WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

вихованців (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М, 2002. - С. 79, 80).
* соціальне, цілеспрямоване створення умов (матеріальних, духовних, організаційних) для розвитку людини. Категорія "виховання" - одна з основних у педагогіці.(Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - Л/., 2002. - С. 415)
* в широкому розумінні розглядається як передача й організація засвоєння накопиченого людством соціально-історичного досвіду, його духовної культури. Як педагогічна категорія передбачає педагогічне цілеспрямовану організацію діяльності, спілкування людини, які сприяють формуванню у вихованців певного ставлення до оточуючого світу, до самого себе, моральних норм і правил поведінки (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчанн: Навч. посібник. - Харків, 2002. - С 6-7).* цілеспрямований вплив, метою якого виступає нагромадження дитиною необхідного для життя в суспільстві соціального досвіду і формування в неї прийнятої суспільством системи цінностей. (Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова. - М., 2000. -С. 8).
* являє собою частину процесу соціалізації і розглядається як цілеспрямована і свідомо контрольована соціалізація (сімейне, релігійне, шкільне виховання) (Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А.Смирнова. - М., 2000. - С. 38).
* під "вихованням" як суспільним явищем розуміють передачу історичного і культурного досвіду від покоління до покоління (Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. - Спб., 2000. - С. 25).
* у широкому соціальному смислі - сукупність формуючих впливів усіх громадських інститутів, що забезпечують передачу з покоління до покоління накопиченого соціально-культурного досвіду, моральних норм та цінностей;
у широкому педагогічному значенні - процес цілеспрямованого формування особистості в умовах спеціально організованої виховної системи, що забезпечує взаємодію вихователів та вихованців;
у вузькому педагогічному значенні - спеціальна виховна діяльність, що має за мету формування певних якостей, властивостей та відносин людини (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. - С15-16).
* та частина педагогічного процесу, в якому освіта, розвиток та формування особистості відбувається у різноманітних видах діяльності під керівництвом та за результатами спеціальної діяльності вихователя (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М., 1998. - С.41);
* як педагогічне поняття включає у свій зміст три істотних ознаки: перша - цілеспрямованість, наявність якогось зразка, навіть найбільш загального, як соціально-культурного орієнтира; друга - відповідність ходу процесу соціально-культурним цінностям як досягненням історичного розвитку суспільства; третя - присутність певної системи організованих впливів. (Педагогика. Учеб. пособие / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М, 1998. - С. 370).
* процес передавання досвіду одним поколінням та засвоєння його іншим, що забезпечує розвиток людини (Безрукава В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. -С.7);
* цілеспрямований та організований процес формування особистості. У широкому соціальному розумінні виховання - це передача набутого досвіду від старших поколінь молодшим... У вузькому соціальному значенні під вихованням розуміється спрямований вплив на людину з боку суспільних інститутів із метою формування в неї певних знань, поглядів та переконань, моральних цінностей, політичної орієнтацій підготовки до життя...
У широкому педагогічному розумінні виховання - це спеціально організований, цілеспрямований та керований вплив колективу, вихователів на вихованця з метою формування в нього певних якостей, який здійснюється у навчально-виховних закладах та охоплює весь навчально-виховний процес.
У вузькому педагогічному розумінні виховання - процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань (Подласый И.П. Педагогика. - М.. 1996. - С.22-24);
* (як суспільне явище) складний та суперечливий соціально-історичний процес входження, включення підростаючих поколінь у життя суспільства: у побут, суспільно-виробничу діяльність, творчість, духовність; становлення їх людьми, розвинутими особистостями та індивідуальностями, важливим елементом виробничих сил суспільства, творцями власного щастя (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М, 1996. - С. 7);
* цілеспрямований вплив на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери людини (Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. -М., 1996. - С. 10);
* у широкому соціальному, коли йдеться про виховний вплив на людину всього суспільства і всієї дійсності, яка містить у собі не лише позитивну спрямованість, а й конфлікти і протиріччя; тут особистість може не тільки формуватися під впливом соціального середовища, а й деформуватися, або, навпаки, загартовуватись у боротьбі з труднощами, "робити саму себе";
у широкому педагогічному, коли мається на увазі виховання в діяльності шкіл, технікумів, інститутів та інших закладів, де персонал керується педагогічною теорією та її практичними, методичними рекомендаціями;
у вузькому педагогічному, коли виховання е цілеспрямованою виховною діяльністю педагога (наприклад, класного керівника в школі), щоб досягти певної мети в колективі учнів;
у гранично вузькому, коли педагог або батько розв'язує конкретну індивідуальну проблему виховання або перевиховання (наприклад, у хлопчика прагнуть виховати чесність, ввічливість) (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К, 1995. - С.4);
* процес впливу вихователя на учня з метою формування в нього совісті, честі, людяності, правдивості та інших рис характеру, які визначатимуть особистість школяра як майбутнього свідомого громадянина (Падалка О.С. та іи. Педагогічні технології: Навч. посібник. - К., 1995. - С.9);
* цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості є частиною процесу соціалізації, що знаходиться під певним соціальним і педагогічним контролем і відбувається через освіту й організацію життєдіяльності вихованців (Концепція національного виховання // Освіта. - 1994. - 26 жовтня);
І* процес підготовки індивіда до творчої діяльності (Шубинский В.С. Человек как цель воспитания //Педагогика. - 1992. - № 3-4. - С.37-42);
* духовне "харчування" вихованця, піднесення ним на новий рівень відносин із світом та самим собою. Виховання як процес формування потреб школяра передбачає опору вихователя на такі потреби: потреба у творчій діяльності, потреба у захищеності, потреба у визнанні, потреба у сенсі життя, потреба бути особистістю, потреба у саморегуляції, потреба у радощі, задоволенні та насолодах (Сазонов В.Н. Воспитание на основе потребностей человека//Педагогика. -1992. -№ 2. - С.28-32);
* процес відтворення на рівні індивідуального людського буттянакопиченої в суспільстві культури та стимулювання потенціалів внутрішнього саморозвитку особистості (Геницинский В.И. Индивидуальность как предмет педагогической

 
 

Цікаве

Загрузка...