WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Элементарная педагогика. - М., 1992. - С.44-45);
* наука про виховання (Харламов И.Ф. Педагогика. - М, /990. - С.П);
* наука про виховання людини (Болдырев Н.И. и др. Педагогика. - М., 1968. -С.7);
* наука про виховання дітей (Огородников И.Т, Педагогика. - М, 1965. -С.7);
* наука про виховання підростаючих поколінь (Педагогический словарь. Т.2.-М., 1960-С.87).
* Відмінності нової педагогіки від традиційної: Традиційна педагогіка /Нова педагогіка
1. Навчаюча (дидактогегемоністична) /Виховуюча
2. Технократична /Гуманістична
3. Предметно-спрямована (бездітна) /Антропоцентрична
4. Адміністративно-командна, директивна / Ініціативна, новаторська, творча
5. Авторитарна / Демократична
6. Моносуб'сктна / Полісуб'єктна
7. Безособистісна, деіндивідуалізована (технологічно орієнтована) / Персоніфікована, особистісно орієнтована
8. Репродуктивна / Педагогіка творчості
9. Інформаційна / Керуюча, організуюча
10. Парна / Групова та колективна
11. Монологічна / Діалогічна
12. Екстеріальна / Екстеріально-інтегральна
13. Педагогіка приреченості дітей на оволодіння інформацією / Педагогіка та школа оптимізму та радощів
14. Педагогіка страху та покарання / Педагогіка милосердя та гуманізму
15. Педагогіка послуху, пасивності та виконання / Педагогіка активності та самостійності
16. Педагогіка середньої всебічності / Педагогіка індивідуальності, особистої неповторності
17. Педагогіка дисциплінарного примусу / Педагогіка добровільності
18. Заорганізована педагогіка та школа / Деформалізована педагогіка та школа
19. Консервативна / Педагогіка розвитку
20. Ретроспективна (що йде за практикою) / Перспективна (що йде попереду практики, випереджаючи її) (Л.Д.Павлова)
ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА * напрям педагогічного мислення і практичної діяльності, спрямований на демократизацію й гуманізацію педагогічного процесу. Педагогіка співробітництва - спільна діяльність учителя та учнів, що грунтується на взаєморозумінні й гуманізмі, на єдності їхніх інтересів' і прагнень, метою якої є особистісний розвиток школярів у процесі навчання й виховання (Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К.,1997. - С.25І);
* теоретики "педагогіки співробітництва" без достатніх наукових обгрунтувань ідеалізують природу дитини як первинно досконалу, що містить у собі всі сили добра та щастя; вони заперечують можливість висування до дітей педагогічних вимог та застосування педагогічних заходів впливу; вони проповідують надання дітей самим себе перед явищами та натиском масової культури, що розкладається, припустимість лише нескінченного діалогу із дітьми, умовляння, яке навіть може порушувати елементарні норми поведінки. Все це очевидно суперечить науково обґрунтованим принципам поведінки (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекции. - М., 1996. - С.425);
* напрямок у сучасній педагогіці. Дитина розглядається в якості суб'екта різноманітних, внутрішньо взаємопов'язаних видів діяльності (іг-рової, навчальної, суспільно-корисної, трудової) (Примерная программа по курсу "Педагогика". - М., 1992. - С.35).
Об'єкт педагогіки * це галузь дійсності, що досліджує дана наука. Вид діяльності, спрямований на засвоєння особистістю соціального досвіду і її власний розвиток, і є власний об'єкт педагогічної науки. Об'єктом педагогічної науки є освіта. Педагогіка - це єдина спеціальна наука в ряді інших наук, що можуть вивчати ті або інші сторони освітньої діяльності. Це єдина наукова дисципліна, що вивчає освіту в єдності всіх її складових, і для якої воно є її власним об'єктом вивчення (Педагогика. Учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998. -С. 5, 6, 9).
Предмет педагогіки * спосіб бачення об'єкта з позицій цієї науки. Якщо визнається наявність у педагогіки теоретичного рівня, її предмет можна сформулювати так: це система відносин, що виникають у діяльності, що є об'єктом педагогічної науки (Педагогика. Учеб, пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1998. - С. 5, 6).
Педагогіка - одна із соціальних наук, що досліджує процес виховання людини, тобто її предметом є виховання, процес цілеспрямованого формування особистості (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и ме-тодика воспитания. - М, 2002. - С. 5).
Предметом педагогіки як науки є педагогічний процес. Тобто процес навчання і виховання людини як особлива функція суспільства, реалізована в умовах тих чи інших педагогічних систем (Бордовская Н.В.. Реан А.А. Педагогика. - Спб., 2000. - С 20.
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ * система і послідовність педагогічне доцільних дій в умовах системи вказівок і обмежень, які полягають в тому, що педагогічні завдання повинні бути вирішені у певний термін і з дотриманням принципів педагогіки. (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М, 2001. - С. 130).
ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ * це ступінь у загальному русі до мети, це часткове досягнення результату діяльності, без якого не досягається загальний бажаний результат. Завдання з'являється, коли ціль розбивають на складові елементи (Педагогика. Учеб. пособие / Под ред. П. И. Пидкасисто-го. - М., 1998. - С. 70).
* це результат усвідомлення педагогом мети навчання або виховання, а також умов і способів її реалізації на практиці (Бордовская Н.В.. Реан А.А. Педагогика. - Спб., 2000. - С 15).
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ * набір процедур, які поновлюють професійну діяльність учителя й гарантують кінцевий запланований результат (Відкритий урок. -2003. - №3-4. - К.: "Плеяди". - С 15).
* це послідовний і безупинний рух взаємозалежних компонентів, етапів, станів педагогічного процесу і дій його учасників (Столяренко Л.Д., Самыгин С. И. 100 экзаменационных ответов по педагогике. - Ростов-н/Д., 2002. - С. 101).
*система найбільш раціональних способів досягнення поставленої педагогічної мети, наукова організація навчально-виховного процесу, що визначає найбільш раціональні й ефективні способи досягнення кінцевих освітньо-культурних цілей. Педагогічна технологія повинна задовольняти таким вимогам: системність, концептуальність і науковість, структурованість, керованість, відтворюваність, запланована ефективність, алгоритміч-ність, оптимальність витрат, можливість тиражування та перенесення в нові умови. (Кіяшко О.О. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах /-// рівнів акредитації: Автореф. дне. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Луганськ, 2001. - С. 7-8.)
* це строго обґрунтована система педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретного виховного завдання. Кожне завдання має адекватну технологію виховання. Зміна завдання веде до зміни технології (Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - Вінниця, 1999. - С.318);
* система засобів навчання та способів їх застосування. По суті - це застосування теорії навчання у діяльності викладача та учнів, ланка, що пов'язує теорію та практику

 
 

Цікаве

Загрузка...