WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості формування правової культури студентів - Реферат

Особливості формування правової культури студентів - Реферат


Реферат на тему:
Особливості формування правової культури студентів
У Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття) зазначається, що формування правової культури - це один з елементів мети національного виховання. Становлення демократичної держави, розвиток на основі духовності, моральності неможливі без високоосвіченого суспільства з розвинутою правовою культурою і глибокою правосвідомістю. Тому формування правової культури є одним з основних напрямків розвитку освіти.
Правова культура, як різновид культури загальної, охоплює [2, С. 13]: а) певний рівень правового мислення й чуттєвого сприйняття правової дійсності; б) стан процесів правотворчості та реалізації норм права; в) специфічні способи правової діяльності; г) ціннісні надбання матеріальних благ, створених людьми.
Компонентами індивідуальної правової культури є [5, С. 118]:
систематизовані знання про право, законодавство своєї країни, про існуючий у суспільстві правопорядок, міри його укріплення та способи охорони;
орієнтоване на цінність права і строгого правопорядку відношення громадян до Закону, законослухняна поведінка та активне неприйняття правопорушень;
соціально-корисна поведінка людини (реалізація прав і свобод, відповідальне ставлення до обов'язків громадянина, готовність діяти юридично грамотно).
Навчально-освітня і виховна діяльність із формування правової культури студентів будується з опорою на їх інтелектуально-пізнавальну, вольову й емоційно-моральну сфери. Правова культура, входячи елементом в усі види взаємовідношень особистості з навколишнім світом, виступає основним і обов'язковим регулятором діяльності і поведінки кожного індивіда [1, С. 15].
Можна визначити педагогічні умови, що сприяють засвоєнню студентами змісту правової освіти як компонента їх правової культури [1; 4]:
1. 1. Розробка змісту правової освіти студентів, який включає наступні компоненти: а) система знань про природу, суспільство, техніку, мислення та способи діяльності; б) досвід здійснення способів діяльності, що втілюється разом із знаннями в уміннях і навичках; в) досвід творчої, пошукової діяльності при вирішенні нових проблем, які виникають у суспільстві; г) досвід ціннісного відношення до об'єктів і законів діяльності людини, його прояв у ставленні до навколишнього світу, інших людей.
Говорячи про формування правової культури, засвоєння студентами змісту правової освіти, необхідно забезпечити реалізацію її інтелектуально-інформаційного компоненту, тобто засвоєння системи знань про суть права, а саме: норми права, ознаки норми права, санкції за порушення норми права; ознаки нормативно-правових актів; правопорушення, його ознаки; функції юридичної відповідальності та її види, підстави для притягнення до юридичної відповідальності; законність, правопорядок, особливості правопорядку, структура і зміст правопорядку; правова ідеологія і правова психологія.
2. 2. Формування у студентів потреби в оволодінні правовою культурою та її складовою - змістомправової освіти.
3. 3. Систематичне, послідовне формування пізнавального інтересу до процесу навчання та професійної діяльності (засобами ділових та правових ігор).
4. 4. Залучення студентів до самостійного вирішення правових проблем у різноманітних ситуаціях.
5. 5. Створення системи пізнавальних завдань для управління навчальною діяльністю студентів. Особливо важливим тут є вироблення практичних навичок застосування юридичних знань, правових норм.
Основними кроками з формування високої правової культури майбутнього вчителя в умовах становлення української державності має стати [2; 3]:
- - продовження розробки цілісної концепції громадянсько-правової освіти і виховання; оновлення змісту освіти відповідно до досягнень юридичної, психолого-педагогічної науки, сучасних технологій навчання, передового досвіду практичної діяльності правоохоронних органів України;
- - підготовка стандартів, програм, підручників з даної проблематики; розробка рекомендацій з громадянського і правового виховання;
- - створення аудіо- та відеоматеріалів, комп'ютерних програм з громадянсько-правознавчих курсів;
- - впровадження багатоступеневої та безперервної системи навчання фахівців від початкової професійної підготовки до опанування ними рівня вищої кваліфікації;
- - всебічне поглиблення правової, патріотично-виховної тематики в навчальних курсах з філософії, етики, політології, історії, культурології;
- - у галузі громадянсько-правової освіти здійснення підготовки та перепідготовки вчительських кадрів, здатних застосовувати особистісно-орієнтовані педагогічні технології, включаючи моделювання реальних соціальних процесів, рольові та ділові ігри.
Таким чином, можна зробити висновок, що ефективному засвоєнню студентами змісту правової освіти сприяє: розробка змісту правової освіти, формування потреби в оволодінні ним, формування пізнавального інтересу до процесу навчання, включення студентів у самостійну роботу, застосування системи пізнавальних завдань. А створюючи умови для засвоєння студентами змісту правової освіти, ми закладаємо базис для формування їх як високоосвічених громадян з необхідним рівнем правової культури.
Література
1. 1. Городиський М. Правова освіта майбутнього вчителя: Монографія / За ред. М. Подберезського. - Х.: Легас, 2001. - 128 с.
2. 2. Леськова М., Леськов В. Розбудова державності: проблеми правової культури // Рідна школа. - 1997. - № 10. - С. 13-16.
3. 3. Правовое образование в школе // Воспитание в школе. - 1996. - № 4. - С. 7-8.
4. 4. Слєпченко Т. Правове навчання: проблеми сьогодення // Рідна школа. - 1998. - №5. - С. 34-35.
5. 5. Элиасберг Н. Система этико-правового образования и гражданского воспитания: первые итоги // Народное образование. - 2001. - № 4. - С. 116-120.

 
 

Цікаве

Загрузка...