WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні підходи до змісту професійно значущих якостей конкурентноспроможного фахівця в галузі економіки - Реферат

Сучасні підходи до змісту професійно значущих якостей конкурентноспроможного фахівця в галузі економіки - Реферат


Реферат на тему:
Сучасні підходи до змісту професійно значущих якостей конкурентноспроможного фахівця в галузі економіки
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що існує чимало досліджень, присвячених вивченню змісту професійно значущих якостей таких фахівців, як: педагоги (Н.В. Кузьміна, Є.Ф. Зеєр, В.Г Кунтиш), військові (В.О.Ройлян), психологи (І.А. Мартинюк) та інші.
Також впродовж останніх років з'явилась певна кількість професіографічних досліджень таких професій як: менеджер, бухгалтер, маркетолог, службовець банку тощо.
Але в сучасних умовах становлення і розвитку нового соціально-економічного суспільства у нашій країні, у невизначених чітко умовах і вимогах як юридичного, так і економічного характеру, проблема підготовки конкурентноспроможного фахівця з набором необхідних до економічної діяльності професійно значущих якостей, набуває все більшої актуальності.
Аналіз наукової літератури дає можливість зробити висновок, що забезпечити високу ефективність у ринкових умовах може тільки професіонал, який володіє певними професійними якостями, інтегрованими управлінськими навичками, такими як: [1]
" адаптаційна мобільність: схильність до творчих форм діяльності, неперервність, поглиблення й обновлення знань ініціативність, нетерпимість до відсталості, консервативних проявів, прагнення вчити інших, бажання якісних змін в організації і в змісті власної діяльності, готовність до обґрунтованого ризику, прагнення нововведень, розширення кола своїх повноважень, діловитість;
" контактність: товариськість, емпатія, інтерес до людей, високий рівень розуміння у сфері міжособистісних відносин, здатність приваблювати людей, бачити себе зі сторони, слухати, розуміти і переконувати людей, уміння подивитися на конфліктну ситуацію очима співрозмовника;
" стресостойкість: інтелектуальна й емоційна захищеність у проблемних ситуаціях, самовладання і тверезість мислення у прийнятті колективних рішень, володіння навичками саморегуляції стану;
" домінантність: власність, честолюбство, прагнення до особистої незалежності, лідерство готовність до безкомпромісної боротьби за свої права, самоповагу, високий рівень самооцінки і притягань, сміливість вольовий характер.
Деякі керівники великих українських компаній вважають, що в освіті випускника з бізнесових напрямків є три наступні риси: [4]
1. Вміння спілкуватися з людьми, що може стимулюватись:
" роботою в групі;
" заохоченням ораторства.
2. Самоконтроль в умовах невизначеності, що може стимулюватись:
" симуляцією стресу;
" роботою з малозрозумілими завданнями та непевною метою.
3. Практичний підхід і орієнтованість на дію, що може стимулюватись:
" обговоренням кейсів;
" практичними завданнями в реальному світі.
В свою чергу американець Стівен Коуві (Stephen Covey) стверджує .що ефективного професіонала у бізнесі визначають його професійні звички .які знаходяться на перетини трьох речей: [4]
" знання (відповідь на завдання " Що робити?" і "Чому це робити?");
" навички ("Як це робити?");
" бажання ("Чи хочу я це робити?").
Представники американської дослідницької організації Gawwup за результатами своїх спостережень називають визначні Коуві звички - талантами і стверджують, що існує три групи талантів:[4]
" таланти прагнення досягти успіху (орієнтація на досягнення, енергійність, конкурентність, амбіційність тощо);
" таланти мислення (сконцентрованість, самодисципліна аналітичність, акуратність, стратегічне мислення, системне мислення, креативність тощо);
" таланти міжособистісних стосунків (розуміння емоцій інших людей, комунікабельність, уміння працювати в команді тощо).
Отже успіх у бізнесі лежить на перетині управлінських знань, ділових навичок і внутрішньої енергії.
Набувають актуальності дослідження з проблем формування в особистості якостей ділової людини, які характеризують можливості особистісного потенціалу і суспільно-громадській, державно-політичній, виробничій сферах.
Поняття "ділова людина" розглядається у трьох основних аспектах [7]. Це, по-перше, особистість взагалі, з набором певних рис, якостей, способів поведінки, що проявляються у повсякденному житті та діяльності; по-друге, представник соціальної самореалізації людства, пов'язаної з функціонуванням націй і народностей у суспільно-політичному житті; по-третє, професіонал та спеціаліст у виробничій сфері. Предметом нашої уваги є останній.
Серед значущих якостей ділової людини більшість дослідників передусім називають цілеспрямованість, креативність, інтелігентність, лідерські здібності і схильність до новацій. Дехто з вітчизняних фахівців до них додають товариськість, працездатність, самовладання, відкритість, творчий підхід до справ, соціальну активність і відповідальність.
До якостей ділової людини можна віднести ініціативність, чесність, працелюбність, рішучість, практичність, організованість, наполегливість, комунікабельність, самокритичність [7].
Серед якостей, необхідних для успішної психофізіологічної взаємодії з предметами та знаряддями праці в конкретних соціально-економічних умовах і трудовому колективі майбутній професіонал повинен мати певний набір якостей. Фахівці виділяють серед них найбільш потрібні для сучасного випускника. Це - компетентність, здатність до організації й планування; самостійність, готовність приймати рішення і нести за них відповідальність; уміння визначати шляхи при впровадженні прийнятих рішень у практику; своєчасно вносити корективи, враховуючи реалії оточуючих обставин; спрямованість на співробітництво.
Аналізуючи чинники успішності підприємницької діяльності, спеціалісти визначають такі провідні якості підприємця: пошукова активність, соціальна відповідальність, організованість, практична спрямованість, вольова наполегливість.
У сучасних умовах розбудови і прискоренні соціально економічного розвитку України особливого значення набувають такі якості випускника економічного ВНЗ як: ініціативність у розв'язанні нетрадиційних задач, мобільність, креативність, спроможність до самоосвіти, цивілізаційна толерантність, інтеркультурологічна компетенція, що у свою чергу, разом із знанням іноземної мови уможливлюють здатність до кваліфікованої професійної діяльності як вдома, у своїй країні, так і в іншомовному середовищі.
На думку Г.О Копил, випускники економічних ВНЗ нашої країни зможуть лише тоді застосувати свої професійні якості повною мірою, з найбільшою користю, коли ці якості будуть поєднані з оновленою, збагаченою професійною культурою, а тому формування культури майбутнього магістра економічного профілю є однією з актуальних соціально-педагогічних проблем сьогодення [5]
Професійна культура фахівця - це інтегральна якість, яка базується на міцному фундаменті розвинених власне професійних якостей і властивостей, а також культури філософського, соціального, економічного, екологічного та іншого мислення, на готовності людини івмінні реалізовувати нею увесь свій духовно-моральний потенціал [5].
Література
1. Волкова Н. Проблема підготовки майбутніх економістів до управлінської діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // науково-методичний журнал. - 2002. - Випуск 1 (5).
2. Гіптерс Г. Виховання діловитості і творчості майбутніх фахівців економічного профілю // Рідна школа, грудень - 2005.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "Модек". - 2003. - 480с
4. Карпенко Н. Удосконалення підготовки магістрів з маркетингу відповідно до міжнародних стандартів. Професійна освіта в маркетингу - 2005.
5. Копил Г.О. Соціальне значення формування професійної культури студентів економічних спеціальностей // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. / Кол. авт. - К.: Наук. - метод центр вищої освіти ,2004. - Вип. 36.
6. Фомин Н.В.Теоретическая модель конкурентоспособного специалиста. // Инновации в образовании - 2004. - № 3.
7. Чабан Н.І. Характеристика поняття "ділова людина" та її якостей у сучасних дослідженнях // Таврійський вісник освіти. - 2003. - №1.
8. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня. - 2004. - №8.

 
 

Цікаве

Загрузка...