WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

якостей, які відображають її всебічний розвиток... Показники вихованості учнів ІХ-Х класів: патріотизм, колективізм, інтернаціоналізм, гуманність, чесність, сумлінне ставлення до праці, дисциплінованість, відповідальність, принциповість, цілеспрямованість, активність, допитливість, естетичний розвиток, прагнення до фізичного вдосконалення (Монахов Н.И. Изучение эффективности воспитания: теория и методика. - М., 1981. - С. 45, 62).
* 1.Спрямованість особистості. Поєднання інтелекту, емоцій та волі. Відображення основних досягнень психічного розвитку особистості, її цільових настанов, ідеалів, провідних інтересів та потреб.
2. Рівень розумової зрілості дитини. Ерудиція, культура мислення та працездатність.
3. Характеристика критеріальної моральної якості. Молодші підлітки - рівень відповідальності. Старші підлітки - рівень принциповості. Старшокласники - рівень соціальної спрямованості особистості (Кочетов А. И. Педагогическое исследование. -Рязань, 1975. -С.119-131).
ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ *це інтегративна якість особистості, що дозволяє людині відчувати себе юридично, соціальне, політичне дієспроможною. До головних елементів громадянськості відносяться - моральна і правова культура, тобто почуття власної гідності, внутрішня свобода особистості, дисциплінованість, повага, довір'я до інших громадян й до органів влади, здатність виконувати свої обов'язки, гармонійно поєднувати патріотичні почуття й почуття інших народів. Моральна культура громадянина базується на національних та загальнолюдських моральних цінностях, а правова культура виступає суб'єктивною основою й передумовою існування правової держави, для якої характерна висока ступінь потреби у громадянських якостях особистості (Сухомлинська О.В. Громадянськість як феномен виховання // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. пр. Кн. 2. - К., 1999. - С. 7).
ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ *це формування здібності переконано та відповідально усвідомлювати свої права та обов'язки і, керуючись цим, діяти на користь суспільства (Зеленое Є.А. Формування політичної культури старшокласників засобами мистецтва: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук заспеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. -Харків, 1992. - С. 6.).
* цілеспрямована та систематична виховна діяльність з формування у школярів громадянської відповідальності, поваги до закону; сприяння прийняття ними цінностей демократичного суспільства через закріплення в їх свідомості та поведінці культурних зразків і моральних принципів шляхом застосування різноманітних форм спілкування та самовиховання (Зеленое Є.А.),
- (громадянське політичне виховання) являє собою систему загальнолюдською ціннісного ставлення до глобальних проблем, соціальних груп, окремих особистостей, їх діяльності, до явищ суспільного життя та свідомості. Воно громадянське тому, що визначається принциповими загальнодержавними, конституційними світоглядними позиціями, які втілюються, в реальну практику суспільних відносин Воно політичне тому, що забезпечує усвідомлення школярами ідеалів га цілей, стратегічної й тактичної лінії будівництва правової держави для забезпечення докорінних інтересів більшості народу (Лихачев Б Т Педагогика Курс лекций - М, 1996 -С 236)
ДИТЯЧІ ТА МОЛОДІЖНІ ОБ'ЄДНАННЯ * об'єднання дітей від 7 до 18 років (згідно з Міжнародною конвенцією про права дитини, люди від народження до 18 років вважаються дпьми) ..Особливості:
- громадський характер;
- самостійний соціальний статус; варіативність організаційно-правових форм (об'єднання, організації, рухи, спілки, асоціації, співдружності, центри, клуби тощо),
- варіативність масштабів та рівнів (міжнародні, республіканські, міжрегіональні, регіональні, районні, міські, на рівні мікрорайону)
- варіативність цілей та спрямованості змісту (патріотичні, економічні, екологічні, піонерські, скаутські, політичні, пацифістські, релігійні тощо);
- варіативність організаційних структур, зовнішнього оформлення (ланка, патруль, бригада, команда, загін, дружина тощо. Об'єднання має право розробляти статут, закони, ритуали, символи та ін.);
- варіативність баз формування (загальноосвітні заклади, заклади додаткової освіти, дитячі будинки, інтернати, за місцем проживан ня тощо);
- варіативність та назва організатора діяльності дитячих об'єднань (керівник, лідер, інструктор, скаут-майстер, соціальний педагог тощо);
- бюджет більшості дитячих об'єднань поповнюється за рахунок таких джерел: кошти, зароблені самими членами об'єднання, членські внески (обов'язкові для дорослих членів та добровільні для дітей та їх батьків, субсидії спонсорів).
Це один з шляхів соціалізації особистості...
Функції: розвиваюча (забезпечує громадянське, моральне становлення особистості дитини, розвиток її соціальної творчості, уміння взаємодіяти з людьми, висувати та досягати значущих для всіх та кожного цілей); орієнтаційна (забезпечення умов для орієнтації дітей у системі соціальних, моральних, політичних цінностей); компенсаторна (створення умов для реалізації потреб, інтересів, актуалізації можливостей дитини, які не знайшли попиту в інших спільнотах, членом яких вона є, для усунення дефіциту спілкування та співучасті) (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С.213-221);
* певний тип суспільної взаємодії, у якій реалізуються інтереси та відносини їх членів. Це всі добровільні об'єднання дітей до 18 років, а також групи, відділення, об'єднання в межах цієї вікової групи при молодіжних та дорослих організаціях та об'єднаннях (Харченко С.Я. Подготовка учителей к работе с детскими общественными объединениями. - Луганск. 1992. -С.7).
Молодіжні об'єднання * спільнота, яка складається з підлітків та осіб молодого віку. Характерні ознаки: виникнення на базі стихійного спілкування в конкретних умовах соціальної ситуації, самоорганізація й незалежність від офіційних структур, обов'язкові для учасників (відмінні від нормативних) моделі поведінки, що спрямовані на реалізацію потреб, що не задовольняються у звичайних формах життєдіяльності (самоствердження, соціальний статус, захищеність, престижна самооцінка), відносна сталість, виший рівень включення індивіда у функціонування спільноти, певна ієрархія, виразні особливості (або система) світогляду, ціннісних орієнтацій, ставлення до оточуючого середовища, стереотипів поведінки, атрибутика, яка підкреслює приналежність до даної спільноти (Левичева В.Ф. Самодеятельное движение молодежи в русле гражданского диалога / По неписанным законам улицы. - М., 1991. - С.11-12).
ДИСЦИПЛІНА * шкільна - особливий вид дисципліни, який здійснюється в процесі навчальної й виховної роботи в школі. Дисципліна шкільна зумовлена як вимогами суспільної дисципліни праці, так і віком дітей, служить вихованню й закріпленню необхідних моральних якостей громадянина (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. . С.92).
* певний порядок поведінки людей, що забезпечує узгодженість дій у колективі, засвоєння

 
 

Цікаве

Загрузка...