WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

освітою (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. -М., 1999. - С 16);
* це цілеспрямований процес і результат засвоєння людиною систематизованих знань, навичок, умінь, розвиток розуму і почуття, формування свтогляду і пізнавальних процесів; цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства і держави; суспільне організований і нормований процес постійної передачі попередніми поколіннями наступним соціальне значимого досвіду, що являє собою в антропологічному плані становлення особистості відповідно до генетичної програми і соціалізації особистості (Педагогика. Учебное пособие для студентов пед. вузов и пед. колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. -М. 1998. -640 с.).
*засвоення сукупності систематизованих знань, умінь, навичок та рів-ня розвитку пізнавальних сил, здібностей та практичної підготовки, що ви-значається ними (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство - М, 1998. -С. 134);
* 1) як результат процесу навчання, що виражається у сформованій у дітей системи знань, умінь і навичок, ставлень до явищ природи і громадського життя; 2) процес зміни, розвитку, удосконалеання сформованої системи знань і відносин протягом усього життя, абсолютна форма нескінченного, безперервного оволодіння новими ЗУН і зв'язку з умовами життя, що змінюються, що прискорюється науково-технічним прогресом. О. не тільки сума знань, але й основа психологічної готовності людини до безперервності в нагромадженні знань, їхній переробці й удосконалюванні; 3) цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, що супроводжується констатацією досягнення громадянином (який навчається) установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів) (Мижериков, В. А. Психолого-педагогический словарь /Под ред. П. И. Пидкасистого. - Ростов н/Д.. 1998. - С. 282).
* духовне обличчя людини, яке складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням її культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу, шліфування, тобто процес формування обличчя людини. При цьому головним є не обсяг знань, а поєднання останніх з особистісними якостями, вміння самостійно розпоряджатися своїми знаннями. За означенням, прийнятим XX сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, під освітою розуміється процес і результат удосконалення здібностей і поведінки особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. - С.241-242);
* результат навчання. Освіта - це обсяг систематизованих знань, умінь, навичок, способів мислення, якими оволодів той, хто навчається (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.25);
* спеціально організована в суспільстві система необхідних для розви- тку людини умов (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.8);
* відносний результат процесу навчання, що виражається у системі знань, умінь та навичок, ставлення до явищ природи та суспільного життя, що формується у дітей, освіта - не тількисума знань, але й основа психологічної готовності людини до безперервності у накопиченні знань, їх переробці та вдосконаленні (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.20-21);
* це процес і результат навчання, який містить суму знань у гуманітарному, технічному, науково-природничому циклах (загальна освіта) і здобуття кваліфікації або професії (вища, середня професійно-технічна освіта) (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник.-К., 1995.-С. 145).
* процес і результат засвоєння знань, умінь та навичок, який потрібний особистості для загальнолюдської та професійної діяльності (Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. - К., 1995. - С.9);
* суспільно організований та нормований процес постійного переда-вання попередніми поколіннями наступним соціально значущого досвіду, який являє собою в онтогенетичному плані процес становлення особистості у відповідності з генетичною та соціальною програмою (Леднев В.С. Содержание образования. - М., 1991. - С. 24);
* оволодіння учнями науковими знаннями, практичними вміннями й навичками, розвиток їх розумово-пізнавальних та творчих здібностей, а також світогляду й морально-естетичної культури, внаслідок чого вони набувають певного особистісного вигляду (образу) та індивідуальної своєрідністі (Харламов И. Ф. Педагогика. - М, 1990. - С.124);
* цілеспрямований процес і результат оволодіння учнями системою наукових знань, пізнавальних умінь та навичок, формування на цій основі світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил та здібностей (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М, 1988. -С.328);
* у широкому значенні фактичне володіння людиною повним запасом соціально корисних знань; оволодіння людиною системою наукових знань, а не просто сумою життєвих відомостей, які також можуть мати практичну значущість (Ильина Т.А. Педагогика. - М, 1984. - С.244);
* як процес - засвоєння людиною певної системи знань, узагальнених в науках про природу, суспільство та людське мислення, певних умінь та навичок, так і результат засвоєння, певний рівень знань (Болдырев Н.И. и др. Педагогика. - М., 1963. - С.25).
* сукупність систематизованих знань, умінь та навичок, поглядів та переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил та практичної підготовки, досягнуті за результатами навчально-виховної роботи. Основний шлях отримання освіти - навчання у системі навчальних закладів (Педагогический словарь. - М., 1960).
Безперервна освіта * єдина система, що включає загальноосвітню і професійну школу, вищі спеціальні навчальні заклади, курси підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів, економічну освіту, самбосвіту. У систему освіти, поряд із власне навчальними закладами, включаються позашкільні і культурно-просвітні установи, а також самоосвіта, засоби масової інформації й ін. (Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М, 2002. - С. 423).
* явище освіти, всеохоплююче за повнотою, індивідуалізоване за часом, темпами і спрямованістю, що надає кожному можливості реалізації власної програми її одержання. Метою безперервної освіти є розвиток особистості як у періоди її фізичного і соціально-психологічного становлення, розквіту і стабілізації життєвих сил і здібностей, так і в періоди старіння організму, коли на перший план висувається завдання компенсації функцій, що втрачаються, і можливостей. Системоутворюючим фактором безперервної освіти служить усвідомлена суспільна потреба в постійному розвитку особистості кожної людини.
Безперервна освіта як педагогічна система - це цілісна сукупність засобів, способів, форм придбання, поглиблення і розширення загальної освіти, професійної компетентності, культури, виховання громадянської і моральної зрілості особистості.
Безперервна освіта спрямована на становлення, розвиток і самореалі-зацію особистості у всій повноті її можливостей. (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М.,

 
 

Цікаве

Загрузка...