діловитість, необхідні у виробничо-економічній діяльності та економічних відносинах поза сферою матеріального виробництва, у повсякденному житті (Шемякин Б.П. Экономическое воспитание школьников: вопросы теории и методики. - М., 1986. - С. 10);
* включає систему засобів, спрямованих на вивчення школярами оснон економіки, участь їх у різноманітних видах виробничої та суспільно корисної праці, вироблення відповідних знань та умінь у питаннях планування діяльності, обліку та контролю виробленої продукції (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.435).
*формування якісного уявлення про економічні закономірності розвитку суспільства й формування на цій основі якостей особистості, які необхідні в економічній діяльності й економічних відносинах поза сферою матеріального виробництва, тобто в повсякденному житті (Надточиєва О.О. Формування економічної культури особистості старшокласників з використанням засобів мистецтва: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.01 -загальна педагогіка та історія педагогіки. - Луганськ, 2000. - С. 7.).
ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА * інтегративна духовно-практична характеристика особистості. Почуттєвий елемент у культурі органічно пов'язаний з іншими її структурними компонентами. Розвивати емоційну культуру - значить формувати людину як духовно-фізичну систему (Сілютіна І.М. Формування емоційної культури студентів педагогічного училища засобами мистецтва: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної педагогіки. - Луганськ, 1998. - С. 7.).
ЕСТЕТИКО-ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА * це система мотиваційної, теоретичної та практичної оснащеності особистості для успішного здійснення естетико-екологічної діяльності (сприйняття, спілкування, захист та творення естетичного у

 
 

Цікаве

Загрузка...