WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

антропологии // Сов. педагогика. - 1991. -№ 9. - С 46);
* цілеспрямований та свідомо здійснюваний педагогічний процес організації та стимулювання активної діяльності особистості, що формується з оволодіння суспільним досвідом: знаннями, практичними вміннями та навичками, способами творчої діяльності, соціальними та духовними відносинами;
у широкому розумінні - процес усебічного розвитку особистості, що включає навчання й спеціальну виховну роботу з формування в неї соціальних та різноманітних духовних відносин;
у вузькому розумінні - специфічний процес формування соціальних та духовних відносин (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.83, 84);
* цілеспрямована діяльність, що відбувається з метою формування особистості вихованця у відповідності до соціальне прийнятих норм або ідеалів (Куписевич Ч. Основы общей дидактики. -М., 1986. - С.16);
* діяльність із передачі новим поколінням суспільно-історичного досвіду, планомірний та цілеспрямований вплив, що забезпечує формування особистості, її підготовку до суспільного життя та продуктивної праці (Краткий психологический словарь. - М., 1985. - С.51);
* (у широкому соціальному розумінні): дія всіх виховних сил суспільства - сім'ї, дошкільних установ, навчально-виховних закладів, громадських організацій (дитячих та юнацьких, політичних, професійних), трудових колективів, засобів масового розповсюдження інформації - друку, радіо, телебачення, кіно тощо (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.17);
* формування суспільне цінних потреб. Воно досі залишається переважно мистецтвом і багато в чому нагадує діяльність художника (Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. - М., 1984. - С.144);
* процес передачі старшими поколіннями суспільно-історичного досвіду новим поколінням із метою підготовки їх до життя та праці, необхідної для забезпечення подальшого розвитку суспільства... Виховання людини в широкому педагогічному розумінні - це цілеспрямований процес, який здійснюється під керівництвом спеціально призначених суспільством людей - учителів, педагогів, вихователів, що включає всі види навчальних занять та позанавчальної, спеціально здійснюваної виховної роботи (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С.7-8);
* (у широкому розумінні) включає пізнання життя та формування відносин та поведінки у житті (Огородников И.Т. Педагогика. - М., 1968. - С.11)
* процес цілеспрямованого формування особистості (Педагогическая энциклопедия. Т. 1. - М, 1964. - С384);
* (як аспект педагогічної діяльності) - процес передбачено організова-ної педагогічної взаємодії, що забезпечує оптимальні умови для самовиразу й самопрояву інтелектуального та творчого потенціалу вихованців. За результатами такої взаємодії у вихованців формуються культура потреб, культура почуттів, культура поведінки (Павлова Л.Д.).
ВПЛИВ (у вихованні) * діяльність вихователя в єдиному процесі соціальної взаємодії, що приводить до зміни певних аспектів індивідуальнос-ті вихованця, його поведінки і свідомості, форма здійснення функцій педа-гога. Традиційно виділяють чотири основних способи впливу: переконання, вселяння, наслідування, усі вони тісно переплітаються в кожнім акті люд-ської взаємодії.... вплив педагога на свідомість, волю, емоції вихованця, на організацію його діяльності в інтересах формування знань, умінь, навичок, певних якостей особистості (Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М., 2002. - С. 414-415).
ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ * щоб сформувати всебічно розвинену особистість (концептуально-моделюючий рівень), необхідно вирішити такі завдання: розумове, фізичне, моральне, естетичне та трудове виховання. До того ж, відокремлення цих завдань досить умовне, оскільки головне - "це гармонія (узгодженість, стрункість у сполученні чого-небудь) та цілісність (єдність) (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство; Курс лекций. - М., 1995. - С.167);
* було б помилково розуміти всебічний розвиток як сукупність окремих - інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних, трудових - сторін чи якостей особистості. Всебічний розвиток передбачає їх органічну єдність, цілісність буття, свідомості і самосвідомості, запитів і поведінки людини (Концепція національного виховання // Освіта, -1994. - 26 жовтня);
* основні структурні компоненти всебічного розвитку особистості -розумове виховання, політехнічне навчання, фізичне виховання, моральне виховання, естетичне виховання. Всі вони в тісному зв'язку з трудовою діяльністю й складають сутність формування всебічно та гармонійно розвиненої особистості (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.53);
* оптимальний розвиток різних боків особистості, основних психічних сил та особистісних утворень: здібностей, інтересів, вольових якостей (Моносзон Э. М. Учитель и всестороннее развитие личности школьника. - М, 1986.-С.26);
* найбільш повний та послідовний вияв та реалізація соціальних ("сутнісних") сил людини; включає формування таких світоглядних, інтелектуальних та морально-естетичних якостей, які допомагають людині найбільш повно виявити свої професійні здібності, та одночасно передбачає оволодіння всіма видами соціальне значущої діяльності: матеріально-перетворювальною, суспільно-політичною та духовною (Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. - М., 1984. - С. 10, 59);
* всебічний, гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, вихованості та загального розвитку. Всі ці компоненти всебічного розвитку розуміються у вузькому смислі, тобто відповідно як сформо-ваність знань, умінь та навичок, вихованість особистісних якостей та розвиненість психічної сфери особистості (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского.- М., 1983.-С. 128);
* гуманістичний та соціальний сенс всебічного розвитку особистості не просто у різносторонній освіченості або рафінованій витонченості думки та почуттів людини й навіть не у різнобічній діяльності в усіх сферах суспільного життя, а у становленні людини суспільною істотою (Формирование личности: Проблемы комплексного подхода в процессе воспитания школьника. - М, 1983. - С. 11);
* у соціально-педагогічному контексті передбачає можливість забезпечити однаково активну участь людини в усіх суспільних відносинах, залучити її до всіх сфер (Іфактична діяльність, пізнання, моральні, політичні, естетичні відносини), у яких виявляється життєдіяльність людей. У психо-лого-педагогічному плані це потребує формування таких якостей, які були б основою активності, творчої праці в будь-якій сфері людської діяльності. Мова йде, тайим чином, про загальний розвиток особистості як умови всебічного її розвитку (Щербо А.В., Джола Д.Н. Красота воспитывает человека. - К., 1977. - С.30);
* розвиток усіх видів діяльності, що складають структуру особистості, - діяльності перетворювальної,комунікативної, пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, художньої (Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). - М, 1974. - С.307);
* розвиток різних боків особистості, її фізичних та духовних сил, усіх

 
 

Цікаве

Загрузка...