WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

ред. Ю.К. Бабанского. - М, 1988. - С.28);
* цілісний процес здійснення виховання в його широкому смислі шляхом забезпечення єдності навчання та виховання (в його вузькому смислі)... педагогічний навчально-виховний процес в середній школі є органічною єдністю процесів навчання, виховання та розвитку. Сутність його полягає у передачі соціального досвіду старшими та засвоєнні його підростаючими поколіннями шляхом їх взаємодії, спрямованої на задоволення потреб сучасного суспільства у всебічно, гармонійно розвиненій особистості (Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского. - М. 1983. - С.73, 77);
* органічне сполучення двох процесів. Перший іде від простіших фактів засвоєння тих чи інших конкретних знань, набуття окремих навичок та стереотипів поведінки до формування особистості в усьому її багатстві та цільності. Другий процес - одночасний та зустрічний за своєю спрямованістю - йде від ще не розвиненої особистості дитини з усіма її потенціями, задатками, активністю до перетворення цих задатків у широку палітру вмінь та здібностей, ідейно-моральних рис та характеру, що затверджує себе (Левшин Л.А. Логика педагогического процесса, - М., 1980. - С.53-54).
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК СИСТЕМА * у систему педагогічних наук входять такі наукові дисципліни:
загальна педагогіка - базова наукова дисципліна, що вивчає загальні закономірності виховання людини, розробляє загальні основи навчально-виховного процесу у виховних закладах усіх типів;
теорія навчання (дидактика) - наукова дисципліна, що вивчає процес навчання (єдність викладання та учіння);
теорія виховання - наукова дисципліна, що вивчає цілеспрямований процес формування особистості та колективу;
історія педагогіки - досліджує історичний досвід навчання та виховання на різних етапах розвитку людської цивілізації;
методики викладання навчальних дисциплін - досліджують ефективність організації навчального процесу з конкретних предметів за допомогою тих чи інших методів навчання та навчають майбутніх вчителів їх використанню у практичній роботі;
дошкільна педагогіка - досліджує закономірності виховної та навчальної роботи з дітьми дошкільного віку, розробляє програми здійснення цієї роботи насамперед в умовах дитячих дошкільних закладів, забезпечує наступність у роботі дитячого садка і школи, підготовку дітей до навчання в школі;
педагогіка школи - досліджує вплив педагогічного процесу на формування та розвиток особистості учня в умовах загальноосвітньої школи;
педагогіка профтехосвіти - досліджує вплив організованого педагогічного процесу на формування спеціалістів робітничої кваліфікації для тромисловості та сільськогосподарського виробництва;
педагогіка вищої школи - досліджуєзакономірності навчально-виховного процесу в умовах вищого навчального закладу, вплив організованого педагогічного процесу на результати підготовки спеціалістів з вищою освітою; '
педагогіка безперервної освіти - досліджує закономірності та принципи організації навчання, освіти людини протягом усього її життя;
соціальна педагогіка - досліджує особливості розвитку, формування а поведінки людини, що росте в умовах неформального спілкування, охолює виховну діяльність позашкільних установ;
спеціальні педагогіки - сурдо-, тифло-, олігофренопедагогіка, які досліджують організацію педагогічного процесу та його вплив на сліпих, глухих , розумово відсталих дітей;
виправно-трудова педагогіка - вивчає організовану діяльність по виправленню осіб, які вчинили карні злочини й засуджені до різних видів покарання; досліджує особливості впливу режиму поведінки, спілкування, навчання, виховання на результати перевиховання ув'язнених; іноді використовується термін "пенітенціарна педагогіка";
сімейна педагогіка - досліджує особливості впливу сім'ї на розвиток та формування особистості в мікросоціумі;
етнопедагогіка - досліджує особливості виховання, розвитку, формування особистості в соціокультурному середовищі народу, нації;
етнодидактика - народна педагогіка. Саме з джерел народного виховання йдуть такі ідеї дидактики, як природовідповідність ("Гни дерево, поки молоде, вчи дитя, поки мале") і культуровідповідність педагогічного процесу, вплив емоцій, почуттів на якість навчання ("Ніщо не дійде до голови, як не побуває в серці"), потреба активності, самостійності, працелюбності дитини ("Людина створена для праці, як бджола для льоту"), врахування вікових та індивідуальних особливостей ("Не все одразу дається, а потроху та помалу, то буде користі чимало"), визначна роль рідної мови, цілеспрямоване виховання розумної, мислячої особистості ("Не збирай синові худоби, а збери йому розум"), принцип гуманного навчання ("Учи не страшкою, а ласкою") тощо (Савченко О. Я. Дидактика початкової школи //Абрис. -1997. - С 25)
порівняльна педагогіка - досліджує теоретичний та практичний досвід виховання та навчання підростаючих поколінь у різних регіонах однієї країни, одного народу, у різних регіонах світу з метою виявлення і формулювання законів та закономірностей виховання та навчання, специфічних саме для цієї нації чи народу; вивчає та аналізує педагогічні системи, ідеї і теорії зарубіжних країн порівняно з вітчизняною педагогікою;
акмеологія - досліджує професіоналізм як феномен у будь-якому виді людської діяльності, а також шляхи та засоби його формування;
педагогіка релігійного виховання - досліджує ефективність засобів та методів впливу на віруючих взагалі і на учнів спеціальних навчальних закладів, що підпорядковані церковним організаціям;
театральна педагогіка - досліджує особливості педагогічного процесу, спрямованого на формування творчого самовиразу актора, на стимулювання його творчого потенціалу;
педагогіка творчості (В.С.Шубинський) - особлива галузь педагогіяної науки, яка займається виявом закономірностей формування творчої особистості, до педагогіки творчості можна віднести й педагогічне мистецтво, педагогічну творчість;
виробнича педагогіка - досліджує проблеми адаптації людини в умо; вах професійної, виробничої діяльності, закономірності, зміст, форми, методи, засоби безперервної професійної освіти, переорієнтацію на нові професії, підвищення виробничої кваліфікації;
військова педагогіка - досліджує проблеми навчання та виховання молоді у військових навчальних закладах, виховання воїнів;
методика - тісно пов'язана з дидактикою. Вона конкретизує на навчальному матеріалі основні категорії дидактики: цілі, зміст, методи, засоби та організаційні форми навчання. На рівні предметного змісту вона відповідає на питання: як найкраще навчати, розвивати та виховувати школярів у процесі засвоєння певного навчального матеріалу. Дидактика виконує щодо методики теоретико-методологічну функцію (Савченко О. Я. Дидактика початкової школи// Абрис. - 1997. - С, 22).
Нові науки, що розвиваються:
гуманістична педагогіка - напрямок у сучасній теорії і пракгиці виховання, що виник наприкінці 50-х - початку 60-х років. У центрі уваги гуманістичної педагогіки - унікальна цілісна особистість, що прагне до

 
 

Цікаве

Загрузка...