WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

мікросередовище (Грузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. С.25);
* організоване середовище - це в першу чергу ті соціальні інститути, на які так чи інакше покладені виховні функції по відношенню до підростаючого покоління. Це перш за все родини учнів, виробничий колектив базового підприємства, установи культури та побуту, навчальні заклади та позашкільні установи, різні клуби та об'єднання за інтересами, що функціонують за місцем проживання. Сюди ж відносяться радіо- та телевізійна мережа, а також мережа кінопрокату (Новикова Л.И. Школа и среда. - М., 1985.-С. 16);
* комплекс різноманітних зовнішніх явищ, що стихійно діють на людину (Ильина Т.А. Педагогика. - М.. 1984.- С.44);
* сукупність умов, що оточують людину і взаємодіють з нею як з організмом та особистістю. Розрізняють середовище внутрішнє і зовнішнє. У взаємодії середовища та особистості зміни останньої можуть відставати від змін середовища, що створює протиріччя, врахування яких суттєве для виховання й перевиховання особистості (Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С. 141);
* уся дійсність, що оточує дитину, в умовах якої відбувається розвиток людини, формування її особистості... У поняття "соціальне середовище" входять матеріальні умови життя суспільства, соціальний та державний устрій, система виробничих та суспільних відносин та визначений ними характер протікання соціальних процесів і функціонування різних установ, які створюються суспільством (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. -М., 1983.-С.41).
СІМ'Я * соціально-педагогічна група людей, призначена для оптимального задоволення потреби у самозбереженні (продовженні роду); завдання сім'ї: створити максимальні умови для зростання й розвитку дитини; стати соціально-економічним і психологічним захистом дитини; передати досвід створення та збереження сім'ї, виховання в ній дітей і ставлення до старших; передати етнокультурний досвід свого народу; навчити дітей корисним прикладним навичкам та умінням, спрямованим на самообслуговування та допомогу батькам; забезпечити моральний розвиток дитини; виховати почуття власної гідності, цінності власного "Я" (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.272, 273);
* історично-конкретна система взаємин між подружжям, батьками та дітьми; мала група, члени якої зв'язані між собою шлюбними або родинн'и-ми відносинами, спільністю побуту та взаємноюморальною відповідальністю, соціальна необхідність якої обумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення та трудових ресурсів (Ковалев С.В. Психология современной семьи. - М., 1988);
* соціальна група, яка відповідає нормам і цінностям даного суспільства, об'єднана сукупністю міжособистісних відносин, формується у суспільній діяльності (Социальная психология / Под ред. А.В. Петровского. - М., 1987. -С.94);
* той різновіковий колектив, членом якого дитина стає з перших днів свого існування й вплив якого вона відчуває багато років, якщо не все подальше життя. Члени цього колективу об'єднані узами родинності та почуттям відповідальності (Новикова Л.И. Школа и среда. - М.. 1985 - С. 17)
Функції сім'ї:
1. Економічна - накопичення матеріальних благ.
2. Репродуктивна - дітонародження або відтворення населення.
3. Виховна - здійснення первісної соціалізації дитини і виховання дітей аж до досягнення ними соціальної зрілості.
4. Рекреативна - надання фізичної, матеріальної, моральної та психологічної взаємодопомоги, укріплення здоров'я, організація дозвілля членів сім'ї.
5. Комунікативна - задовольняє потребу членів сім'ї у спілкуванні та взаєморозумінні.
6. Регулятивна - здійснює систему регулювання стосунків між членами сім'ї, в тому числі первісний соціальний контроль і реалізацію влади та авторитету.
7. Феліцітологічна - прагнення особистого щастя (Семья. Социально-психологические и этические проблемы: Справочник. - К., 1989. - С.64);
* забезпечення особистого щастя людей, відтворення і виховання молодого покоління завдяки дійовій взаємодопомозі й взаємній моральній відповідальності (Социальная психология / Под ред. А.В.Петровского. - М.,-1987.-С.91);
- готувати дітей до життя й діяльності у радянському суспільстві;
- забезпечити розумну організацію життя дитини, допомогти засвоїти позитивний досвід життя та праці старших поколінь, накопичити цінний індивідуальний досвід діяльності, звичок, стосунків;
- створити необхідні умови для того, щоб діти своєчасно могли отримати середню освіту і професійну підготовку;
- розвивати духовні потреби, інтереси, нахили дітей;
- допомогти дитині знайти своє призначення;
- заохочувати дитину до самостійної розумової праці;
- бути джерелом глибоких і тонких морально-естетичних почуттів, оцінок, суджень, на основі яких формується багатство людських стосунків;
- привчати дітей до корисної праці, до подолання матеріальних і моральних труднощів (Педагогика школы /Под ред. Г.И. Щукиной. -М., 1977. - С.204-205).
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ * процес засвоєння індивідом соціального досвіду, цінностей, норм, елементів культури, установ, властивих суспільству, соціальних груп, до яких він належить (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. - С. 8).
- якісні і кількісні зміни системи ціннісних орієнтацій, ідеалів, моральних якостей особистості, необхідні для досягнення успіху у певному суспільстві (соціумі), і, то досягаються в процесі власної діяльності. (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М.. 2001. - С. 128).
- процес засвоєння людиною певної системи знань, норм та цінностей, що дозволяють їй функціонувати як повноцінний член суспільства (Сте-фановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 78);
- процес засвоєння соціального досвіду, освоєння та присвоєння суспільних відносин, що продовжується все життя індивіда та має певні стадії: становлення та розвитку особистості (Подласый И.П. Педагогіка. - М., 1996. - С.429);
- погляд на формування особистості з точки зору зовнішніх, соціальних сил (пристосування особистості до соціальних норм, засвоєння відповідних ролей, навичок, цінностей) (Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. -М., 1996.-СП);
* процес двобічний. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству і соціальним групам, до яких він належить. А з іншого - в процесі соціалізації він активно входить у систему соціальних зв'язків і набуває соціального досвіду (Концепція національного виховання // Освіта. - 1994. -26 жовтня);
* процес оволодіння учнем певною системою знань, норм і цінностей, яка дозволяє йому формуватися і самореалізуватися як творча особистість; процес становлення особистості, оволодіння нею знаннями, нормами і цінностями, що притаманні даній історичній епосі, суспільству, соціальній спільності, групі (Фурман А. В., Калугін О.І. Школа розвитку: непізнані грані

 
 

Цікаве

Загрузка...