WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

Удосконалення процесу трудового навчання в учнів середнього шкільного віку засобами дидактики - Курсова робота

представляють конкретні технології виробничої та побутової діяльності, які є одними з найбільш традиційних. Це такі моделі : "Проектування та виготовлення виробів з деревини", "Проектування та виготовлення виробів з металу".
Вибір об'єктів праці для всіх класів здійснюється за принципом від простого до складного. У кожному наступному класі кількість деталей у виробах поступово зростає, ускладнюється конструкція деталей, кількість складність технологічних операцій, технологічні властивості металу, технологічне обладнання.
В основу добору змісту інваріативної і варіативної частин програм покладено такі принципи:
" урахування сучасних тенденцій і потреб у розвитку галузей народного господарства, які можутьскладають зміст трудового навчання;
" включення такого навчального матеріалу який має значний інтелектуальний, виховний і розвивальний потенціал;
" реалізація проектно - технологічної спрямованості діяльності учнів.
Зміст стабільної частини програм, передбачає диференціацію навчання для міських та сільських шкіл; наявність варіативної частини програми створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів усіх типів навчально - виховних закладів відповідно до їх нахилів, бажання, навчально - матеріальної бази і тому подібне.
Варіативна частина програми може здійснюватись трьома напрямках, кожен з яких має реалізовуватися у формі проектів, причому у кожному класі проект повинен мати завершену форму. Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність на формування в учнів певної системи творчо - інтелектуальних і предметно - перетворюючих знань і вмінь.
Проекти учнів можуть розробляти: індивідуально, у складі груп - бригад або колективно всім класом з розподілом певних частин проекту. Об'єкти проектування мають бути посильними для учнів різних вікових груп, бути суспільно корисними. Після завершення проекту в кожному класі учні здійснюють його публічний захист.
2.2 Гурткова робота з трудового навчання.
У дослідженні ми прогнозували, що формуванню національної самосвідомості учнів сприятиме залучення їх до знань традиційних ремесел. Чи мають бажання більше дізнатися про трудові традиції нашого народу. Результати свідчать не лише про актуальність проблеми національного виховання, а й про те, що саме в перехідному віці створюються умови для формування у дітей свідомого ставлення до національних традицій, культурних звичаїв та обрядів.
Логічною основою для залучення учнів до надбань національної культури на заняття з трудового навчання є організація гурткових занять.
Керівнику гуртка слід поділити процес виховання національної свідомості на два взаємопов'язаних етапи.
Перший етан передбачає, ознайомлення учнів з історико - культурологічними та природознавчими відомостями, які безпосередньо пов'язані з предметом даного ремесла. На наступному етані учні мають закріпити отримані знання та застосувати їх у своїй діяльності. При чому другий етап роботи повинен включати активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиток мислительних здібностей під час ознайомлення культурою українців і на цій основі усвідомлення ними своєї приналежності до культурної спадщини свого народу. З цією метою ми застосовували спеціально розроблені картки, які містять завдання на визначення послідовності виготовлення виробу та історико - культурологічні відомості, пов'язані з даним вибором, а також завданням на з'ясування того які особливості риси (якості) виявляють під час виконання трудового навчання.
Підлітки користуючись картками - завданнями, не лише пропонують і розробляють форму, конструкційні елементи, а й застосовують культурологічні відомості, пов'язані з виготовленням конкретного виробу.
Виконуючи завдання карток, учні без особливих перешкод і досить швидко будували нескладні вироби.
Щоб закріпити не лише набуті знання та вміння, керівник гуртка застосовує під час захисту залікових робіт рольові ігри; підтримує ставлення дітей до праці; демонструє зразки виробів, які виготовляли інші гуртківці. Ця наочність активізує уяву та активно включитись у творчу діяльність.
Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що застосування рольових ігор, створює позитивний емоційний настрій учнів, внаслідок чого вони краще піддаються виховним діям з боку вчителя, що сприяє більш ефективному вирішенню виховних завдань.
2.3Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою різноманітних карток - завдань.
Творчі здібності розвиваються протягом усього життя особистості завдяки засвоєнню нею суспільно - історичного досвіду. Особливо інтенсивно цей розвиток відбувається в школі. Саме тут у дітей часто виявляються здібності до найрізноманітніших видів діяльності, у тому числі й творчої. У цей період дуже важливо виявити і стимулювати такі прояви. І в цьому плані величезні можливості має освітня галузь "Технології", предмети якої найбільш підходять для організації стимулювання творчого мислення. У процесі їх вивчення можна ознайомитися зі зразком творчого досвіду, нагромадженого історією розвитку виробництва оволодіти різноманітними прийомами переносу знань. їх практичного значення.
Значний ефект у плані тренування і розвитку пізнавальних сил особливості щодо подолання різноманітних психолого- гносеологічних бар'єрів, а значить, і розвитку творчих сил і здібностей дає фрагментарне їх використання в курсі трудового навчання різнорівневих тестових завдань для стимулювання процесів мислення. При чому бажаних результатів можна досягти за систематичного використання. Різнорівневі тестові завдання можна застосувати для контролю рівня засвоєння нового матеріалу, а також для практичних робіт.
Знання, вміння і навички, що їх учні одержують на уроках трудового навчання, мають методологічне значення. Вони дають можливість пізнавати об'єкти реального світу, власноручно їх створювати і перетворювати на основі певних технологічних прийомів. Запропоновані завдання мають допомогти учням засвоїти ці прийоми і практично їх застосовувати.
Працюючи над поставленим завданням, учні повинні відкривати для себе щось якісне нове, досі їм невідоме, що не зустрічалося в їхній практиці .
Інтерес виступає важливим мотиваційним стимулом навчально - трудової діяльності учнів, особливо під час виконання ними практичних завдань (див. додат.3). Важливо дібрати такі завдання, які неможливо було б виконати, застосовуючи формально завдання як основ технологій зокрема, та і основ наук у цілому, або користуючись лише певним алгоритмом трудової діяльності. Оскільки за такого підходу робота зводиться до виконання репродуктивних вправ, що не забезпечує належного рівня розвитку трудового мислення, простору для фантазії, прояву ерудиції, вмінь, навичок.
Завдання, відібрані для роботи з учнями

 
 

Цікаве

Загрузка...