WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

оточуючим світом, опосередкована зовнішніми і внутрішніми факторами. Для педагога поведінка - сукупність вчинків людини в єдності з їх внутрішньою обумовленістю, тобто мотивацією. В широкому розумінні поведінка- це спосіб існування людини, здатної реагувати на зовнішній вплив і внутрішній стан (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.290);
* діяльність, спрямована на інших людей, що так чи інакше торкається міжособистісних взаємин, тобто максимально має соціальний аспект (Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М., 1991. - С. 180).
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА * гармонійне сполучення політичних знань, якостей політичного мислення та політичної поведінки. В той же час це й показник рівня цивілізованості ставлення людини до інших людей, до суспільства, до держави (Зеленое Е.А. Новые подходы к политическому воспитанию учащихся // Актуальные проблемы образования и воспитания учащейся молодежи. Ч.1. -Луганск, 1993. -С.53);
* високий розвиток громадянської свідомості в усій його сукупності: політичної свідомості, мислення, почуттів, потреб та волі. Показниками політичної культури є політична грамотність та активність у політичній самоосвіті; вміння вести дискусію, оцінювати суспільні явища з загальнолюдських та класових позицій, відстоювати та пропаї'увати свої політичні переконання, досягати єдності політичної свідомості та дії, слова й справи (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.235-236);
* складається з блоків знань, переконань, здібностей політичного мислення, організаційних та пропагандистських умінь, навичок соціальної поведінки й соціальних почуттів (соціальної відповідальності, патріотичних почуттів, почуття соціальної справедливості та свободи (Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - М., 1990. - С. 101);
* історично визначений спосіб реалізації сутнісних сил людини у сфері суспільно-політичної діяльності, обумовлений природою даного суспільного ладу та ступенем засвоєння соціальним суб'єктом (класом, групою, особистістю) суспільно-політичного досвіду, відповідних законів, політичних знань, цінностей, норм, навичок, а також здібності їх засгосонувачи у тих чи інших конкретних обставинах (Ерышев А.А., Ребкало В.А. Политическая культура личности. -К., 1985. -С. 11);
* процес накопичення (набуття) політичних знань, перетворення знань у переконання та настанови й далі реалізація їх у конкретній політичній діяльності (Политическая культура личности: проблемы формирования. -М., 1982.-С. 14).
ПОЛІТИЧНЕ ВИХОВАННЯ * (просвіта) - формування в учнів політичної свідомості, виховання уміння розбиратися в стосунках між державами, націями, партіями з позицій духовно-моральних та етичних (Безрукава В. С. Педагогіка. - Екатеринбург, 1996. - С.65).
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ * передача учням відомостей про закони і норми, що мають юридичну силу в сфері трудової діяльності та виробничих відносин (Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.61);
* мета правового виховання - ввести школярів у складні правові суспільні відносини, за допомогою права вирішити ряд виховних проблем (формування громадянина правової держави, стимулювання соціальної активності школярів) (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. -С.245);
* формування в учнів правильних уявлень про норми життєдіяльності в суспільстві, потреби орієнтуватися на ці норми у своїх вчинках, діях, діяльності (Примерная програма по курсу "Педагогика". - М., 1992. -С.34).
ПРИЙОМ ВИХОВАННЯ * частина методу, яка сприяє вирішенню будь-якого частково виховного або організаційного завдання (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С.169);
* обумовлені особливостями конкретної ситуації дії вчителя щодо реалізації того чи іншого методу (Педагогика / Под ред. Г. Нойнера, Ю.К Ба банского. - М., 1984. - С.214);
* поодинокий вираз методу, що актуалізує його дію у даних конкретних обставинах (Педагогика школы/ Под ред. Г.И. Щукиной. - М., 1977. -С. 32).
ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ * система вимог, які визначають мету, зміст, методи і форми організації виховання
- принцип гуманізації виховання;
- принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів;
- принцип виховання в діяльності і спілкуванні;
- принцип стимулювання дитини до самовиховання;
- принцип національного виховання;
- принцип цілісного підходу до виховання (Лозова В.І., Троцко Г.В.Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 32-52);
* принципи - вихідні положення, якими керується педагог у своїй практичній діяльності та поведінці. Принцип відрізняється від закономірності тим, шо він залежить від особистості: остання приймає або відкидає його; закономірність виявляється незалежно від волі особистості... Принципи виховання: врахування індивідуальних, особистісних особливостей; цілеспрямованість; виховання в колективі та через колектив; гуманізація педагогічного процесу (Стефанавская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С. 140-141, 145-147);
* загальні вихідні положення, у яких виражені основні вимоги до змісту, методів, організації виховного процесу:
- суспільна спрямованість виховання;
- зв'язок виховання з життям, працею;
- спирання на позитивне у вихованні;
- гуманізація виховання;
- особистісний підхід;
- єдність виховних впливів (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. -С.465-467);
* принципи сучасного виховання:
1) гуманістичний характер змісту і методів виховання, який означає пріоритетність особистості дитини над загальним процесом масового (фронтального) колективного виховання;
2) поєднання виховання і навчання в єдиний навчально-виховний процес, у якому провідну роль відіграє виховання на уроках, у ході засвоєння не тільки знань, умінь та навичок, а й кращих моральних рис людини;
3) урахування вікових та індивідуальних особливостей кожного учня в процесі виховання;
4) створення морально-психологічного клімату в колективі, за яким би відчувався стиль педагогічної людяності і доброзичливості (правило А. С. Макаренка: "Якомога більше поваги до людини, якомога більше вимогливості до неї");
5) поступове перетворення учня з об'єкта пасивного сприймання виховання на суб'єкт активного самовиховання;
6) плюралізм у діяльності громадських юнацьких і дитячих організацій, відмова від масового, огульного залучення до них (Галузинський В.М. Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. -С.86-87);
* вихідні положення, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організації, форм, методів і прийомів. Основні принципи:
1) Принцип гуманізації та демократизації виховного процесу.
2) Принцип зв'язку виховання з реальним життям.
3) Виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності.
4) Єдність вимог і повага до особистості.
5) Послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.
6) Відповідність віковим та індивідуальним особливостям

 
 

Цікаве

Загрузка...