WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

також її пізнавальної та творчої діяльності, у збагаченні її світогляду, моральності, суспільно-політичних поглядів та переконань (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С.62);
* зміна, процес, при якому кількісні ускладнення та зміни переходять у якісні, докорінні, суттєві й приводять до новоутворень, які проявляються стрибкоподібне (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2-х т. Т. I. -М., 1989. -С 108);
* (у навчальній діяльності) - набуття дитиною нових здібностей, тобто нових способів дій з науковими поняттями (Эльконин Д.Б. Избр. психолог, труды. - М., 1989. - С.245);
* (як процес) становлення готовності людини до самостійної організації своєї діяльності відповідно до завдань різного рівня складності, шо поставлені чи виникли, у тому числі, що виходять за рамки раніше засвоєних (Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1989. - С. 70).
* відтворення індивідом типів діяльності, що історично склалися, та відповідних здібностей, які реалізуються в процесі їх присвоєння (Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М, 1986. - С. 10);
* процес фізичного, розумового та морального зростання людини, охоплює всі кількісні та якісні зміни природжених та набутих якостей. Розвиток людини як процес фізичного, розумового дозрівання за сутністю позначає перетворення дитини, біологічного індивіда, який має задатки людини як представника біологічного роду, у людину як особистість, члена людського суспільства;
(людини) - це процес становлення та формування її особистості під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що керуються і некеруються, , серед яких цілеспрямоване виховання та навчання грають провідну роль (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М, 1983. - С.36, 8);
* безперервний процес, що виявляється у кількісних змінах людської, істоти, тобто збільшенні одних та зменшенні інших її ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Однак він не зводиться до кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає "перерви безперервності", тобто якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які утворюються в ході самого розвитку, і зникнення старих. Розвиток є там, де народжується щось нове і водночас відживає старе (Костюк Г.С Вікова психологія. - К., 1976. - С.28).
* це рух від незнання до знання учня, збільшення його фізичних та моральних сил, набуття певного життєвого досвіду, відмирання старих якостей і зародження нових (Падалка О.С. та ///. Педагогічні технології: Навч. посібн. -К., 1995.-С.9);
* постійне (кумулятивне й водночас суперечливе) становлення, зміна, виникнення нових змістовних особистісних структур - процес адекватний усій системі життєдіяльності та способу життя особистості (Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. - Л/., 1990. - С. 17);
* процес її входження у нове соціальне середовище та інтеграції в ньому (Социальная психология / Под ред. А.В. Петровского. - М., 1987. -С.79);
* входження у суспільно-історичне буття, що представлене у житті людини її участю в діяльності та спілкуванні різних груп, у яких вона адаптується та які вона активно опановує (Психология развивающейся личности /Под ред. А.В. Петровского. - М., 1987. - С.62);
* процес становлення й формування особистості людини під впливом зовнішніх та внутрішніх керованих та некерованих факторів, серед яких цілеспрямоване навчання та виховання відіграють провідну роль (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С18).Фактори (умови) розвитку (формування) особистості * внутрішні (спадковість, власна активність особистості, яка породжується протиріччями, потребами, інтересами та іншими мотивами), макросередовище (виховання у широкому соціальному смислі), мезосередовище (виховання у широкому педагогічному смислі), мікросередовище (виховання у вузькому педагогічному смислі). Внутрішні та зовнішні фактори поєднуються у діяльності та спілкуванні (Смирнов В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях иллюстрациях. - М., 1999. - С. 102);
* спадковість, середовище, виховання, саморозвиток за активної діяльності самої особистості (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. - М.. 1998.-С.78);
* фактори розвитку та формування особистості - середовище, біологічні задатки (спадковість) та виховання (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1997.-С.72);
* процес і результат людського розвитку детермінується сукупним впливом трьох генеральних факторів - спадковості, середовища та виховання (Подласып И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.91);
* умови формування особистості - спадковість, середовище, виховання (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995. - С.24-26);
* фактори, що впливають на розвиток та формування особистості -спадковість, середовище, виховання (Педагогика/Под ред. Ю.К. Бабанско-го.-М., 1983.-С.36-46).
САМОВИХОВАННЯ * усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, яка спрямована на саморозвиток, самоосвіту, вдосконалення позитивних та подолання негативних особистісних якостей; усвідомлена, цілеспрямована діяльність людини, спрямована на саморозвиток, самоосвіту, вдосконалення позитивних та подолання негативних особистісних якостей (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. - С. 17, 103);
* процес засвоєння людиною досвіду попередніх поколінь за допомогою внутрішніх душевних факторів, що забезпечує розвиток (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С. 12)
*процес цілеспрямованої роботи над розвитком і самовдосконаленням людини - від підліткового віку до зрілості. Самовиховання в інтелектуальній, духовній сфері набуває вигляду самоосвіти, яка може бути організованою (навчання на заочному відділенні) або спонтанною формою (читання спеціальної чи науково-популярної літератури, участь в експедиціях, у постановці експерименту під керівництвом ученого тощо). Самовиховання у морально-психологічній сфері полягає в самоконтролі за виявленими у себе недоліками і вадами характеру (тут самовиховання може перетворитися на перевиховання). Самовиховання у фізично-спортивній або гігієнічній сфері полягає у тренуваннях, проведенні оздоровчих процедур, стеженні за своїм здоров'ям і зовнішністю, виконанні лікарських порад (Гапузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. - К., 1995.-С.94);
* методи самовиховання: а) самопереконання, б) самонавіювання, в) самокритика, г) самообов'язок, г) перенесення себе у думках у стан іншої людини (емпатія), д) самонаказ, е) самопокарання (Харламов И.Ф. Педагогіка. - М., 1990. - С.502).
* свідома, цілеспрямована і самостійна діяльність, яка виникає в результаті активної взаємодії особистості з середовищем, що впливає на розвиток і вдосконалення самої особистості (Педагогика / Под ред. Ю.К. Ба-банского. - М., 1988. - С. 100);
* свідома діяльність людей, спрямована на формування ними у себе таких якостей, що відповідають комуністичним ідеалам, і на викорінення таких, що суперечать їм (Ковалев С.М. Воспитание и самовоспитание.

 
 

Цікаве

Загрузка...