WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

науковій практиці на даному етапі. Парадигма є підґрунтям вибору проблем, а також моделлю, зразком для розв'язання дослідницьких завдань. Поняття парадигма введено американським вченим-наукознавцем Т. Куном ("Структура наукових революцій", 1962). Згідно з поглядами Куна, парадигма дозволяє вирішити ускладнення, виникаючих у дослідницькій роботі, фіксувати зміни у структурі знань, що відбуваються внаслідок наукової революції та пов'язані з асиміляцією нових емпіричних даних (Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. - М., 1987. - С. 354);
* пануюча у певний проміжок часу усталена система узгоджених між собою, взаємопов'язаних наукових теорій, понять, принципів та концепцій (Кедров Б.М. О научных революциях // Наука и жизнь. - 1975. - №10. -С 54).
* (педагогічна) це стала точка зору, певний стандарт у рішенні однотипних педагогічних задач (Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. - С. А. Смирнова. - М, 2000. - С. 26).
ПЕДАГОГІКА * займається вивченням виховних можливостей засобів, що використовуються у вихованні, визначенням шляхів створення раціональних взаємин між учасниками виховного процесу, розробкою методів оптимальної діяльності вихователів у різних умовах. Оскільки організаторами і головними учасниками цього процесу виступають здебільшого професійні педагоги (вчителі, вихователі), то можна вважати, що педагогіка - це наука значною мірою про вчительську діяльність, про цілі, принципи, форми і методи роботи вчителів, вихователів, інших професійних педагогів (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М., 2002. - С. 6).
* сукупність теоретичних і прикладних наук, які вивчають виховання, освіту, навчання (Лозова В./., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 7).
* у сучасних умовах педагогіку розглядають як науку і практику навчання і виховання людини на усіх вікових етапах її особистісного і професійного розвитку, оскільки:
1. сучасна система освіти і виховання стосується практично всіх людей;
2. у багатьох країнах створена система безперервної освіти людини;
3. вона містить у собі усі ланки - від дошкільної установи до професійної підготовки і курсів підвищення кваліфікації (Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. - Спб., 2000. - С ІЗ).
* сукупність знань і умінь по навчанню і вихованню, ефективних способів передачі накопиченого досвіду й оптимальної підготовки підростаючого покоління до життя і діяльності.
По-перше, виділяють "побутове" значення педагогіки. Кожна людина протягом життя виступає в ролі "педагога". Тобто навчає і виховує своїх дітей, членів родини, співробітників по роботі.
По-друге, підкреслюють практичне значення педагогіки. Педагогіку розглядають як одну зі сфер людської діяльності, зв'язану з передачею життєвого досвіду від старшого покоління до молодшого. Тут доречно говорити про взаємозв'язокнародної (життєвої) педагогіки з педагогічною майстерністю і мистецтвом виховання.
По-третє, педагогіка розуміється як наука і, одночасно, як галузь людинознавства. Педагогіка пізнає й удосконалює способи впливу на розвиток людини в нерозривному злитті природного, суспільного і індивідуального. Тому педагогічні вчення, теорії, моделі, прогнози і рекомендації будуються тільки на фундаменті цілісного і системного знання про людину, що розвивається; воно "добувається" психологією, філософією, історією, соціологією й іншими науками про людину.
По-четверте, педагогіка являє собою навчальну дисципліну, що включає теоретичний і практичний аспекти навчання і виховання.
По-п'яте, значення педагогіки як галузі гуманітарного знання входить у загальнокультурний контекст сучасного життя. Воно розуміється як педагогічна культура людини. (Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. -Спб., 2000. - С. 11, 14.)
* наука про виховання як свідомо і цілеспрямовано організований процес. Вона вивчає завдання, сутність, закономірності, принципи, зміст, форми, методи, прийоми й умови ефективної побудови навчально-виховного процесу. У систему педагогічних наук входять також і методики викладання окремих навчальних дисциплін, що вивчають специфіку викладання навчального предмету і розробляють найбільш ефективні шляхи вивчення всіх основних тем навчального предмета (Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М, 2002. - С. 424.)
* (греч. - дитина та вести) - наука про виховання людини; буквально: ДИТИНОВЕДЕННЯ (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. - С 10);
* Слово "педагогіка" має кілька значень. По-перше, їм позначають педагогічну науку. По-друге, є і така думка, що педагогіка - це мистецтво, і тим самим вона немов би прирівнюється до практики. Іноді під педагогікою розуміють систему діяльності, що проектується в навчальних матеріалах, методиках, рекомендаціях, установках... Останнім часом цим словом стали позначати уявлення про ті або інші підходи до навчання, методи й організаційні форми: педагогіка співробітництва, музейна педагогіка, ризикопедагогіка, педагогіка ототожнення і т. і. (Педагогика. Учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998, - С.3)
* вивчає особливий вид діяльності. Ця діяльність - цілеспрямована, тому що педагог не може не ставити перед собою певної мети: навчити чомусь, виховати такі-от якості особистості (гуманність, моральність, самостійність, здатність до творчості і т.д.). На цій підставі можна визначити педагогіку як науку, що. вивчає особливу, соціальне і особистісно детерміновану діяльність по прилученню людських істот до життя суспільства (Педагогика. Учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998. - С 6).
* наука про риховання та навчання, що складають єдиний педагогічний процес (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. -С.134);
* наука, що вивчає закономірності передачі старшим поколінням та активного засвоєння молодшими поколіннями соціального досвіду, необхідного для життя й праці (Педагогика и психология. - М., 1996. - С.239);
* наука про виховання людини (Подласый И.П. Педагогика. - М, 1996.- С.8);
* складна суспільна наука, яка синтезує в собі дані усіх природничих та суспільних наук про дитину, про закони розвитку виховних суспільних відносин, що впливають на соціальне становлення підростаючого покоління... (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М, 1996, - С. 72);
* наука про виховні відносини, що виникають у процесі взаємозв'язку виховання, освіти та навчання із самовихованням, самоосвітою та самонавчанням і спрямовані на розвиток людини (Безрукава В.С Педагогика. -Екатеринбург, 1996. - С. 23);
* наука про виховання (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С. 4);
* це особливий погляд на світ, педагогічне мислення - це особливе, специфічне мислення, яке набувається поступово і якому потрібно вчитися (Слуцкий В.И. Элементарная педагогика. - М., 1992. - С.44-45);
* наука про виховання (Харламов И.Ф. Педагогика. - М, /990. -

 
 

Цікаве

Загрузка...