WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

психология / Под ред. В.В.Богословского и др. - М, 1973. -С.58);
* об'єктивна вимога організму певних умов, що забезпечують його життя й розвиток (Педагогическая энциклопедия. Т.З. - М., 1966. - С.467).
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ * це підготовка особистості школяра до свідомого вибору професії (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основі виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. - С.80).
* процес ознайомлення учнів з різноманітними професіями та надання їм допомоги у виборі своєї майбутньої професії та фаху у відповідності з наявними нахилами та здібностями (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. -С.405);
* цілісна система, що складається зі взаємопов'язаних компонентів, об'єднаних спільністю мети та єдністю управління: професійна просвіта; розвиток інтересів, нахилів школярів у різних видах діяльності - ігрової, пізнавальної, трудової (професійна активізація); професійна психодіагностика; професійна консультація; професійний відбір; професійна адаптація та професійне виховання (Захаров Н.Н., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация школьников. - М., 1989. - С.б);
* у широкому смислі - це науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-педагогічних, виробничо-технічних та методичних заходів, спрямованих на надання реальної допомоги учням і молоді у професійному самовизначенні відповідно до особистих нахилів, здібностей, покликання та з урахуванням суспільних потреб.
В умовах школи - спрямована перш за все на ознайомлення учнів з різноманітними професіями (професійна просвіта); пробудження, розвиток та закріплення інтересу до масових робітничих професій, формування суспільно цінних мотивів обрання однієї з них (професійне виховання); вивчення особистості школяра з метою надання йому допомоги у свідомому виборі професії (професійна консультація); професійний вибір; професійна адаптація (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1988. -С. 187-188);
* одні автори розглядають професійну орієнтацію як реально існуючу спрямованість професійних інтересів людей. Вони визначають професійну орієнтацію як стан, який у даний момент характеризує ставлення суспільства й окремих людей до тих чи інших видів суспільне корисної діяльності. Систему науково обгрунтованих заходів різного характеру, що планомірно здійснюється з метою формування професійної орієнтації, вони називають роботою з профорієнтації. Інші дослідники розглядають професійну орієнтацію як цілеспрямований вплив суспільних інститутів на молодь, як державну систему заходів, що допомагають людині, яка вступає до життя, науково обґрунтовано обирати собі професію (підправильним вибором професії розуміється визначення юнаками та дівчатами сфери й виду трудової діяльності) (Орлов А.Н. Общеобразовательная культура. - М., 1986. - С.83);
* комплекс психолого-педагогічних і методичних заходів, спрямованих на оптимізацію процесу працевлаштування молоді у відповідності з бажаннями, нахилами й сформованими здібностями та з урахуванням потреб у фахівцях народного господарства і суспільства в цілому (Краткий психологический словарь. - М., 1986. - С.263);
* професійна орієнтація включає: професійну інформацію (озброєння , молодих людей знаннями про різні професії, про вимоги, які ці професії висувають до людини, та про те, де цією професією можна оволодіти); професійну консультацію (надання школяреві допомоги у виявленні індивідуальних нахилів, психофізіологічних можливостей, співвіднесенні їх із вимогами тієї професії, до якої у нього є інтерес та нахили тощо); професійний відбір (Ильина Т.А. Педагогика. - М, 1984. - С. 143-144);
* (у школі) перш за все морально-психологічна підготовка учнів до праці, формування в них трудової спрямованості, готовності обирати майбутню професію на основі єдності вимог суспільства й особистих інтересів та здібностей (Ярошенко В. В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. - К., 1983. - С. 15).
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА * зміст професійної освіти включає три ас- . пекти: поглиблене вивчення основ обраного виду праці; формування спеціальних професійних умінь та навичок; розвиток особистісних якостей та' властивостей, необхідних у даній сфері трудової діяльності (Стефановская Т.А. Педагогика: паука и искусство. - А/., 1998. - С. 174);
* її призначення та зміст полягають у тому, щоб підготувати людину до певної професійної діяльності, сформувати її як спеціаліста у тій чи іншій галузі праці, духовного життя (Харламов И.Ф. Педагогика. - А/., 1990. -С.140).
РОЗВИТОК * процес кількісних та якісних змін в організмі, психіці, інтелектуальній та духовній сфері людини, що обумовлений впливом зовнішніх ( природне та соціальне середовище, виховання, колективна діяльність, спілкування) та внутрішніх (анатомо-фізіологічні передумови, власна активність особистості, що реалізується у діяльності), керуємих (виховання та самовиховання)- та некеруємих (об'єктивний, стихійний вплив середовища) факторів (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М, 1999. - С. 13);
* є дуже складним інволюційне (лат. - згортання)- еволюційним (лат. - розгортання) поступовим рухом, в ході якого відбуваються як прогресивні, так і регресивні інтелектуальні, особистісні, поведін-кові, діяльнісні зміни в самій людині; розвиток змінюється лише за напрят мком, інтенсивністю, характером і якістю (Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - Вінниця, 1999. - С.28);
* (дитини) - процес становлення її як члена суспільства, процес формування та вдосконалення її як особистості (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М, 1998. - С. 78);
* процес і результат кількісних та якісних змін в організмі людини (Подласый И.П. Педагогика. - М,, 1996. - С.28);
*(людини) - це процес становлення її особистості під впливом зовнішніх та внутрішніх, керованих та некерованих соціальних та природних фак-торів (Педагогика и психология. - М, 1996. - С.239);
* об'єктивний процес внутрішньої послідовної кількісної та якісної зміни фізичних, психічних і духовних сил людини, що забезпечує реалізацію її життєвого потенціалу, її сутності та призначення (Безрукова В.С. Педагогика. -Екатеринбург, 1996. -С.5);
* (дитини) - кількісне та якісне зростання її фізичних, фізіологічних, психічних структур;
результат активної взаємодії її внутрішніх природних сил та соціальних умов. Виховання грає по відношенню до розвитку провідну роль. Воно визначає рівень, широту та глибину цього розвитку (Лихачев Б. Т. Педаго-гика: Курс лекций. - М., 1996. - С.52);
* складне динамічне явище, спрямоване на збільшення фізичних та ін-телектуальних сил особистості, які дозволяють формувати творчі здібності школяра, його активну громадську позицію (Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. - К, 1995 - .С 12);
* взаємопов'язаний процес кількісних та якісних змін, які відбуваються в анатомо-фізіологічному дозріванні людини, у вдосконаленні її нервової системи та психіки, а також її пізнавальної та творчої діяльності, у збагаченні її світогляду, моральності,

 
 

Цікаве

Загрузка...