WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

використовуються при навчанні. (Краснопольський В.Є.);
* організація педагогічного процесу у відповідності до конкретної педагогічної парадигми (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. -М., 1998.-С.348);
* сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу (Б.Т. Лихачов);
* це змістовна техніка реалізації навчального процесу (В.П. Беспалько);
* це опис процесу досягнення планованих результатів навчання (И.П. Волков);
* це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності по проектуванню, організації і проведенню навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя (В.М. Ченцов);
* це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їхньої взаємодії, що ставить своєю задачею оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО);
* означає системну сукупність, порядок функціонування всіх особистіс-яих, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей (М.В. Кларин) (Селевко Г.К. Современные образователъные технологии. Учеб. пособие. - М., 1998. - С. 13-14).
* У нашому розумінні педагогічна технологія є змістовним узагальненням, що вбирає в себе змісти усіх визначень різних авторів (джерел).
Поняття "педагогічна технологія" може бути представлено трьома аспектами.
1) науковим: педагогічні технології- частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє цілі, зміст та методи навчання і що проектує педагогічні процеси;
2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання;
3) процесуально-діючим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів. Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і якості системи способів, принципів і регулятивів, застосовувані в навчанні, і як реальний процес навчання (Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб. пособие. - М., 1998. - С. 13).
* науково обґрунтована система операцій та послідовність її втілення на практиці, що забезпечує ефективний педагогічний вплив (Щуркова Н.Е. Педагогическая технология как учебная дисциплина // Педагогика. - 1993. №2. -С.66);
* послідовний і безперервний рух взаємопов'язаних між собою компонентів, етапів, станів педагогічного процесу і дій його учасників (Безрукава В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.96);
*сукупність психолого-педагогічних настанов, що визначають спеціальний добір та компоновку форм, методів, способів, прийомів, виховних засобів (схем, креслень, діаграм, карт). Технологічними утвореннями забезпечується можливість досягнення ефективного результату в засвоєнні учнями знань, умінь та навичок, розвитку їхніх особистісних властивостей та моральних якостей у одній або декількох суміжних галузях навчально-виховної роботи... Предметом педагогічної технології є конкретні практичні взаємодії вчителів та учнів у будь-якій галузі діяльності, організовані на основі чіткого структурування, систематизації, програмування, алгоритмізації, стандартизації способів та прийомів навчання або виховання, із використанням комп'ютеризації та технічних засобів (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М.. 1996. - С.104. 105);
* проект певної педагогічної системи, яка реалізується на практиці; конкретні способи, прийоми здійснення педагогічних ідей (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М, 1992. - С.35);
* систематичне й послідовне втілення на практиці заздалегідь спроектованого навчально-виховного процесу. Це - проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці (Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М, 1959. - С.5-6);
* технологія навчального процесу являє собою ланцюг процедур по відтворенню навчальних ситуацій, що розглядаються в свою чергу як моделі життєвих ситуацій, у яких учням доведеться діяти самостійно; соціальна технологія - реально діючий процес, що склався у певну послідовність процедур із використанням спеціальних технічних, організаційних, інформаційних засобів, спрямованих на отримання повторюваного результату (Нечаев В.Я. Социология образования. - М, 1992. - С. 126, 124);
* технологія як ансамбль чітко зафіксованих алгоритмів дій - психолого-педагогічні прийоми, їх сполучення, методи аналізу та діагностики, педагогічна техніка та інші елементи педагогічної майстерності (Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. - М., 1985. - С. 14);
* комплексний, інтегративний процес, який включає людей, ідеї, засо-би і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, забезпечення, оцінювання й управління розв'язуванням проблем, які охоп-люють усі аспекти засвоєння знань (Визначення Асоціації педагогічних комунікацій і технологій США, 1979) (Постметодика. - 1996. -№ 4 (14). - С.30).
ПЕДАГОГІЧНІ ВЗАЄМОДІЇ * це навмисні контакти педагога з ди-тиною (тривалі або тимчасові), метою яких є зміни в поведінці, діяльності і відносинах дитини (Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова. - М., 2000. - С 9).
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС * спеціально організована, така, що розвивається у часі та у межах певної виховної системи, взаємодія вихователів та вихованців, спрямована на досягнення певної мети та призначена для перетворення особистісних властивостей та якостей вихованців (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999, С. 17);
* це динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на досягнення поставленої виховної мети (Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - Вінниця, 1999. - С.73);
* сукупність послідовних дій учителя та учня (вихователя та вихованця) з метою освіти, розвитку та формування особистості останнього (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М, /995. - С.41);
* взаємодія вихователів і вихованців, що розвивається й спрямована'на досягнення поставленої мети та приводить до заздалегідь позначеної зміни стану, перетворення властивостей та якостей вихованців;
це процес, у якому соціальний досвід переплавляється у якості особистості (Подласый И.П. Педагогика. - М, 1996. - С. 180);
* цілеспрямована, змістовно насичена та організаційно оформлена взаємодія педагогічної діяльності дорослих та самозміни дитини, яка відбувається у результаті активної життєдіяльності за провідною та спрямовуючою роллю вихователя (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.87);
* процес, що реалізує цілі освіти та виховання в умовах педагогічних систем (типу школи, ПТУ, технікуму, вузу, позашкільних закладів та ін.), де організовано взаємодіють вихователі й ті, хто виховуються (суб'єкти й об'єкти виховання) (Педагогика / Под

 
 

Цікаве

Загрузка...