WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

наукового пізнання (структурний, системний, функціональний та ін. підходи). Вільне оперування загальнонауковими методологічними підходами в оцінці педагогічних знань дозволить уникнути простої описовості, однобічності при аналізі. На характер педагогічного пізнання впливає розуміння таких філософських категорій як "закон", "закономірність", "критерій", "принцип", "метод", "структура", "фактор", "умова" тощо. Суперечність багатьох визначень пояснюється досить часто довільним трактуванням цих методологічних вихідних термінів. Тому, працюючи над словниковим матеріалом, слід чітко визначити сутність саме цих понять, порівняти методологічні підходи різних авторів.
Інформаційна функція словника-хрестоматії доповнюється тим, що матеріали навчального посібника можуть використовуватися для організації аналітико-пошукової роботи, розвитку мислення та загальнонаукових пізнавальних здібностей майбутніх фахівців.
У процесі роботи над матеріалами словника-хрестоматії орієнтиром можуть бути такі завдання, призначені для аналізу будь-яких термінів та понять, групи термінів:
- покажіть взаємодію філософських, психологічних та педагогічних знань у визначенні даного поняття;
- проаналізуйте цілісність підходу до визначення даного поняття у різних авторів;
- здійсніть аналіз еволюції конкретного педагогічного поняття: що є спільного у трактуванні даного поняття в авторів 50-х - 90-х рр., а що відмінного;
- порівняйте визначення, оберіть найбільш вдале, на вашу думку, та аргументуйте свій вибір;
- визначте інваріантні та варіативні частини у наведених визначеннях;
- поміркуйте, чи є суперечності у визначеннях поняття, чим можна їх пояснити;
- здійсніть порівняльний аналіз основних підходів до визначення педагогічного поняття;
- виберіть ознаки та проведіть класифікацію наведених визначень;
- з'ясуйте, які філософські концепції та теорії покладені в основу даного визначення педагогічного поняття;
- визначте, які методологічні підходи (системний, функціональний, цілісний, особистісний та ін.) реалізовані в трактуванні даних понять;
- поміркуйте, які визначення серед представлених об'єднані спільним методологічним підходом;
- поясніть, які аспекти наукового поняття мають, на вашу думку, дискусійний характер;
- обґрунтуйте соціальні значення науково-педагогічних положень, втілених у різних концепціях, зверніть увагу на соціально-політич-
ний та культурний контексти;
- визначте перспективи розвитку даної категорії в контексті сучасних методологічних знань, вітчизняних та світових освітніх процесів;
- скажіть, які категорії можна віднести до суто педагогічних, а які виступають міждисциплінарними категоріями;
- визначте особливості структурних елементів того чи іншого поняття; порівняйте структури, представлені у різних визначеннях;
- поміркуйте, чим пояснити наявність різних класифікацій тих чи інших педагогічних понять; чи може бути універсальною класифікація таких понять як "методи виховання", "методи навчання", "урок";
- складіть схему різних варіантів класифікацій поняття;
- дайте відповідь на питання, чому соціальна та ідеологічна замкненість системи педагогічних категорій завдає чимало шкоди для розвитку і теорії, і практики педагогіки;
- з'ясуйте, чим пояснюється (або чи існує) необхідність удосконалення систем таких провідних педагогічних категорій, як "принципи навчання", "принципи виховання";
- складіть схему-модель ієрархії основних педагогічних категорій.
Матеріали навчального посібника можуть бути використані в процесі читання лекцій, на практичних заняттях з педагогічних дисциплін для надання їм проблемно-пошукового характеру, в процесі самостійної роботи студентів як матеріал для контрольних та тестових робіт для студентів як денної, так і заочної форми навчання.
Отже, систематизація науково-педагогічних категорій має не тільки пізнавальне значення. Така робота повинна стати й орієнтиром у формуванні педагогічного мислення, самостійності та творчості у професійній діяльності.
1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
БАЗОВА ОСВІТА * єдиний державний мінімум-оптимум загальної освіти, основа для подальшого загальної освіти більш високого рівня і спеціальної професійної освіти. Вона покликана забезпечити рішення двох задач: а) дати тим, хто навчається базові знання про навколишній світ, про самих себе, свої здібності і можливості; б) сформувати здатність і потребу обгрунтовано будувати свої життєві плани (Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М, 2002. - С. 414).
*Базова середня професійна освіта. Освіта, що здійснюється освітньою установою середньої професійної освіти, що мас відповідну ліцензію, за основною професійною освітньою програмою, що забезпечує підготовку фахівців середньої ланки (училище) (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М, 2007. - С. 14).
* сукупність установок, знань і умінь, що становлять основу для їх подальшого збільшення і збагачення. Термін уживається ще і як освіта, зорієнтована на освоєння знань і умінь, мінімально необхідних для повноцінного життя в суспільстві (Мижериков В.А. Психолого-педагогічний словник / Под ред. П.И. Пидкасистого. - Ростов н/Д., 1998. - С. 40-41).
* базовий компонент освіти дає кожній дитині можливість розуміння світу, суспільства й себе, а також вибір та оволодіння будь-якою професією, вступу до вузу (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М, 1996. -С.323);
* зміст цієї освіти є значущим для будь-якої професійної діяльності та разом з тим необхідний як первісна умова для набуття та реалізації будь-якої професії; систематизована сукупність мінімуму змісту освіти, засвоєння якого забезпечує можливість для того, хто навчається, адаптуватися до навколишнього соціального та природного середовища (Лернер И.Я. Базовое содержание общего образования /I Сов. педагогика. - 1991. - № //. -С15, 16);
* початкова освіта, що дає основний інструментарій для виконання простих соціальних функцій, для подальшого, за бажанням, залучення до культури (читання, письмо, рахування, основні відомості про світ та локальне середовище) (Перспективы. - 1990. -№ 4. - С. 121);
* включає те, що дає підставу школярам включатися у самостійне життя й вдосконалювати себе - свій розум, таланти, свою індивідуальну обдарованість - усе наступне життя (Газман О.С. Воспитание: цели, средства, перспективы //Новое педагогическое мышление. - М, 1989. - С.226).
ВИХОВАННЯ * багатогранний процес постійного духовного збагачення та оновлення і тих, хто виховується, і тих, хто виховує (Сухомлинский В.А. О воспитании. 2-е изд. - М., 1975. - С14);
* процес цілеспрямованого формування особистості (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М, 2002. - С. 16).
* це тривалий процес просування до мети формування особистості відповідно до суспільного ідеал. Ціль виховання досягається врезультаті триваючої все життя зміни людини під впливом цілеспрямованого впливу вихователів і самовдосконалення

 
 

Цікаве

Загрузка...