WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціальна компетентність: співвідношення наукових категорій - Реферат

Соціальна компетентність: співвідношення наукових категорій - Реферат

відсутності патріотизму та нехтування соціально-правовими нормами.
Поряд з вищезазначеними видами компетентності, Сохань Л.В. виводить ще один вид компетентності - життєва, яку визначає як інтегрогвану здатність особистості, що забезпечує продуктивне життєздійснення[8 с.162].
Життєва компетентність, в працях Скайє К., Гонда Д., Квейхагена М. є вмінням вдало випрацьовувати стратегію поведінки, намічати шлях, що необхідний для досягнення мети, виносити уроки зі своїх успіхів та невдач[15 с.22].
Обмеженість кількості джерел, присвячених дослідженню життєвої компетентності ускладнює наш аналіз співвідношення видів компетентності, але дозволяє зробити висновок, що суть життєвої компетентності, зазначена вищевказаними авторами, є фактично ідентичною змісту соціальної компетентності. Життєва компетентність, на нашу думку, є найвищим показником загального розвитку особистості. Життєву компетентність, ми вбачаємо у наступній формулі
Соціальна компетентність + Особистісна зрілість + Пропріум = Життєва компетентність. Пропріум - це ті аспекти особистості, що роблять її унікальною[23 с. 279]. Необхідною умовою констатації рівня життєвої компетентності є вік. Мінімальний віковий ценз - 25 років. Життєва компетентність передбачає певну життєву мудрість, а остання, як відомо, приходить з віком.
Переважна кількість публікацій, які з'явилися у період 2000-05 рр., освітлює аспекти компетентності у сфері професіоналізації, менеджменту, в тому числі шкільного, комунікативності, і, в меншій мірі, в соціальній сфері, ще в меншій - в моральній. Поки що не існує єдиної усталеної думки щодо поняття "соціальна компетентність", в зміст та структуру терміну різні автори вкладають різні сенс та складові; не існує чіткого розмежування семантично близьких та синонімічних категорій. Причому навіть на природу соціальної компетентності немає усталеного погляду, серед дослідників існують певні протиріччя: одні вважають, що компетентність має фізіологічне походження і на її становлення впливає генетичний фактор (Скайє К., Гиндина О.), інші - що компетентність має соціальний характер та формується під впливом соціума (Бодалев А.А., Лєпіхова Л., Бєлоцерковець Н. тощо). На наш погляд, фізіологічні чинники не можна зовсім відкидати, вони також відіграють свою роль, більшість особистісних здібностей базується на спадковості, однак, ведуча роль у формуванні саме соціальної компетентності належить соціальним умовам, які, в свою чергу суттєво впливають на виховні стандарти. Якщо звернутися до історії, то моделі виховання були різними у різні історичні епохи, як, до речі, й соціальні умови та норми. Тому, до вищезазначених вибіркогового та діференційного характеру проявів соціальної компетентності, слід додати її мінливість та гнучкість відповідно до ситуації.
На основі аналізу, зробленому нами, можна дійти висновку, що:
- - соціальна компетентність - це інтегрована здатність особостості, що включає в себе розмаїття підкомпетентностей, або ключових компетентностей, таких як громадянська, духовна, професійна (учнівська) зрілість; комунікативна, мовна, побутова, екстремальна компетентність тощо), тобто інтегрує в собі інші види компетентностей;
- поняття "соціальна компетентність" та "соціальна зрілість" є синонимічними та ідентичними;
- категорія "професійна компетентність" є складовою категорії "соціальна компетентність";
- категорія "комунікативна компетентність", що сама по собі є інтегративною, є ведучою складовою дефініції "соціальна компетентнтість";
- поняття "соціальний інтелект" є фундаментальною складовою соціальної компетентності;
- терміни "життєва компетентність" та "соціально-психологічна компетентність" є спорідненими, близькими за сенсом;
- поняття "соціальна відповідальність" та "соціальна впевненість" є складовими соціальної компетентності.
Проблема компетентності, зокрема, соціальної, та її співвідношення з іншими науковими категоріями потребує подальшого теоретичного осмислення та вичерпного аналізу.
Література
1. 1. Архипова С.П. Професійна компетентність і професійність соціального працівника: сутність і шляхи розвитку. //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2004. - №2.
2. 2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М.: Психолого-социальный институт, 1995.
3. 3. Гарашкина Н. Диагностика профессиональной компетентности. //Социальная педагогика. - 2003. - №4.
4. 4. Гиндина Е.Д. Генетические основы эмоций и поведенческих особенностей у детей подросткового возраста. - М., 2005 - 24с.
5. 5. Гудзовская А.А. Социально-психологическое исследование становления социальной зрелости. - Дис....канд. психол. наук. - Самара, 1998.
6. 6. Дементьева И., Зубарева Н. Степень социальной ответственности подростков в полной и неполной семье. //Воспитание школьников. - 2003. - №10.
7. 7. Дементьева Н.В. Методическое обеспечение индивидуальной социально-педагогической работы с детьми и подростками из неполных семей: Опыт адаптации международной программы Большие Братья /Большие Сестры. - Дис....канд. пед. наук. - Тамбов, 2003. - 200с.
8. 8. Життєва компетентність особистості /Сохань Л.В., Єрмаков І.Г., Несен Г.М. - К.: Богдана, 2003. -520с.
9. 9. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. Специальный практикум по социальной психологии. - М., 1990.
10. 10. Зильберман С.В. Формирование моральной компетентности студентов в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. - Дис....канд. психол. наук. - Красноярск, 2004. - 206с.
11. 11. Исламгалиев Э.Г. Профессиональная компетентность педагога: социологический анализ. - Дис....канд. социолог. наук. - Екатеринбург, 2003. - 176с.
12. 12. Кажанова З.Н. Специфика формирования профессиональных компетенций в процессе адаптации студента к учебно-технологической среде ВУЗа. - Дис....канд. пед. наук. - Тамбов, 2004. - 209с.
13. 13. Коновалова Т.Ю. Социально-психологическая компетентность руководителя ОВД и методы её развития. - Дис....канд. психол. наук. - М., 2004. - 235 с.
14. 14. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у педагогічній взаємодії. //Вища освіта України. - 2004. - №3.
15. 15. Лукичева М.А. Развитие социального интеллекта у студентов -будущих педагогов. - Дис….канд. психол. наук. - Череповец, 2004. - 150с.
16. 16. Малая О.Г. Развитие социальной компетентности личности в условиях корпоративной культуры. - Автореферат дис….канд. психол. наук. - М., 2005. - 23с.
17. 17. Мельник Е.И. Содержание коммуникативной компетентности педагога. //Психология и школа. - 2004. - №4.
18. 18. Михайлов О.В. Формування соціальної зрілості студентів економічного профілю. - Автореферат дис....канд. пед. наук. - К., 2001. - 20с.
19. 19. Новый иллюстрированный словарь /Петровская Л.И. и др. - М., 2003.
20. 20. Петровская Л.А. Коммуникативность в общении. - М.: Наука, 1989. - 216с.
21. 21. Поздняков А. Готовим учителя к формированию социальной зрелости старшеклассников. //Учитель. - 2003. - №4.
22. 22. Психология подростка /Реан А.А. - М.: Олма-пресс, 2003. - 432с.
23. 23. Психологический словарь-справочник /Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. - Минск: Харвест, 2004. - 576с.
24. 24. Радул В.В. Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія і практика). - Автореферат дис....д-ра пед. наук. - К., 1998. - 36с.
25. 25. Словарь по социальной педагогике /Мардахаев Л.В. - М., 2002. - 361с.
26. 26. Татарницева С.Н. Методическая компетенция учителя и её формирование в процессе самостоятельной работы студента. - Дис....канд. пед. наук. - Тольятти, 2003. - 319с.
27. 27. Толстых Т.И. Становление социальной зрелости учащихся юношеского возраста в условиях проектной деятельности //Психология и школа. - 2004. - №4.
28. 28. Технологии социальной работы /Холостова Е.И. - М.:Инфра, 2003. - 400с.

 
 

Цікаве

Загрузка...