WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

максимальний розвиток індивідуальних особливостей особистості через залучення її до різних видів діяльності; забезпечує активізацію процесів саморозвитку, самоосвіти, самовиховання; передбачає максимальну зверненість до внутрішнього світу особистості (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций.-М., 1998. -С.155).
Системний підхід * комплексне вивчення найбільш істотних закономірностей розвитку явища як єдиного цілого з позицій системного аналізу. (Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М, 2002. - С 426).
"орієнтує дослідника на розкриття цілісності об'єкта, вияв його внутрішніх зв'язків та відносин (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М, 1999. - С.бб);
* цілісна система, тобто така, яка створює нову, інтегративну якість (або сукупність якостей), яка не притаманна компонентам, що складають цю систему (Афанасьев В.Г. О системном подходе к воспитанию /I Сов. педагогика. - 1991. -№2.-С. 77);
* забезпечує цілісну побудову усієї системи виховної роботи, яка передбачає активну діяльність та взаємодію всіх суб'єктів виховання, чітке планування їх взаємодії, умілий розподіл функцій, взаємозв'язок усіх основних компонентів виховного процесу (завдань, змісту, методів, форм, засобів виховання та аналізу його результатів), створення сприятливих умов для виховання... Тобто системний підхід передбачає наявність комплексного підходу до виховання як важливого елемента побудови цілісної системи комуністичного виховання молоді та усіх трудящих (Педагогика/ Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.320);
* компоненти системного підходу: предметний аспект (рішення двох взаємопов'язаних завдань: по-перше, з'ясування, з яких компонентів (підсистем) складається система, що вивчається, по-друге, визначення, як ці компоненти між собою пов'язані); функціональний аспект (розкриття внутрішнього та зовнішнього функціонування); історичний аспект (генетичний та прогностичний вектори) (Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). - М., 1974. - С.22-30);
* аналіз явищ і процесів у певній системі, що дає можливість упорядкувати їх та розглядати як єдине ціле, у взаємодії й зв'язку між собою (Королев Ф.Ф. Системный подход и возможности применения в педагогических исследованиях// Сов. педагогика. - 1970. - № 9. - С. 103-115).
* передбачає, що відносно самостійні компоненти педагогічного процесу розглядаються не ізольовано, а в їх взаємозв'язку, що дозволяє виявити загальні системні властивості й якісні характеристики, які складають систему окремих елементів (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. - С. 15).
Структурний підхід * розгляд явищ, що входять до тієї чи іншої системи як ієрархію структурних компонентів вертикально-горизонтального розташування зв'язків між ними (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К, 1995. - С.90).
Суб'єктно-об'єктний підхід * розгляд виховного процесу, як і навчального, крізь поділ його учасників на активнодіючі суб'єкти (педагоги, активісти) і об'єкти (учні) з тим, щоб у процесі виховання останні активізувались і, займаючись самовихованням, стали суб'єктами впливу насебе (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.-С.91).
Творчий підхід * умова, фактор успіху в спільній діяльності педагогів і учнів, де на перший план висувається учнівська творчість як результативний компонент їх навчання творчості з боку педагогів. Творчий підхід розглядається як специфічна частка діяльнісного підходу (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. -С 91).
Функціональний підхід * функціоналізм виявляється у перебільшенні значення одних педагогічних підсистем та недооцінці інших (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.111-112).
Цілісний підхід * забезпечує цілісність об'єкта, тобто неможливість зведення цілого до простої суми частин (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. - С.бб);
* у шкільній практиці цілісність створюється за результатами тісного взаємозв'язку та гармонійної єдності всіх видів діяльності та виховних впливів. Основою цілісності педагогічного процесу є провідні напрямки виховання. До них належать, насамперед, громадянське, духовно-ціннісне та моральне виховання, які об'єднують навкруги себе всі інші конкретні види виховної діяльності у єдиний потік взаємодії та впливу на дитячу особистість (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.112);
* у практиці науково-педагогічних досліджень здійснюються також такі підходи, як: дйльнісно-особистісний; змістовний (звернений до змісту явищ, що вивчаються), формальний (дозволяє виявляти стійкі зв'язки елементів процесу, що розглядається), логічний (передбачає вивчення педагогічного явища у тому стані його розвитку, якого воно досягло на час дослідження), історичний (орієнтує на вивчення конкретно-історичного генезису та розвитку об'єкту дослідження); якісний (спрямований на встановлення своєрідності явища, що вивчається, його відмінностей від інших явищ); кількісний ( передбачає аналіз та оцінку явищ та процесів за ступенем розвитку чи інтенсивності наявних їм якостей, що виражаються у величинах та числах), сутнісний (спрямований на вияв стійких характеристик, внутрішніх зв'язків, механізмів та рушійних сил явища, що вивчається) (Новиков А.М. Как работать над диссертацией (пособие в помощь начинающему педагогу-исследователю). - М., 1994. - С.49-54);
* цілісність педагогічного процесу аж ніяк не в сумі окремих виховних та освітніх заходів чи навіть їх систем. Основою цілісності педагогічного процесу є життя дітей, що розвивається у різноманітних формах. Особжх тість дитини не існує без її особистого життя. В суспільне життя дитина входить через власне життя, з притаманним їй багатством природних сил у вигляді задатків, здібностей, потягів (Амонашвили Ш.А. Основания педагогики сотрудничества // Новое педагогическое мышление. - М., 1989. -С.172):
* необхідно розглядати особистість не як сукупність окремих властивостей та якостей, а розглядати кожну окрему властивість в аспекті особистості в цілому (Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте: Психолог, исслед. - М., 1966. - С.44).
МИСЛЕННЯ * психологічний процес із відкриттям (можливо - суб'єктивно, тобто для того, хто мислить) нових знань, вирішення проблем на основі переробки отриманої інформації (Педагогика и психология. - Л/., 1996. - С.81);
* опосередковане та узагальнене пізнання людиною предметів, фактів, явищ об'єктивної дійсності в їх суттєвих зв'язках та відношеннях (Падаяка О.С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібник. - К., 1995. - С.бО);
* внутрішнє оперування інформацією (даними, новинами), її відбір та обробка, завдяки якій приходять до опосередкованого й узагальненого пізнання дійсності (Оконь В. Введение в общую дидактику. - А/., 1990. -С.147);
* рух думки, що

 
 

Цікаве

Загрузка...