WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

себе суспільне значущих якостей особистості та подолання негативних рис і якостей (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.377);
* діяльність людини з метою вдосконалення своїх якостей і подолання недоліків. Вона має цілеспрямований характер. Методи самовиховання: 1. Особисті правила самовиховання. 2. Критичний самоаналіз. 3. Самозобов'язання, самонаказ. 4. Самозвіт (Педагогика / Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанского. - М., 1984. - С.234);
* усвідомлена та цілеспрямована робота людини над формуванням у себе бажаних рис, якостей та форм поведінки (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.8);
* свідомий і керований особистістю саморозвиток, у якому відповідно до вимог суспільства, цілей та інтересів самої людини формується запроек-
товані нею сили і здібності (Кочетов А.И. Актуальные проблемы педагогики.- Рязань, 1971.-С. 136);
* свідома, планомірна, систематична робота над собою з метою вдосконалення або формування нових якостей власної особистості, що необхідні для плідної діяльності у сучасному та майбутньому (Ковалев А.Г.. Бода-левА.А. Психология и педагогика самовоспитания. -Л., 1958. - С.5).
САМООСВІТА * активна цілеспрямована пізнавальна діяльність людини, яка пов'язана з пошуком та засвоєнням знань у галузі, що цікавить людину (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. -С 17),
* освіта, яка набувасться у процесі самостійної роботи та проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі... Основним засобом самоосвіти с самостійне вивчення літератури. Джерелами самоосвіти служать також засоби масової інформації (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. - С.296);
* система внутрішньої самоорганізації по засвоєнню досвіду поколінь, спрямована на власний розвиток (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. -С. 12);
* самостійне, що піддасться самоконтролю, перетворення особистості з метою здобуття більш-менш відчутного, більш-менш ясно визначеного зразка індивідуальності (Оконь В. Введение в общую дидактику - М, 1990) -С.164);
* цілеспрямоване поповнення людиною своїх знань залежно від інтересів і потреб, що виникають (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.244);
* цілеспрямована робота людини, пов'язана із пошуком та засвоєнням знань у певній галузі, в тому числі й шляхом прослуховування спеціальних передач по радіо та телебаченню (Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. -М., 1983.-С.8).
СВІТОГЛЯД * органічна єдністьконкретно-історичного змістовного погляду на світ, науково обгрунтованих переконань стосовно законів розвитку природи та суспільства, соціально-економічного укладу життя, системи суспільно-політичних відносин, що визначають активну життєву по-зицію людини (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.217);
* узагальнене розуміння всього світу в цілому на підставі великої кількості впорядкованих переконань (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К, 1995. - С.20І);
* система узагальнених поглядів на об'єктивний світ і місце людини у ньому, на ставлення людей до оточуючої дійсності й самих себе, а також обумовлені цими поглядами їх переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М., 1992. -С.ЗЗ);
* специфічна форма свідомості людини, що включає в себе систему її знань, поглядів, переконань та ідеалів, у яких виражається її ставлення до розвитку природи та суспільства й які визначають її суспільно-політичну та морально-естетичну позицію й поведінку у різних сферах житгя (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.364);
* сукупність поглядів, оцінок, принципів, що визначають загальне бачення, розуміння світу, місця у ньому людини й разом з тим життєві позиції, програми поведінки, дій людини (Введение в философию. В 2 ч. Ч.1 / Под общ. ред. И.Т. Фролова. - М., 1990. - С.24-25);
* система поглядів на об'єктивний світ і місце у ньому людини, на ставлення людини до оточуючої її дійсності й самої себе, а також зумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації (Краткий психологический словарь. - М., 1985. - С. 184);
* одна з форм спрямованості особистості як система її поглядів на себе і своє місце у світі та обумовлених ними переконань, ідеалів, принципів, ціннісних орієнтацій - життєвої позиції особистості. Світогляд може бути науковим або спиратися тільки на здоровий глузд, бути революційним чи реакційним (Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С.68);
* система поглядів, що заснована на усвідомленні загальних законів розвитку природи, суспільства, мислення людини, які визначають ставлення тих, хто навчається, до навколишньої дійсності (Педагогика школы /Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1977. - С.267);
* система поглядів на дійсність, у яких людина виражає своє ставлення до оточуючого її природного та соціального середовища; сукупність філософських, наукових, політичних, правових, моральних, естетичних ідеалів o та переконань людей (Педагогическая энциклопедия. Т.2. - М" 1969. -С.694).
СЕРЕДОВИЩЕ * це оточення особистості, яке можна звести до трьо'х груп:
макрофактори, які впливають на соціалізацію всіх людей планети, або дуже великі групи людей (космос, планета, світ, країна, держава, суспільство);
мезофактори впливають на великі групи людей, що визначаються за національними ознаками (етнос); за місцем і типом поселення (регіон, село, місто, селище); за відданням переваги тому чи іншому засобу комунікації (радіо, телебачення, кіно та ін.);
мікрофактори, які впливають безпосередньо на конкретну людину (сім'я, групи однолітків, громадські організації, школа) (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. -С. 10).
* реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини (Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. - Вінниця. 1999. - С.31).
* соціально-економічні умови життя суспільства, які історично склилися. Середовище в педагогічному плані - мікросередовище - цє світ взаємопов'язаних предметів, явищ та людей, котрі постійно оточують дитину та обумовлюють її розвиток (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998.-С.78);
* реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини. На формування особистості впливають різноманітні зовнішні умови, у тому числі географічні, соціальні, шкільні, сімейні. За інтенсивністю контактів виділяється найближче та дальнє середовище... У поняття соціальне середовище входять такі загальні характеристики, як суспільний лад, система виробничих відносин, матеріальні умови життя, характер протікання виробничих та соціальних процесів тощо. Найближче середовище - це сім'я, родичі, друзі (Подласый И.П. Педагогика. - М.. 1996. - С.99);
* навколишні суспільні, матеріальні і духовні умови існування людини... Теоретично середовище поділяється на макро-, мезо- і

 
 

Цікаве

Загрузка...