WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

основні факти науки і теоретичні узагальнення. Будь-яке знання виражене в поняттях, категоріях, принципах, законах, закономірностях, фактах, ідеях, символах, концепціях, гіпотезах, теоріях (Столяренко Л.Д. Самыгин С.И. Педагогика. //100 экзаменационных ответов. Экспресс-справочник. Ростов н/Д., 2002. - С 70).
* (у широкому змісті) перевірений практикою результат пізнання дійсності, вірне її відображення в мисленні людини; виступає у виглгги понять, законів, принципів, суджень (Коджаспирова Г.М, Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб, заведений. - М, 2001, -176 с.).
* розуміння, збереження в пам'яті й уміння відтворювати і застосовувати основні факти науки, теоретичні узагальнення (Столяренко Л.Д. Педагогика. - Ростов н/Д., 2000. - 448 с.).
* розуміння та збереження в пам'яті основних фактів науки та висновків, законів, теорій та інших теоретичних узагальнень, що з них випливають (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций. - М. 1998.-С. 134);
* перевірений суспільно-історичною практикою і засвідчений логікою результат процесу пізнання дійсності; адекватне його відображення у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій. 3. фіксуються у формі знаків природної і штучної мов і можуть бути: донауковими, життєвими, художніми і науковими. Розрізняють глибину і широту 3., ступінь повноти охоплення ними предметів і явищ даної області дійсності, їхніх особливостей, закономірностей, а також ступінь деталізованості 3. Будучи складовою частиною світоглядів людини, 3. значною мірою визначають її ставлення до дійсності, моральні погляди і переконання, вольові риси особистості і служать одним із джерел схильностей і інтересів людини, необхідною умовою розвитку її здібностей (Мижериков В.А, Психолого-педагогический словарь /Под ред. П.И. Пидкасистого. - Ростов н/Д., 1998. - С. 164).
* відбиття людиною об'єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, понять та законів науки. Вони являють собою колективний досвід людства, результат пізнання об'єктивної дійсності (Подласый И.П. Педагогика. -М., 1996.-С.25);
* продукт пізнання людьми предметів і явищ дійсності, законів природи і суспільства; результат інтелектуальної (розумової, пізнавальної) діяльності, що виявляється в засвоєнні понять, категорій, принципів, фактів, подій, що відображають дійсність у свідомості людини (Безрукова В.С. Педагогика. - Екатеринбург, 1996. - С.55, 63);
* знання є основою світогляду, професійних інтересів, матеріалом ддя психічного розвитку та формування духовних потреб (Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1996. - С 23);
* (стосовно шкільного рівня) - це сума інформації для учнів, що становить основу науки... Основи науки - це визначення предмета, ознайомлення з метою знання цієї науки, пізнання її структури - розділів, тем, понятійного апарату, розкриття класифікацій того, що входить до предмета І даної науки, можливе ознайомлення з історією основних етапів її розвитку, з досягненнями її корифеїв, з сучасним станом і перспективами нових її галузей (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: На-вч. посібник. - К., 1995. - С.185);
* це систематизовані наукові та загальнолюдські факти, які засвоюються на основі свідомості і підтверджуються реальною практичною діяльністю школяра (Падалка О.С. Педагогічні технології: Навч. посібник. - К., 1995.-С. 16);
* розуміння, збереження в пам'яті й уміння відтворити основні факти науки і теоретичні узагальнення, що з них випливають (поняття, правила, закони, висновки тощо) (Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990. - С. 150);
* знання є любов. Учень, який зайнятий лише накопиченням наукових відомостей, але не має остаточної мети та не любить їх, - поганий учень (Лосев А.Ф. Дерзание духа. - М., 1988. - С.324);
* результат процесу пізнання дійсності, адекватне її відображення у свідомості людини у вигляді понять, суджень, висновків, теорій (Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. - М, 1984. -С.42)
* понятійно-фактична складова навчального матеріалу, до якої відносяться конкретні взаємопов'язані факти, закономірності, теоретичні узагальнення, терміни, а також знання про способи дії. Знання можна розуміти як навчальну інформацію, що засвоєна на рівні запам'ятовування (Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С.219);
* перевірений практикою результат пізнання дійсності, правильне відбиття її у мисленні людини (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. - М., 1983. - С. 103);
* види знань: емпіричні знання виробляються при порівнянні предметів та уявлень про них, що дозволяє виділити в них однакові, загальні властивості. В їх основі полягає спостереження, і вони відбивають лише зовнішні властивості; теоретичні знання виникають на основі аналізу ролі та функцій деяких стосунків речей усередині розчленованої системи. Виникає ще на основі перетворення предметів, відбиває їхні внутрішні відносини та зв'язки (Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М, 1972. - С.323-324);
* це узагальнений досвід людей, що відображає об'єктивний світ (Педагогика. - М., 1966. - С.126).
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ * характеризує несхожість, своєрідність, відмінність однієї людини, особистості від іншої (Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. посібник. - Харків, 2002. - С. 8).
* неповторна своєрідність окремої людини, сукупність тільки йому властивих особливостей. (Морева Н.А. Педагогика среднего профессионального образования. - М., 2001. - С. 26).
* своєрідність психіки та особистості індивіда, його неповторність. Виявляється у рисах темпераменту та характеру, в емоційній, інтелектуальній та вольовій сферах, в інтересах, потребах та здібностях людини (Смирнов В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. -М., 1999.-С.92-93).
* своєрідне сполучення індивідуальних властивостей людини, яке відрізняє її від інших людей (Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство: Курс лекций. - М, 1995. - С.79);
* сукупність інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних та інших рис особистості, які помітно відрізняють дану людину від інших людей (Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С138);
* своєрідність особистості, неповторність прояву її здібностей та обдарованості у виборі діяльності та манері її виконання (Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекции. - М, 1996. - С.102)
* неповторна, унікальна якість особистості,властива єдиній особі, хоч може бути типовою для всіх (Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навя. посібник, - К., 1995. - С.20);
* характеризує несхожість, своєрідність та відмінність однієї людини від іншої, однієї особистості від іншої; включає в себе те спільне та одиничне, чим відрізняється одна людина від іншої, одна особистість від іншої й те, то надає їм своєрідної краси й неповторності (Харламов И.Ф. Педагогика - М., 1990 - С.61-62)
* неповторна своєрідність якого-небудь явища, окремої істоти, людини (Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. -

 
 

Цікаве

Загрузка...