WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні основи методики викладання математики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації з використанням комп’ютерних продуктів навчального - Реферат

Теоретичні основи методики викладання математики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації з використанням комп’ютерних продуктів навчального - Реферат

[4]
Проведення перевірки знань традиційним шляхом містить ряд недоліків, до яких Баула В.Г, Локшин Б.Я. відносять:
- недостатній облік індивідуально-психологічних особливостей кожного студента і їхнього впливу на результат перевірки знань;
- відсутність чітко сформульованих стандартів знань і конкретно обкреслених обсягів умінь, достатніх для кожної позитивної оцінки;
- відсутність належного інструмента, об'єктивно оцінюючого знання, для самоперевірки й самоконтролю у студента;
- відсутність об'єктивних критеріїв та ефективних механізмів порівняння результатів навчання з математики в різних навчальних закладах одного рівня. [5]
Комп'ютерні програми можуть використовуватися при проведенні контролю на різних етапах навчання:
1. Для попереднього контролю (з метою з'ясувати знання, уміння й навички студента з предмету або розділу, що буде вивчатися).
2. Для поточного контролю ( цей вид контролю здійснюється в щоденній роботі з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу й виявлення прогалин у знаннях студентів).
3. Для тематичного контролю (здійснюється в міру проходження окремої теми).
4. Для підсумкового контролю (здійснюється наприкінці півріччя або року з метою узагальнення й систематизації всього пройденого матеріалу, а також на заліках та іспитах). [4, 5, 6, 7]
Часто в комп'ютерних програмах навчального призначення зустрічається контроль знань у вигляді тестів. Безумовно, використання тестових завдань у сполученні з іншими видами перевірки є досить ефективним інструментом, що стимулює підготовку студентів до кожного заняття й підвищує мотивацію до досліджуваного предмета. Але успішне й ефективне застосування методів тестування цілком залежить від двох основних чинників: якості тестових завдань і відсутності доступу до даних, що містять інформацію про відповіді.
Питання про якість тестів стоїть досить гостро, особливо це стосується тестових завдань з математики. Видам і способам тестування, правилам складання тестів з математики, їхнім перевагам і недолікам присвячено велика кількість публікацій [8, 9].
Головною помилкою укладачів комп'ютерних тестів є спроба простого перенесення звичайних тестів, складених на папері, на комп'ютер. Це призводить до результатів, які не завжди адекватно й об'єктивно відображають знання студентів. Існує кілька способів оцінки знань студентів і кодування відповіді на навчальне питання, серед яких можна виділити вибірковий, цифровий, результативний, конструйований і природний [3].
Вибірковий спосіб відповіді заснований на поданні й введенні відповіді цифрою, а результативний - на введенні числа, отриманого в результаті пошуку рішення завдання.
При результативному способі конструювання відповіді студент формує свою відповідь із запропонованих знаків, символів, елементів або за допомогою таблиць.
Природний спосіб відповідання означає, що студент може ввести відповідь, яку отримали за допомогою клавіатури, голосу, графічного способу.
Найбільш ефективним при перевірці знань з математики є тестові програми з цифровою або результативною конструйованим відповіддю, що дозволяють користувачеві ввести в комп'ютер відповідь у вигляді математичної формули. Поява систем символьної математики, що обробляють введену математичну формулу й проводять із нею різні перетворення, розкриває нові можливості при створенні подібних програм. Але, незважаючи на перспективність даного напрямку комп'ютерних програм з математики, метод символьної математики в навчальних продуктах із зазначеної навчальної дисципліни поки ще широко не використовується.
На нашу думку, використання комп'ютерних продуктів, призначених для контролю знань, дозволять усунути можливість списування й підказок, підвищити об'єктивність оцінки за рахунок відсутності суб'єктивного фактору, пов'язаного з особистістю викладача, підвищити пізнавальну активність студентів, звільнити викладача від рутинної роботи з перевірки й обробки статистичної інформації.
Використання комп'ютерних продуктів для індивідуальної роботи й самопідготовки є важливим чинником у розвитку пізнавальної діяльності студентів, удосконаленні, закріпленні й практичному застосуванні набутих знань. Існує два протилежних погляди на використання комп'ютерів у цій галузі.
З погляду одних педагогів, розвиток інформаційних технологій приніс більше шкоди, чим користі: якщо в паперову еру найпоширенішим гріхом було списування домашнього завдання у сусіда або обмін рефератами в рамках одного навчального закладу, то зараз списування й обмін рефератами поставлений на потік: в Інтернеті можна знайти всілякі зразки навчальної продукції.
На думку інших педагогів, використання комп'ютерів у домашніх умовах дає безліч позитивних можливостей.
Більшою підмогою стала поява різного роду електронних енциклопедій і довідників. Незважаючи на втрату актуальності у зв'язку з виходом нових видань, старі енциклопедії не втрачають свого історичного й культурного значення. Деякі електронні енциклопедії доступні через мережу Інтернет. Подібні продукти можна використовувати для роботи в гуртках, при проведенні олімпіад, конференцій.
Однією з головних цілей впровадження комп'ютерної техніки в навчальний процес є допомога викладачу в складанні варіантів самостійних і контрольних робіт з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, перевірці цих робіт, аналізі результатів перевірки, підготовці занять з урахуванням останніх методичних розробок і т.п.
Загальні вимоги до втримування математичного утворення й побудови учбово-методичного комплексу, що реалізує профільну диференціацію навчання математиці:
- вивчення математики є обов'язковим для профільних навчальних закладів будь-якого напрямку;
- навчання математиці повинне мати загальне ядро, що розширює й доповнює базову математичну підготовку;
- у програму з математикиповинні включатися додаткові розділи;
В наш час розробляються комп'ютерні навчальні продукти з математики, які виконують одночасно кілька різних функцій: демонстраційні фрагменти в таких програмах дозволяють пояснювати новий матеріал або повторювати вивчене, тестові й контрольні роботи - перевіряти рівень знань з предмету, довідники - шукати необхідну інформацію, графобудівники - створювати потрібні зображення. Крім того, часто є сервісний блок викладача, що включає можливість створення власних курсів із запропонованих тем тощо.
Слід зазначити, що за більш ніж 20-літню практику використання комп'ютерної техніки в процесі навчання математики з'явилася велика кількість комп'ютерних навчальних програм, але не вироблені загальні методичні рекомендації викладачам про доцільність застосування тієї або іншої комп'ютерної програми.
Література:
1. Тихонов М.Ю. Информационное общество: философские проблемы управления наукой и образованием. - М.: Издательство ИКАР, 1998.
2. Мультимедиа. / Под ред. А.И.Петренко - Киев: Торгово-изд. бюро BHV, 1994.
3. Основы открытого образования / Андреев А.А., Каплан С.Л., Краснова Г.А., и др.; Отв. ред. В.И. Солдаткин. - Т. 1. - Российский государственный институт открытого образования. - М.: НИИЦ РАО, 2002. - 676 с.
4. Садовничий В.А. Компьютерная система проверки знаний студентов // Высшее образование в России. - 1994. - №3. - С. 20-26.
5. Баула В.Г., Локшин Б.Я., Розов Н.Х., Сушко В.Г. Контроль знаний студентов с использованием компьютера // Компьютерные аспекты в научных исследованиях и учебном процессе. - М.: Издательство МГУ, 1996. - С. 62-66.
6. Злыгостаева Т.Е. Информационные технологии в контроле и оценке результатов обучения // XI конференция-выставка "Информационные технологии в образовании": Сборник трудов участников конференции. Часть V. - М.: МИФИ, 2001. - С. 31-32.
7. Павлович Л., Павлович В. Применение ЭВМ при контроле усвоения знаний // Информатика и образование. - 1987. - №5. - С. 13-16.
8. Горбунова Е.И., Самойлов В.А., Шевченко К.К. Методические рекомендации по созданию тестовых заданий итогового контроля знаний. - М.: МЭСИ, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...