WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

її творчих здібностей та обдарованості, розвиток людини, здатної до розумової та фізичної праці, носія високих моральних якостей, естетичних та культурних цінностей, із різнобічними матеріальними та духовними потребами (Педагогическая энциклопедия. Т.1. - М, 1964. - С.427).
ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ * процес забезпечення умов оптимального визрівання внутрішніх сутнісних сил особистості, на підставі яких можливий наступний інтенсивний всебічний розвиток, що відповідає вимогам суспільства (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М, 1996. - С.37);
* всебічний розвиток особистості як ідеал та мета комуністичного виховання повинний бути гармонійним. Це означає те, що усі сторони та властивості особистості необхідно формувати одночасно та у тісному взаємо-зв'язку, узгодженості між собою (Харламов И.Ф. Педагогика. - М, 1990. -С.53);
* гармонійність особистості з її внутрішнього боку передбачає високу узгодженість між свідомістю людини та її несвідомими психічними процесами (Божович Л.Я, Психологический анализ формирования и строения гармонической личности//Психология формирования и развития личности. - М..1981.-С.282);
* гармонійна особистість - це людина, яка знаходиться в єдності із світом та самою собою (Флоренская Т.А. Проблемы психологии гармонической личности II Некоторые актуальные психолого-педагогические проблемы воспитания и воспитывающего обучения. - М, 1976. - С. 114-116);
* розвиток фізичних і духовних сил людини, струнке і суворе сполу- чення різних боків і функцій її свідомості, поведінки й діяльності (Педагогический словарь. Т.1. - М., 1960. - С.227).
ГРА * різновид діяльності, безпосередній продукт якої не мас споживацької вартості та є особистим набутком її учасників. Гра відображає норми людського життя та діяльності (Краснопольський).
* це засіб виховання, у якому вихователь як інструмент формування особистості виховання використовує його вільну (ігрову) діяльність в уявлюваній і реальній ситуаціях, направляючи її на розвиток позитивних якостей особистості. (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М., 2002. - С. 206).
* сукупність способів взаємодії дитини зі світом, пізнання та відкриття його та пошук свого місця в ньому (Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М,1994. - С.24);
* форма діяльності в умовних ситуаціях, спрямованих на відтворення та засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в спеціально закріплених способах здійснення предметних дій, у предметах науки та культури (Психология: Словарь. - М., 1990. - С. 127);
* гака діяльність, у якій відтворюються соціальні відносини між людьми поза умов безпосередньо утилітарної діяльності. Це таке відтворення людської діяльності, при якому виділяється її соціальна, людська суть - завдання та норми стосунків між людьми (Эльконин Д.Б. Избр. психолог. труды. -М., 1989. -С.314);
* гра людини - породження діяльності, завдяки якій людина перетворює дійсність та змінює світ. Суть людської гри - у здатності відображаючи перетворювати дійсність (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. Т.2.-М., 1989.-С.65);
* вид непродуктивної діяльності, мотив якої міститься не в її результатах, а в самому процесі... Має велике значення у вихованні, навчанні та розвитку дітей як засіб психологічної підготовки до майбутніх життєвих ситуацій (Советский энциклопедический словарь. - М, 1987. - С.475);
Класифікації гри:
* 1. Фізичні та психологічні ігри та тренінги: рухливі (спортивні, моторні); екстатичні, експромтні ігри та розваги; визвольні ігри та розваги; лікувальні ігри (ігротерапія). 2. Інтелектуально-творчі ігри: предметні розваги; сюжетно-інтелектуальні ігри; дидактичні ігри (навчально-предметні, навчаючі, пізнавальні); будівельні, трудові, технічні, конструкторські; електронні, комп'ютерні ігри, ігри-автомати; ігрові методи навчання. 3. Соціальні ігри: творчі сюжетно-рольові (наслідувальні, режисерські, ігри-драматизації, ігри-мрії); ділові ігри (організаційно-діяльнісні, організаційно-комунікативні, організаційно-розумові, рольові, імітаційні). 4. Комплексні ігри (колективно-творчі, діяльність дозвілля) (Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М., 1994. - С. 103);
* за змістом - військові, спортивні, художні, економічні, політичні; за складом та кількістю учасників - дитячі, дорослі, поодинокі, парні, групові; за тим, які здібності вони виявляють та тренують, - фізичні, інтелектуальні, змагання, творчі та ін. (Добринская Е.И., Соколов Є.В. Свободное время и развитие личности. -Л., 1983. -С.23-28);
* ігри предметні, сюжетні, рухливі та дидактичні. У свою чергу, сюжетні ігри розподіляються на рольові, "режисерські" та ігри-драматизації (Педагогическая энциклопедия. - М., 1965. - С. 158-159).
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ * багатопланове соціально-моральне явище духовного життя суспільства. Це визнання цінності конкретної людини (дитини), створення умов, спрямованих на олюднення обставин шкільного життя, на розкриття і розвиток здібностей учня, його самореалізацію. Це духовна і моральна орієнтація практичної педагогіки на систему адекватних моральних цінностей, ядром якої є учень як особистість. Це реалізація в процесі освіти і виховання адекватних умінням дитини моральних цінностей, повага особистості дитини на рівні прийняття її особистісних цілей, запитів, інтересів. Це соціальний процес, що включає широкий спектр моральних проблем, зв'язаних з особистістю вчителя. Це духовна і моральна орієнтація практичної діяльності на систему адекватних моральних цінностей, ядро яких складає цінність учня як особистості, індивіда і суб'єкта діяльності (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М., 2001. - С. 58).
* філософська і соціально-політична доктрина, що проголошує благо людини як вищу мету освітньої діяльності. Відповідно до неї освіта повинна забезпечити вільний і всебічний розвиток особистості, діяльну участь індивіда в житті суспільства. Ідея гуманізації поширюється також на форми і методи навчання, на всю сукупність умов, у яких вона протікає (Мижериков В.А. Психолого-педагогический словарь / Под ред. П.И. Пидкасистого. -Ростов н/Д., 1998. - С. 105-106).
* міра гуманізації виховного процесу визначається тим, наскільки цей процес створює передумови для самореалізації особистості, розкриття усіх закладених у ній природних задатків, її здатності до свободи, відповідальності та творчості (Педагогика и психология. - М, 1996. - С. 254);
* пріоритетна роль у гуманізації школи належить мовній та літературній (словесній) освіті, естетичному вихованню, людинознавчим курсам, які дозволяють дітям краще пізнати себе й світ, оволодіти навичками самоорганізації та саморегуляції поведінки (Подласый И.П. Педагогика. - М, 1996. - С. 228);
* полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і

 
 

Цікаве

Загрузка...