WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота

Формування духовності учнів старших класів засобами літератури - Курсова робота

зв`язків для підвищення ефективності навчального процесу та для різнобічності, багатогранності розвитку особистості;
- обов`язкове використання принципу активності учнів.
В основу методичних розробок була покладена програма середньої школи з української літератури для 9-х класів. Ми ставили перед собою мету, дослідити шляхи формування духовності в учнів за допомогою вміння аналізувати ситуації "добро-зло", "прекрасне-огидне", "щедрість-жадоба" та інші. Уроки будувались у формі уроків-диспутів, уроків моделювання ігрових ситуацій, уроків рольової гри, уроків-діалогів та інші, з погляду на формування в учнів поваги до рідної мови, національних традицій, моральних якостей українського народу.
Отже на основі фактичного матеріалу, можемо говорити про ефективність розробленої нами програми по підвищенню рівня сформованості учнів шляхом впровадження на уроках літератури активних форм навчання, різноманітних ситуацій, які розкривають структуру духовності. Проте у перспективі важливою є подальша розробка технології формування суб'єктивних цінностей особистості шляхом удосконалення підходів, форм та методів організації навчально-пізнавальної діяльності старшокласників.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бахонов К. Возможности нестандартных уроков // Воспитание школьников. - 1990. № 4.- с. 13.
2. Берхин Н. Б. Формирование первоначальных художественных знаний //Педагогика. - 1993. - № 1. - С.16-19.
3. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Навчання і виховання засобами літератури. - К.: Радянська школа, 1973. - 176 с.
4. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. - К.: Радянська школа, 1962. - 391 с.
5. Введение в философию: Учебное пособие для вузов/Бобров В.В.-М.,2000.-288 с.
6. Волошина Н. Й. Українська література: орієнтовне планування навчального матеріалу для 5-11 класів. - К.: 1993.- 54 с.
7. Вихованець І. Р. Тайна слова. - К.: Рад. шк., 1990.- 284 с.
8. Возврастная и педагогическая психология / Под. ред. А. В. Петровского; учебник для студентов педагогических институтов. - М.: Просвещение, 1979.- 300 с.
9. ДичківськаДичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: "Школа діалогу культур".-К.: Академвидав, 2004.- с.160-170
10. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. - К.: Радянська школа, 1987.- 237 с.
11. Жарова Л. В.Теоритические основы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся : Межвузовский зборник научных трудов / Под ред. Г. М. Щукиной. - М.; ЛГПИ им. А. Герцена, 1985.- с 76-85.
12. Загальна психологія: Навч. посібник для В. Н З / Максименко В. Д., Соловієнко В. О. - К.: 2000.-256 с.
13. Загальна психологія: Навч.посібник для ВНЗ. Допущено Мін. освіти України / М'ясоїд П. А. - К., 2000. - 479 с.
14. Ільїн Є.М. Мистецтво спілкування.- М.:Педагогіка, 1987.-215 с.
15. Історія української філософії: Навчальний посібник для В. Н. З. / Гноасимчук А. А., Тимошенко З. І.- К.: 2000.- 421 с.
16. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Магістр-S. 2000.- 456 с.
17. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. - М.:
18. Кондрашова Л.В. Гуманизация учебно-воспитательного процесса школы: история, теория, поиски. - Кривой Рог: КГПИ, 1996. - 76 с.
19. Кондрашова Л.В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися: Учебное пособие. - М.: Издательство "Прометей" МГПИ им. В.И.Ленина, 1990. - 158 с.
20. Криворучко О. Тематичні розробки уроків з української літератури (9 клас. ІІ чверть)
21. Кульчицкая Е.И. Родителям о воспитании культуры детей. - К.: Радянська школа, 1980. - 126 с.
22. Кучерява З. Торкнутися краси //Українська мова і література у школі. - 1995. - № 5-6. - С.23-25.
23. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Из опыта работы.- М.:Просвещение, 1985.-158 с.
24. 4004004000Лихачов Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов пед. учебн. заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М.: Юрайт, 1999. - 464 с.
25. Львів М. Р. Словарь - довідник з методики української літератури. - М.: Либідь, 1985.- 460 с.
26. Мазуркевич А.Р. Литература в школе: поиск новой методики //Советская педагогика. - 1991. - № 11. - С.10-12.
27. Мороз Л. Творча спадщина Т. Г. Шевченка // Дивослово.- 1996. № 5-6.-с.3-8.
28. Матенко Н. М. Слово, музыка, образ.- К.:Радянська школа. 1982.-96с.
29. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений: В 3 кн. /Гуманит. изд. центр ВЛ АДОС. - М., 2000. - Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование. - 640 с.
30. Никифоров А.С. Эмоции в вашей жизни. - М.: Советская Россия, 1974. - 189 с.
31. Общая психология: Учебное пособие для студентов пед. институтов /под ред. В.В.Богословского и др. - М.: Просвещение, 1981. - 383 с.
32. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури у середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Ленвіт, 2000. - 384 с.
33. Постовець С. Психологічний зміст викладання мови і літератури // Див. 1999.- № 4.-с.42-45.
34. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. - 3-е изд. - М.: Школа - Пресс, 2000..... - 512 с.
35. ПедагогічнийПедагогічний-довідник / Р. Т. Гром'як та ін. - К.: Академія, 1997, - 400 с.Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Книга для вчителя. - К.: Радянська школа, 1989. - 204 с.
36. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. /Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. - М., 1999. - Кн.2: Процесс воспитания. - 256 с.
37. Психология эмоций. Тексты /Под ред. В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Изд-во Московского университета, 1984. - 228 с.
38. Психология: Учебное пособие для учащихся пед. училищ /Под ред. В.А.Крутецкого. - М.: Просвещение, 1977. - 301 с.
39. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. - М.: Изд-во Московского университета, 1981. - 184 с.
40. Словарь по этике /Под ред. И.С.Кона. - М.: Политическая литература, 1981. - 430с.
41. Степанишин В. Нові підходи до викладання української літератури //Дивослово. - 1995. - №1. - С.31-34.
42. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. - М.: Молодая гвардия, 1971. - 136 с.
43. Сухомлинский В.А.Серце віддаю дітям. -Вибрані твори в 5 томах.-Т. 3-К.: Рад. шк, 1977. - с. 201.
44. Українець С. Елементи психодрами на уроках літератури //Дивослово. - 1995. - № 5. - С.41-44.
45. Философский энциклопедический словарь /Сост. С.С.Аверинцев, Э.А.Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичов. - 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1989. - 814 с.
46. Цимбалюк Л.М. Формування особистісного ставлення старшокласників до художнього твору у процесі вивчення української літератури у старших класах //Зб. наукових праць. - К.: КДПІ. - 1990. - С.111-115
47. Чайковская В.И. О целостности этико-эстетического воздействия

 
 

Цікаве

Загрузка...