WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

початку 60-х років. У центрі уваги гуманістичної педагогіки - унікальна цілісна особистість, що прагне до максимальної реалізації своїх можливостей, відкрита для сприйняття нового досвіду, здатна на усвідомлений вибір у різноманітних життєвих ситуаціях (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М., 2001 .-С. 58);
андрагогіка - педагогіка дорослих, одна з педагогічних наук, яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих;
соціально-педагогічна віктімологія - (жертва), розвивається на стику психології, педагогіки, соціології, права, галузь знань, у якій: І) на міждисциплінарному рівні вивчається розвиток дітей з фізичними, психічними, соціальними дефектами та відхиленнями, а також тих, чий статус (соціально-економічний, правовий, соціально-психологічний) визначає в умовах конкретного суспільства нерівність або дефіцит можливостей для життєвого старту; 2) реалізуються загальні та спеціальні цілі, зміст, форми, методи роботи з профілактики, компенсації тих обставин, унаслідок яких людина стає жертвою соціалізації (Мудрик А.В. Социализация и "смутное время". -М., 1991);
інтегративна педагогіка -досліджує особливості впливу педагогічної взаємодії, що організується з дітьми нормального фізичного розвитку та дітьми, які мають відхилення у фізичному розвитку;
комунікативна педагогіка - розглядає виховання як нелінійний процес, у якому головне місце займають міжособистісні стосунки і в якому досягається кінцевий консенсус учасників. Навчання, згідно із комунікативною педагогікою, засноване на ідеї створення комунікативного поля. При цьому комунікативна педагогіка прагне до симетрії вихователя і вихованця, не визнає відносин підкореності та залежності (Костомаров В. //Педагогика.-1993.-№5. -С.12);
ергономіка педагогічна - розділ педагогіки, яка вивчає проблеми оптимізації матеріальних умов шкільної праці; робочих місць учня й учителя, оптимізацію дидактичних засобів, проблеми техніки безпеки й гігієни праці, умови відпочинку, а також естетику школи і її оточення (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К., 1997. - С.118);
аутодидактика (автодидактика) - розділ педагогіки, що вивчає процес навчання людини за матеріалами свого власного життя: включає питання самоосвіти та орієнтована на індивідуалізацію процесу пізнання через осмислення свого життя (Куринский В.А. Автодидактика. - М, 1994);
педагогічна валеологія - це процес включення суб'єкта в поле валеологічних знань, що передбачає й забезпечує умови для самоосвіти, саморозвитку й самоактуалізації індивіда.
Педагогічна валеологія як навчальна система - це система, що формує здоровий спосіб життя індивіда, й потреба, що впливає на нього в подальшому житті. (Горащук В.П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі. -Луганськ, 2002. - С. 39)
педагогічна кваліметрія - наукова галузь, що займається питаннями здійснення контролю за ходом процесу освіти особистості, діагностики та корекції його результатів (кваліметрія - кількісна оцінка якості продукції. Основним завданням кваліметрії є відшукування методів, прийомів, способів виявлення. Встановлення та доведення цілей до усіх колективних та індивідуальних учасників соціально-економічних процесів через вимірювання результатів їхньої сукупної та індивідуальної діяльності, що характеризують рівень досягнення цілей (Шаргородська С.Б. Основи педагогічної кваліметрії. -Луганськ, 2002. - С.16).
ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА * знайомить з основними принципами сучасного виробництва, виробляє навички поводження з найпростішими знаряддями праці, які використовуються у побуті й повсякденному житті (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С.27);
* підготовка людини в галузі перетворювальної техніко-технологічної діяльності як частина освіти, що являє собою сферу перехрещення загальної та професійної освіти... Навчальним об'єктом політехнічної освіти є техніка та технологія. Предметом вивчення - загальноосвітні основи техніки та технології. Освітнім предметом - формування особистості (допрофе-сійного плану) у галузі перетворювальної техніко-технологічної діяльності людини (Леднев В.С. Содержание образования. - М., 1989. -С. 241, 138);
* процес розкриття вчителем і засвоєння учнями в навчальній та трудовій діяльності загальних науково-технічних, організаційно-економічних основ виробництва й оволодіння на цій базі знаряддями праці (Атутав П.Р. Политехническое образование школьников в современных условиях. - М, 1986. - С.5);
* ознайомлення підростаючих поколінь із загальними науково-технічними основами виробництва, з універсальними, незмінно повторюваними в усіх технічних пристроях, технологічними процесами і озброєння узагальненими трудовими вміннями, що лежать в основі багатьох видів професійної діяльності (Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. -М., 1984.-С.8);
* знайомство учнів із сукупністю наукових законів, що лежать в основі матеріального виробництва, вироблення у школярів здібності застосовувати отримані знання та вміння в різних його галузях, забезпечення швидкого та ґрунтовного оволодіння виробничими спеціальностями (Сорокин Н.А. Дидактика. - М., 1974. - С.37);
* ознайомлення учнів з провідними галузями, науковими принципами і прогресивними тенденціями розвитку сучасного виробництва, розуміння зв'язку науки з практикою комуністичного будівництва й озброєння школярів навичками застосування інструментів, машин та механізмів, що скла- дають основу сучасного індустріального виробництва (Педагогика / Под ред. Г.И. Щукиной. - М, 1966. - С. 185-186).
ПОТРЕБИ * психологічне переживання людиною нестатку в тому, чого їй не вистачає. Переживання цієї нестачі викликає у неї відповідне внутрішнє прагнення й спонукає до дії (Харламов И.Ф. Педагогика. - М, 1990.-С.90);
* нестаток, який прийняв специфічну форму у відповідності до культурного рівня та особистості індивіда (Котлер Ф. Основы маркетинга. - М, 1990.-С.78);
* основний вид ставлення людини до оточуючої дійсності, тому що від його задоволення або незадоволення залежить саме існування та місце людини у суспільстві (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М, 1988. -С.95);
* психічне явище відображення об'єктивної вимоги організму чогось (біологічні потреби властиві й людині, й тваринам) або особистості (соціальні або духовні властиві тільки людині). ... перебуваючи внутрішньою причиною активності особистості, потреби частіше та виразніше за інші психічні явища бувають мотивами дій та діяльності й частіше переживаються як емоції та почуття. Виховання соціальних потреб - важлива мета формування особистості, їх урахування - важлива умова ефективного керівництва нею та перевиховання (Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М., 1984. - С.98);
* вихідні побудження до діяльності - означають нестачу, яку відчуває людина, в чомусь, що знаходиться поза нею. Вони виражають її залежність , від світу та спрямованість на нього (Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М,

 
 

Цікаве

Загрузка...