WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат

Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство - Реферат


Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство
ВСТУП
Пріоритетним напрямком удосконалення сучасної системи підготовки майбутніх фахівців є активізація форм і методів навчально-виховного процесу, формування свідомої, активної позиції студента в процесі навчальної діяльності, розвиток філософського, педагогічного мислення, підвищення рівня загальної та педагогічної культури.
Пізнавальна діяльність майбутніх фахівців повинна включати активний, самостійний творчий пошук, організація якого передбачає розвиток людиною здібностей до нового синтезу знань, тобто формування своєрідних методологічних здібностей як передумови інтелектуального розвитку. Такі методологічні здібності пов'язані з так званими "метазнаннями", що розуміються як поняття про необхідність обробки наукових знань з метою їх найкращого засвоєння, організацію для цього своєї пізнавальної діяльності. А. Дістсрвег зазначав, що "розвиток та освіта жодній людині не може бути надані або повідомлені. Кожен, хто бажає до них залучитися, повинен досяіти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням".
Спрямованість педагогічної підготовки майбутнього фахівця на акіи-візацію навчально-пізнавальної діяльності, формування самостійності мислення, творчий пошук, що передбачає систематизовану роботу над понятійним апаратом педагогіки, над грунтовною й широкою системою педагогічних понять та категорій. Ще видатний російський історик С. Соловйов відзначав у свій час, що у кожній науці є своя таблиця множення, тобто той мінімум фундаментальних понять, без оволодіння якими не можна пізнати науки взагалі.
Актуальність цілеспрямованої роботи над понятійним апаратом педагогіки обумовлюється тим, що, по-перше, успішність професійної діяльності визначається такими інтелектуальними засобами, які використовуються педагогами у практичній та науково-творчій діяльності. Серед них провідне місце посідає категоріальна система педагогічних термінів і понять, яка склалася в кожного викладача. По-друге, велике значення має не стільки обсяг знань, скільки їх систематизованість, точність, мобільність. Тому здобуття майбутніми фахівцями навичок активної роботи із системою осовних педагогічних понять та категорій є принципово важливим. Порете, педагогічні терміни і поняття - це засоби нашого педагогічного мис-ення, а тому й засоби аналізу дійсності, прогнозування та проектування діяльності сьогоденної та майбутньої. Широкий спектр професійного роз-ляду категорій необхідний майбутньому фахівцю для вироблення власної професійної педагогічної позиції, концепції своєї діяльності.
Педагогічна наука вбирає в себе класичну спадщину, творчий доробок численних науковців та практиків, видатних учених, педагогів. Педагогічні дослідження цікаві саме драматичним розгортанням різних теорій, точок зору, нескінченним пошуком педагогічної істини. Побудова словника ос-новних педагогічних термінів та категорій у вигляді хрестоматії спрямова-на на те, щоб навчити студентів самостійно орієнтуватися в інформаційно-педагогічиому просторі, працювати з навчальною літературою, виховувати інформаційний стиль у роботі, уникати заміни наукової аргументації кон-юнктурним цитуванням, порівнювати погляди різних авторів.
Вихідною методологічною позицією у складанні словника-хрестоматії є положення про багатоаспектність бачення світу, багатозначність підходів до пошуку істини. Наявність різноманітних, навіть суперечливих трактувань педагогічних термінів та категорій ще раз підкреслює те, що істина -явише поліструктурне, а наукове пізнання відзначається різноманітністю моделей світобачення. Тому так важлива чіткість підходів до визначення термінології, категоріального апарату будь-якої науки. Згадаємо, що Р. Декарт підкреслював: "Визначайте значення слів. Цим ви позбавите людство від половини його помилок та непорозумінь". Л. Толстой зазначав, що "для дійсного знання шкідливіше над усе використання понять та слів не зовсім ясних".
Розвиток науково-педагогічних знань свідчить про складний процес становлення педагогічної термінології та неоднозначні підходи до розуміння закономірностей та принципів аналізу педагогічних фактів, явищ та процесів. Ми достатньо суб'єктивно бачимо характеристики світу, властивості об'єктів, свідомо (а досить часто й несвідомо) обираємо різні методологічні підходи для аналізу дійсності, проектування своєї власної поведінки (інакше кажучи, у кожного "свої окуляри"). Така суб'єктивність повинна також ураховуватися при аналізі теорії і практики навчання та виховання.
Робота з понятійним апаратом педагогіки повинна будуватися з урахуванням диференціації та інтеграції таких наук, як філософія, психологія, соціологія, етика, демографія, ергономіка та ін. На формування понятійного апарату педагогіки все більше впливають зміни соціально-економічного та науково-технічного характеру. Ось чому словник-хрестоматія включає
не тільки педагогічні, але й філософські, психологічні, антропологічні, соціологічні аспекти конкретних педагогічних понять.
Матеріал словника-хрестоматії спрямований на те, щоб збуджувати думку, вести до визначення власних думок. Майбутнім фахівцям слід навчитися в процесі обґрунтування реальних проблем педагогічної практики використовувати власне педагогічну теорію, педагогічний категоріальний апарат і разом з тим переводити наукову педагогічну теорію на мову конкретних педагогічних ситуацій, бачити реальне педагогічне життя за методологічними та теоретичними побудовами.
Представлений у словнику-хрестоматії матеріал не є повним тезаурусом педагогічної науки (від грец. - запас, тобто повний систематизований набір термінів у будь-якій галузі знань), однак являє собою систему основних провідних педагогічних категорій, що складають підґрунтя для теоретичного аналізу педагогічної ' практики, організації науково-педагогічних досліджень. Вибір конкретних понять та категорій обумовлений завданнями методичного посібника та необхідним мінімумом понятійного апарату для педагогічної підготовки майбутнього фахівця.
За окремими педагогічними поняттями була здійснена спроба подати психолого-педагогічне знання з урахуванням вимог такої форми наукового пізнання як континуум (від лат. - безперервність, неподільність явищ, процесів), тобто найбільш значущі категорії (виховання, педагогіка, викладання та ін.) представлені у діалектичному розвитку, починаючи віл педагогічних знань 50-х рр. до теперішнього часу. Слід підкреслити, що матеріали хрестоматії включають переважно термінологічний апарат підручників, навчальних посібників для вищих педагогічних навчальних закладів. Такий підхід обумовлений насамперед тим, що словник-хрестоматія призначений для студентів, для яких підручники та навчальні посібники являють концентрований вираз досягнень психолого-педагогічної науки. Звичайно, це не заперечує звернення до монографічної літератури.
Робота із словником-хрестоматією спрямована й на застосування різнихпідходів, що характеризують сучасну методологію

 
 

Цікаве

Загрузка...