WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

високих моральних якостей, естетичних та культурних цінностей, із різнобічними матеріальними та духовними потребами (Педагогическая энциклопедия. Т.1. - М, 1964. - С.427).
ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ * процес забезпечення умов оптимального визрівання внутрішніх сутнісних сил особистості, на підставі яких можливий наступний інтенсивний всебічний розвиток, що відповідає вимогам суспільства (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М, 1996. - С.37);
* всебічний розвиток особистості як ідеал та мета комуністичного виховання повинний бути гармонійним. Це означає те, що усі сторони та властивості особистості необхідно формувати одночасно та у тісному взаємо-зв'язку, узгодженості між собою (Харламов И.Ф. Педагогика. - М, 1990. -С.53);
* гармонійність особистості з її внутрішнього боку передбачає високу узгодженість між свідомістю людини та її несвідомими психічними процесами (Божович Л.Я, Психологический анализ формирования и строения гармонической личности//Психология формирования и развития личности. - М..1981.-С.282);
* гармонійна особистість - це людина, яка знаходиться в єдності із світом та самою собою (Флоренская Т.А. Проблемы психологии гармонической личности II Некоторые актуальные психолого-педагогические проблемы воспитания и воспитывающего обучения. - М, 1976. - С. 114-116);
* розвиток фізичних і духовних сил людини, струнке і суворе сполу- чення різних боків і функцій її свідомості, поведінки й діяльності (Педагогический словарь. Т.1. - М., 1960. - С.227).
ГРА * різновид діяльності, безпосередній продукт якої не мас споживацької вартості та є особистим набутком її учасників. Гра відображає норми людського життя та діяльності (Краснопольський).
* це засіб виховання, у якому вихователь як інструмент формування особистості виховання використовує його вільну (ігрову) діяльність в уявлюваній і реальній ситуаціях, направляючи її на розвиток позитивних якостей особистості. (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М., 2002. - С. 206).
* сукупність способів взаємодії дитини зі світом, пізнання та відкриття його та пошук свого місця в ньому (Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М,1994. - С.24);
* форма діяльності в умовних ситуаціях, спрямованих на відтворення та засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в спеціально закріплених способах здійснення предметних дій, у предметах науки та культури (Психология: Словарь. - М., 1990. - С. 127);
* гака діяльність, у якій відтворюються соціальні відносини між людьми поза умов безпосередньо утилітарної діяльності. Це таке відтворення людської діяльності, при якому виділяється її соціальна, людська суть - завдання та норми стосунків між людьми (Эльконин Д.Б. Избр. психолог. труды. -М., 1989. -С.314);
* гра людини - породження діяльності, завдяки якій людина перетворює дійсність та змінює світ. Суть людської гри - у здатності відображаючи перетворювати дійсність (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. Т.2.-М., 1989.-С.65);
* вид непродуктивної діяльності, мотив якої міститься не в її результатах, а в самому процесі... Має велике значення у вихованні, навчанні та розвитку дітей як засіб психологічної підготовки до майбутніх життєвих ситуацій (Советский энциклопедический словарь. - М, 1987. - С.475);
Класифікації гри:
* 1. Фізичні та психологічні ігри та тренінги: рухливі (спортивні, моторні); екстатичні, експромтні ігри та розваги; визвольні ігри та розваги; лікувальні ігри (ігротерапія). 2. Інтелектуально-творчі ігри: предметні розваги; сюжетно-інтелектуальні ігри; дидактичні ігри (навчально-предметні, навчаючі, пізнавальні); будівельні, трудові, технічні, конструкторські; електронні, комп'ютерні ігри, ігри-автомати; ігрові методи навчання. 3. Соціальні ігри: творчі сюжетно-рольові (наслідувальні, режисерські, ігри-драматизації,ігри-мрії); ділові ігри (організаційно-діяльнісні, організаційно-комунікативні, організаційно-розумові, рольові, імітаційні). 4. Комплексні ігри (колективно-творчі, діяльність дозвілля) (Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М., 1994. - С. 103);
* за змістом - військові, спортивні, художні, економічні, політичні; за складом та кількістю учасників - дитячі, дорослі, поодинокі, парні, групові; за тим, які здібності вони виявляють та тренують, - фізичні, інтелектуальні, змагання, творчі та ін. (Добринская Е.И., Соколов Є.В. Свободное время и развитие личности. -Л., 1983. -С.23-28);
* ігри предметні, сюжетні, рухливі та дидактичні. У свою чергу, сюжетні ігри розподіляються на рольові, "режисерські" та ігри-драматизації (Педагогическая энциклопедия. - М., 1965. - С. 158-159).
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ * багатопланове соціально-моральне явище духовного життя суспільства. Це визнання цінності конкретної людини (дитини), створення умов, спрямованих на олюднення обставин шкільного життя, на розкриття і розвиток здібностей учня, його самореалізацію. Це духовна і моральна орієнтація практичної педагогіки на систему адекватних моральних цінностей, ядром якої є учень як особистість. Це реалізація в процесі освіти і виховання адекватних умінням дитини моральних цінностей, повага особистості дитини на рівні прийняття її особистісних цілей, запитів, інтересів. Це соціальний процес, що включає широкий спектр моральних проблем, зв'язаних з особистістю вчителя. Це духовна і моральна орієнтація практичної діяльності на систему адекватних моральних цінностей, ядро яких складає цінність учня як особистості, індивіда і суб'єкта діяльності (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М., 2001. - С. 58).
* філософська і соціально-політична доктрина, що проголошує благо людини як вищу мету освітньої діяльності. Відповідно до неї освіта повинна забезпечити вільний і всебічний розвиток особистості, діяльну участь індивіда в житті суспільства. Ідея гуманізації поширюється також на форми і методи навчання, на всю сукупність умов, у яких вона протікає (Мижериков В.А. Психолого-педагогический словарь / Под ред. П.И. Пидкасистого. -Ростов н/Д., 1998. - С. 105-106).
* міра гуманізації виховного процесу визначається тим, наскільки цей процес створює передумови для самореалізації особистості, розкриття усіх закладених у ній природних задатків, її здатності до свободи, відповідальності та творчості (Педагогика и психология. - М, 1996. - С. 254);
* пріоритетна роль у гуманізації школи належить мовній та літературній (словесній) освіті, естетичному вихованню, людинознавчим курсам, які дозволяють дітям краще пізнати себе й світ, оволодіти навичками самоорганізації та саморегуляції поведінки (Подласый И.П. Педагогика. - М, 1996. - С. 228);
* полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи (Державна національна програма ''Освіта" ("Україна XXI століття") // Освіта. -1993. -№44-46. -

 
 

Цікаве

Загрузка...