WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

колективний, суспільний розвиток, що відповідає цілям виховання (Педагогика/ Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанского. - М., 1984. - С.75.79);
* спрямований вплив суспільства на розвиток людини (Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Избр. психолог, тр. В 2 т. Т.1. - М., 1980. -С. 49);
* організоване, цілеспрямоване керівництво вихованням учнів у відповідності до цілей, поставлених перед суспільством (Педагогика школы / Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1977. - С.7);
* складний та різнобічний процес, що охоплює розвиток фізичних та інтелектуальних сил молодого покоління, його здібностей і обдарованості та формування комуністичної свідомості і поведінки (Огородников И.Т. Педагогика. - М., 1968. - ?.79);
* цілеспрямований вплив вихователів на свідомість і поведінку діген та молоді, на їхній світогляд, погляди, вчинки, звички (Педагогика / Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1966. - С.34).
Протиріччя процесу виховання * зміцнення консервативних підходів до підготовки підростаючого покоління (формалізація та одноманітність змісту, форм та методів); суперечність між новими умовами суспільного життя та застарілими способами підготовки до нього; протиріччя між безмежними можливостями розвитку людської природи, потенційними природними силами людини та умовами соціальною життя суспільства, що обмежують, обумовлюють, програмують цей розпиток; протиріччя між активнодіяльнісною природою дитини, її прагненням до участі у громадському житті, діяльності, різноманітних стосунках, спілкуванні та браком досвіду, знань, умінь та навичок для реальної, дійсної участі у життєвому процесі (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекции. - М., 1996.-С13-14);
* - між новими потребами, що виникають в особистості, та можливостями їх задоволення;
- між школою та сім'єю;
- протиріччя у змісті інформації (історичної, літературної, політичної);
- між зовнішніми впливами та внутрішніми прагненнями особистості;
- невідповідність вимог рінню підготовки вихованця (ІІодласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.435-436);
* - розбіжності між нормативними вимогами до особистості й реаль-ним станом справ у сфері виховання;
- між динамізмом практики виховання та відомим відставанням від неї теоретичних узагальнень і аналізу;
- між зусиллями педагогів та діяльністю самої особистості;
- між цілями та засобами виховання в умовах накопичення й загострення соціальних суперечностей та розходження слова й діла;
- між зростанням освітнього та зниженням культурного рівня частини населення (Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - М., 1990. - С.24);
* - між домаганнями школяра та його можливостями;
- між потребами та способами їх задоволення (Педагогика / Под ред., Ю.К. Бабанского. - М.. 1988. - С.97);
* - між новими потребами, що породжуються діяльністю та наявними можливостями їх задоволення;
- між зростаючими фізичними та духовними можливостями й старими формами взаємин та ін. (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. -С.50).
РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ * завдання розумового виховання: засвоєння певного обсягу наукових знань; формування наукового світогляду; розвиток розумових сил, здібностей та обдарованості; розвиток пізнавальних інтересів; формування пізнавальної активності; розвиток потреби постійно поповнювати свої знання, підвищувати рівень загальноосвітньої та спеціальної підготовки (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С. 155-156);
* розвиток інтелекту за допомогою розвитку всіх пізнавальних функцій людини: психічних процесів відчуття, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви; розумова просвіта учнів у галузі наук, діяльності, спілкування; формування механізмів самоосвіти, самонавчання, самоорганізації розумової діяльності; розвиток індивідуальних інтелектуальних здібностей і пізнавальних можливостей учнів (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург. 1996. -С.62);
* процес формування світогляду (Галузинський В.М.. Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К.. 1995. - С.201):
* цілеспрямована діяльність вихователя на розвиток інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури розумової праці (Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібник. - К., 1995. -С.521);
* розвиток інтелектуальної культуриособистості, пізнавальних мотивів, навичок розумової діяльності, діалектичного мислення, раціонально) організації навчальної праці (Примерная програма по курсу "Педагогика".-М., 1992.-С.ЗЗ);
* накопичення міцного фонду знань, володіння навчапьно-пізнавальними операціями та їх удосконалення, прояв кмітливості та розумової гнучкості як під час засвоєння нового матеріалу, так і в застосуванні його у різних життєвих ситуаціях; розвиток здібностей та творчих задатків учнів (Харламов И.Ф. Педагогика. - М.. 1990. - С. 174-176);
* завдання розумового виховання:
- озброєння учнів систематичними знаннями основ наук про природу, людське суспільство та мислення;
формування умінь та навичок розумової діяльності (спостереження, порівняння, вироблення понять, розуміння прнчинно-наслід-кових зв'язків, міцне запам'ятовування матеріалу);
- виховання в учнів самостійності у навчальній роботі;
- розвиток пізнавальних потреб, інтересів та здібностей;
- формування соціальне значущих мотивів уміння (Баранов С.П. и др. Педагогика. - М., 1987. - С.47);
- цілеспрямована діяльність вихователів з розвитку розумових сил та мислення учнів по прищепленню культури розумової праці (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.67).
СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ * система медичних та педагогічних заходів, спрямованих на виховання у дітей, підлітків і молоді розумного, здорового ставлення до питань статі Статеве виховання за змістом включає ана-томо-фізюлопчну просвіту підлітків та юнаків, формування відчуття статі, свого біосоціального призначення, виховання гігієни статі та гігієни сгаїс-вого життя, просвіту з питань захворювань і пошкоджень статевих оріанів (Безрукова В С Педагогика - Екатеринбург, 1996 - С 281. 282),
* цілеспрямований, систематичний розвиток у дітей культури емоційних відносин між статями, волі, вміння керувати своїми почуттями та вчинками Мета статевого виховання у формуванні в молоді статевої етики, естетики та гігієни, культури інтимних відносин, любові та сімейного життя (Лихачев Б.Т. Педагогика Курс лекций -М, 1996 -С.303)
* формування наукових знань про фиіолопчіи особливості організму, морально-етичні норми і стосунки між хлопчиками та дівчатками, виховання гуманного, дбайливого ставлення до членів сім'ї (Примерная программа по курсу "Педагогика" -М, 1992 - С 34)
* статеве виховання школярів здійснюється за декількома основними напрямками в процесі організації спілкування хлопчиків та дівчат з дитячих років у змістовній пращ та відпочинку, через етичну просвіту у питаннях товариства, дружби, любові, в старшому віці -у питаннях стаїевої моралі, через опосередкований вплив сім ї та ознайомлення старшокласників з основами підготовки до сімейного життя (Педагогика / Под ред Ю.К. Бабанского - М, 1983 -С

 
 

Цікаве

Загрузка...