WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Богословского и др. - М., 1973. - С.119)
* складний та багатогранний процес, який може виступати водночас і як процес взаємодії індивідів, і як інформаційний процес, і як ставлення людей один до одного, і як процес їх співжиття та взаємного розуміння один одного (Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. -М., 1971. -С. 178).
СТАНДАРТ ОСВІТИ * чітко окреслений обсяг змісту загальної середньої освіти та характеристика рівня його засвоєння, що задає державну норму освіченості і гарантії держави щодо її одержання громадянами. Стандарт ос піти включає:
* базовий навчальний план середньої освіти (інваріантна частина -обов'язкові для вивчення в усіх загальноосвітніх закладах України освітні галузі і встановлює мінімальну кількість відведених для цього навчальних годин; варіативна частина - відповідає передусім цілям забезпечення індивідуального розвитку школярів, врахування і відображення у змісті освіти регіональних етнокультурних і соціокультурних особливостей, національних традицій тощо) (Лозова В.1., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 267).
* вимоги до змісту, обсягу, рівня освітньої та професійної підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного. рівня громадян, незалежно від форм отримання освіти (Закон України "Про освіту" // Голос України. - 1996. - 25 квітня. - С.8).
УМІННЯ * свідоме оволодіння сукупністю певних навчальних операцій (способів здійснення дій) (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 254):
* це володіння способами (прийомами, діями) застосування засвоюваних знань на практиці. Уміння містять у собі знання і навички. (Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Педагогика. // 100 экзаменационных ответов. Экспресс-справочник. - Ростов н/Д., 2002. - С. 70).
* підготовленість до практичних і теоретичних дій, шо виконуються швидко, точно, свідомо на основ' засвоєних знань і життєвого досвіду (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведений. - М., 2001. -176 с.).
* це володіння способами (прийомами, діями) застосування засвоюваних знань на практиці (Столяренко Л.Д. Педагогика. - Ростов н/Д., 2000. -448 с.).
* володіння засобами застосування засвоєнихзнань на практиці, часто вміння називають знаннями у дії (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 134);
* це підготовленість до свідомих і точних дій (Мижериков В.А. Психолого-педагогический словарь / Под ред. П.И. Пидкасистого.- Ростов н/Д., 1998. - С. 263).
* готовність свідомо й самостійно виконувати практичні й теоретичні дії на підставі засвоєних знань, життєвого досвіду та набутих навичок (По-дласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.25);
* сплав навичок і знань, що визначає якість виконання будь-якої діяльності, значно більш складне утворення, ніж навички чи знання, взяті окремо. Це свідоме використання системи навичок і знань про них у діяльності в цілому (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.56);
* володіння способами (прийомами, діями) застосування знань, що засвоюються, на практиці (Харламов И.Ф. Педагогика - М., 1990. - С. 151);
* здатність виконувати складну комплексну дію або готовність до виконання складних комплексних дій на основі засвоєння знань, навичок практичного досвіду (Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. -К., 1987. - С.80);
* засвоєний суб'єктом спосіб виконання дій, що забезпечується сукупністю набутих знань і навичок. Уміння формується шляхом вправ і створює можливість виконання дії не тільки у звичних, але й в умовах, що змінюються (Краткий психологический словарь. - М., 1985. - С.365);
* сукупність знань і гнучких навичок, що забезпечує можливість виконання певної діяльності або дії у певних умовах. Проходячи через ряд етапів формування уміння переростає у майстерність та творчість. Етапи формування умінь: 1) Первісне уміння. 2) Недостатньо уміла діяльність. 3) Окремі загальні уміння. 4) Високорозвинене уміння. 5) Майстерність (Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С. 155);
* практичні дії, які учень може здійснити на основі отриманих знань. Уміння в свою чергу у подальшому можуть сприяти отриманню нових знань і формуванню нових умінь (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. -С.220);
* можливість успішного виконання дій на основі набутих знань для рішення поставлених завдань у відповідності із зазначеними умовами (Педагогика /Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.104);
* спосіб дії, який складається з упорядкованого ряду операцій, що мають спільну мету, і засвоєний до ступеня готовності його застосовування у варіативних ситуаціях (Лернер И.Я. Процесе обучения и его закономерности. - М., 1980. - С.ЗЗ);
* особлива діяльність, основним змістом якої є узгоджена система розумових і практичних дій, спрямованих на мету, що ясно усвідомлюється (Педагогика школы/ Под ред. Г.И.Щукиной. - М., 1977. - С.261);
* набута людиною здатність цілеспрямовано й творчо користуватися своїми знаннями та навичками в процесі як теоретичної, так і практичної діяльності (Дидактика средней школы/ Под ред. М.А. Данилова и М.Н. Скаткина. - М., 1975. - С. 106);
* володіння складною системою психічних та практичних дій, необхідних для цілеспрямованої регуляції діяльності за допомогою знань та навичок, які є в суб'єкта (Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. -М., 1970.-С. 159);
* можливість ефективно виконувати дію (діяльність) у відповідності із цілями та умовами, в яких доводиться діяти (Педагогическая энциклопедия Т.З.-М.. 1968. -С.362);
* спосіб дії, розрахований на застосування не в тих умовах, у яких був сформований (Педагогика/ Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1966. - С.128).
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ * процес зміни особистості в ході взаємодії її з реальною дійсністю, появи фізичних і соціально-психологічних новотворів у структурі особистості і, у зв'язку з цим, зміна зовнішніх проявів (форми) особистості, завдяки якій вона існує для інших людей (Педагогика. Учебное пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998.-С. 369-370).
* навмисне і ненавмисне виховання (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М., 2002. - С. 81).
* це надання певної форми, завершеностґпроцесу становлення людської особистості, досягнення нею рівня зрілості, стабільності (Мойсеюк Н.С. Педагогіка. Навч. посібник, - Вінниця, 1999. - С.32);
* становлення особистості під впливом різних факторів; результат на даний момент (певний рівень стабілізації, набуття форми - комплексу властивостей, якостей особистості) (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 78);
* процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних тощо (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996.- С.27);
* надання будь-чому певної форми,

 
 

Цікаве

Загрузка...