WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

шкільної документації та продуктів діяльності учнів; педагогічний експеримент (констатуючий, перетворювальний, контрольний і природний); вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; соціологічні методи дослідження (анкетування, рейтинг); математичні методи дослідження; метод теоретичного аналізу педагогічних ідей (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С 31-37);
* метод спостережень (безпосереднє сприйняття явищ та процесів у їх цільності та динаміці), метод бесіди та інтерв'ю, метод анкетування, метод рейтингу (оцінка тих чи інших сторін діяльності компетентними суддями (експертами), метод узагальнення незалежних характеристик (обробка дослідником інформації про учня, що надійшла з різних джерел: від учителя, батьків, однолітків тощо), метод педагогічного експерименту, теоретичні методи досліджень (порівняльно-історичний анаіпіз, сходження від абстрак-тного до конкретного та моделювання) (Педагогика / Под ред. Ю.К .Бабанского. - М, 1988. - С.24-27);
* спостереження, методи опитування (інтерв'ю та анкетування), вивчення продуктів діяльності учнів та документації навчально-виховних закладів, педагогічний експеримент (дослідна постанова або перевірка того чи іншого методу або прийому навчання та виховання у спеціально створених умовах), моделювання (матеріальне чи у думках імітування реально існуючої педагогічної системи шляхом створення спеціальних аналогів (моделей), у яких відтворюються принципи організації та функціонування цієї системи) (Баранов СЯ. и др. Педагогика. - М., 1987. - С.26-28);
* методи роботи з літературою (складання бібліографії, анотування, реферування, конспектування, виписування даних і цитат), методи вивчення досвіду (спостереження, бесіда, інтерв'ю, анкетування, вивчення письмових, графічних та творчих робіт учнів, педагогічної документації), експеримент (природний, лабораторний, творчий або пошуковий, масовий), математичні методи (середнього арифметичного, медіани, дисперсії, середнього квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації) (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.24-28);
* методи вивчення педагогічного досвіду (вивчення та узагальнення досвіду як невід'ємна складова частина педагогічних досліджень, вивчення досвіду як особливий вид педагогічних досліджень), методи педагогічного експерименту: а) за часом дії (тривалий або короткочасний), б) за структурою педагогічних явищ, що вивчаються (простий і складний), в) за цілями, завданнями й характером дослідження (контрольний, перетворювальний або творчий), г) за організацією проведення (природний, лабораторний, комплексний); методи теоретичного дослідження (теоретичний аналіз, індуктивні та дедуктивні шляхи умовиводу), математичні методи (Педагогика/Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанского. - М, 1984. - С.110-114);
* спостереження; анкета; вивчення творів; соціометрична методика; вивчення біографії та складання характеристик; тести; експеримент (Кочетов А.И. Педагогическое исследование. - Рязань, 1975. - С.74-118).
* Методи педагогічного дослідження: - Загальнонаукові: загальнотеоретичні: абстракція і конкретизація; аналіз і синтез; порівняння; протиставлення; індукція і дедукція; соціологічні: - анкетування; - інтерв'ювання; експертні опитування; рейтинг, соціально-психологічні: соціометрія; тестування; тренінг. математичні: ранжування; шкалування; кореляція.
- Теоретичні: аналіз літератури, архівних матеріалів, документації, проду ктів діяльності людини; аналіз понятійно-термінологічної системи; аналогії, основані на спільності фундаментальних законів діалектики для процесів природи; побудова гіпотез; прогнозування; моделювання.
- Емпіричні: спостереження (польові і лабораторні); формалізовані (за певною програмою); неформалізовані; включені;
прямі і непрямі; суцільні і вибіркові; самоспостереження; бесіда; педагогічний консиліум; вивчення і узагальнення масового і індивідуального педагогічного досвіду; педагогічний експеримент (глобальний, локальний, мі-кроесперимент, природний і лабораторний); науково-педагогічна експедиція. (Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях М, 1999. - С. 63).
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ * шлях, спосіб пізнання і навчання - сис тема принципів, норм і способів організації і побудови технічної і практич ної діяльності, а також навчання про шляхи досягнення дійсного значення й оптимального практичного ефекту (Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М, 2002. - С. 421).
* (від гр. - шлях до чогось, спосіб пізнання, дослідження і вчення) - наукове знання про шляхи, способи, методи наукового знання, дослідження (Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - Вінниця 1999. - С. 18);
* сукупність вихідних філософських ідей, що лежать в основі дои дження природних чи суспільних явищ, і яка вирішальним чином відбив ється на теоретичній інтерпретації цих явищ (Харламов И.Ф. Педагогика М, 1990. - С.26).
МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКИ * шлях дослідження, теорія, вчення про науковий метод пізнання (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. -Харків, 2002. - С. 15).
- Провідні методологічні принципи досліджень проблем виховання та навчання дітей:
- конкретно-історичне вивчення суспільних явищ в усій різноманітності їх зв'язків, залежностей та опосередкувань;
- неможливість перенесення законів однієї науки до законів іншої, хоча б і суміжної, близької за об'єктом та предметом дослідження;
- діалектична єдність загального та окремого у педагогічних явищах;
- єдність виховання та життя;
- взаємозв'язок та взаємозалежність педагогічної теорії та практики (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекций. - М, 1996. - С.80-82);
Методологічні підстави розвитку теорії виховання:
- виховання, як й усі природні та суспільні явища, має детерміністський (від лат. визначаю) характер... матеріалістична педагогіка досліджує об'єктивні виробничо-економічні та соціально-політичні фактори, що впливають на виховну практику та на розробку її теоретичних основ;
- джерела розвитку людини як особистості знаходяться поза людиною, її формування відбувається за "соціальною програмою", під впливом суспільних чинників, у тому числі виховних;
- наука, відбиваючи об'єктивні закони суспільного розвитку, повинна служити суспільному прогресу,утвердженню людини як найвищої цінності суспільства (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. -С.87);
- вчення про вихідні (ключові) положення, структуру, функції та методи науково-педагогічного дослідження (Методология и методика дидактического исследования. - М., 1982. - С. 10);
- загальні принципові положення, що лежать в основі дослідження будь-якої педагогічної проблеми (Кочетов А.И. Педагогическое исследование. - Рязань, 1975. - С.6).
Підходи до педагогічних явищ, процесів
Аксіологічний (ціннісний) підхід * дозволяє вивчати явища з точки зору виявлення їх можливостей задовольняти потреби людини, розв'язувати завдання гуманізації суспільства (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч.

 
 

Цікаве

Загрузка...