WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведений. - М, 2001. -176 с.).
* складовий елемент уміння як автоматизована дія, доведена до високого ступеня досконалості (Столяренко Л.Д. Педагогика. - Ростов н/Д., 2000. - 448 с.).
* спосіб виконання дій та операцій, що стає за результатами численних вправ автоматизованим (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. - С. 171);
* уміння, доведені до автоматизму; уміння, які зміцнилися завдяки вправам (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство М., 1998. -С. 134);
(В навчанні)* навчальні дії, що здобули у результаті багаторазового виконання автоматизований характер. В міру оволодіння учнями знаннями і уміннями автоматизовані елементи з'являються в їх усній і письмовій мові, при рішенні навчальних задач і т. і. Н. - автоматизована ланка цієї діяльності. Елементи умінь часто переходять у навички, що, у свою чергу, сприяють удосконаленню умінь, а іноді передують їх формуванню. Основні етапи формування рухових Н.: початок осмислення (виразне розуміння мети, але неясне розуміння способів її досягнення); свідоме, але недотепне виконання (виразне розуміння того, як треба виконувати дію, але неточне, хитливе виконання її, незважаючи на інтенсивну концентрацію довільної уваги; безліч зайвих рухів; відсутність позитивних прийомів даного Н.); автоматизація Н. (усе більш і більш якісне виконання дій при ослабленні довільної уваги і появі можливості її розподілу; усунення зайвих рухів; поява позитивного переносу Н.); високоавтоматизований Н. (точніше, ощадливе, стійке виконання дії, що стало засобом виконання іншої, більш складної дії) (Мижериков В.А. Психолого-педагогический словарь / Под ред. П. И. Пидкасистого. - Ростов н/Д., 1998. - С 262-263).
* дії, сформовані в результаті повторень, що використовуються потім для здійснення більш складної діяльності (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С. 56).
* компоненти практичної діяльності, що виявляються при виконанні необхідних дій, доведені до вдосконалення шляхом багаторазових вправ (Подласый И.П. Педагогика. - М, 1996. - С.25);
* складова уміння, автоматизована дія, доведена до високого ступеня досконалості (Харламов И.Ф. Педагогика - М, 1990. - С.151);
* це автоматизовані компоненти свідомої дії людини, що виробляються у процесі її виконання (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. Т.2.-М., 1989.С.28);
* сформована шляхом повторення дія, що характеризується високим ступенем засвоєння й відсутністю поелементної свідомої регуляції та контролю (Краткий психологический словарь / Под ред. А В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М., 1985. - С. 195);
* це автоматизована дія, яку учень може здійснити на основі раніше одержаних знань та відпрацьованих умінь (Ильина Т.А. Педагогика. - М, 1984. - С.221);
* багаторазове повторення однієї й тієї ж дії в однакових абс аналогічних умовах приводить до формування навичок. При цьому відбувається автоматизація окремих компонентів. Однак навичку не слід розуміти як повністю автоматизовану дію, оскільки в потрібний момент свідомість може втручатися в дію й спрямовувати її... Уміння та навички знаходяться у тісному взаємозв'язку. У деяких випадках уміння утворюються на підставі вже набутих навичок (Педагогика І Под ред. Ю.К Бабанского. - М., 1983. -С.104);
* способи діяльності, що засвоюються учнями; це операція, спосіб виконання якої доведений до автоматизму, тобто майже не контролюється (Лернер И.Я. Процесе обучения и его закономерности. - М, 1980. - С.33);
* це точна діяльність, що виконується безпомилково та завдяки багаторазовому повторенню стає автоматизованою (Педагогика школы / Под ред. Г.И. Щукиной. - М, 1977. - С.262);
* це автоматизований компонент свідомої дії. Виробляється він у результаті багаторазового повторення однієї й тієї ж дії в одних і тих же умовах (Педагогика. - М., 1966. - С. 128).
ОСВІТА * це процес і результат придбання систематизованих знань, умінь і навичок, засвоєння певного культурного багажу. Рівень освіти, освіченості завжди асоціюється з рівнем культури людини. (Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. - М, 2002. - С.16)
* це процес і результат засвоєння індивідом досвіду, досягнення ним значного освітнього рівня, прилучення індивіда до культурних цінностей людства (Лозова В.1., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 7).
* цілеспрямований і організований процес інтелектуального розвитку індивіда, засвоєння ним досвіду поколінь, результатів розвитку науки і суспільної практики у вигляді певної системи знань, умінь, навичок (Радугин А. А. Педагогика. - М, 2002. - С 139).
* процес і результат освоєння визначених суспільством рівнів культурної спадщини суспільства і зв'язаний з ним рівень індивідуального розвитку. (Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. - С.А. Смирнова. - М, 2000. - С. 9).
* процес і результат засвоєння певної системи знань в інтересах людини, суспільства і держави, що супроводжується констатацією досягнення громадянином установлених державою освітніх рівнів; це спеціально організована в суспільстві система умов і учбово-освітніх, методичних, наукових органів і установ. Необхідних для розвитку людини. (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведений. - М., 2001.- 176с.).
*це процес передачі накопичених поколіннями знань, культурних цінностей (Бордовская И.В. Реан А.А. Педагогика. - СПб., 2001. - 304 с.).
* розуміється як:
1) цінність людини, що розвивається, і суспільства;
2) процес навчання і виховання людини;
3) як результат останнього;
4) як система (Бордовская И. В., Реан А.А. Педагогика. - Спб., 2000. - С. 26).
* процес і результат засвоення знань і розвитку розумових здібностей. Освіта звернена до інтелекту і дає людині можливість сформувати систему знань про світ (Морева Н.А. Педагогикасреднего профессионального образования. - М, 2001. - С. 59).
* процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і нави-чок у ході організованого навчання; рівень розумового розвитку особистос-ті її професійної кваліфікації. (Чернилевский Д.В. Дидактические техноло-гии в высшей школе. - М., 2002. - С 423)
* як процес, припускає тривалість в часі, різницю між вихідним і кін-цевим станом учасників цього процесу, технологічність, що забезпечує зміни, перетворення; як результат, свідчить про закінчення навчального закладу і засвідчен-ні цього факту сертифікатом (Столяренко Л.Д. Педагогика. - Ростов н/Д., 2000. - 448с.).
* як процес - засвоєння у закладах дошкільної, загальної, професійної та додаткової освіти, а також за результатами самоосвіти системи знань, умінь, навичок, досвіду пізнавальної та практичної діяльності, ціннісних орієнтацій та відносин;
як результат - рівень у засвоєнні знань, вмінь, навичок, досвіду дія-льності та відносин;
як система - сукупність наступним

 
 

Цікаве

Загрузка...