WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів – складова частина навчального процесу - Реферат

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів – складова частина навчального процесу - Реферат


Реферат на тему:
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів - складова частина навчального процесу
В Харківському державному університеті харчування та торгівлі нетрадиційно підходять до такого важливого елемента визначення якості освіти, як діагностування навчального процесу на рівні його компонентів: контрольно-регулюючого та оціночно-результативного. Відповідно до принципів організації поточного та семестрового контролю (об'єктивність, систематичність, єдність вимог та всебічність контролю, гласність) широко використовуються інтенсивні методи, прийоми оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів. Серед них такі інноваційні технології, як модульний та тестовий контроль. Однією з кардинальних проблем у сучасній методиці є проблема інноваційних технологій підготовки фахівців у вищій школі. Активне навчання - одне з сучасних педагогічних пошуків.
Активізація пізнавальної діяльності передбачає застосування різних методів, засобів, форм, напрямів навчання, що спонукають особистість до виявлення активності. Контроль пізнавальної діяльності сприяє виявленню навчальних досягнень студентів; розкриттю причин слабкого засвоєння студентами змісту освіти і вживанню раціональних заходів для ліквідації виявлених у результаті перевірки знань недоліків.
Таким чином, систематичний контроль - умова руху вперед, тому що студент може мати уявлення про те, що він знає, що ним досягнуто, на що варто звернути увагу в подальшій роботі. Сучасна технологія оцінки рівня підготовки студентів базується на тестах. Процедура масового об'єктивного вимірювання професійної підготовки використовується у всіх найбільш розвинутих країнах як неод'ємний компонент освіти.
Одночасно тестовий контроль має недоліки, головними із яких є: відсутність безпосереднього спілкування студента і викладача, що не дає змоги контролювати логіку мислення студента; ускладнення визначення рівня володіння професійною термінологією. Вплив деяких недоліків значною мірою можливо знизити вдало розробленими тест-завданнями.
Тест-завдання повинно конструюватися із тестів різних типів і складності, максимально охоплювати матеріал теоретичного курсу, підвищувати рівень пізнавально-розумової діяльності, бути цікавим для студентів. Шляхом підбору для завдання тестів відповідної складності і типу можна поєднати чотири основні функції контролю - діагностичну, навчальну, організаційну і виховну, що складно зробити за традиційними формами контролю. Тести різних типів розвивають асоціативне мислення, формують вміння визначати причинно-послідовний зв'язок у процесі. Крім того виникає потреба розвивати пам'ять (для запам'ятовування нормативних показників, визначень, термінів, понять, одиниць виміру), вміти аналізуватинаведені умови, конструювати технологічний процес.
Для професійно-орієнтованих дисциплін, які студенти нашого університету вивчають переважно на старших курсах, тест-завдання повинно складатись переважно з тестів, побудованих на визначенні причинної залежності, відтворенні вірної послідовності, тестів з множинними відповідями, ситуаційних тестів. Такі тести потребують вміння аналізувати, виявляють творчі здібності, вчать приймати правильне рішення у нестандартних ситуаціях, спонукають до розвитку пізнавально-розумової активності високого рівня.
Одними із видів тестів, що містять завдання різноманітних типів і форм, не обмежуючись тільки альтернативним вибором з деяких варіантів, це комп'ютерні мастер-тести. Послідовність завдань мастер-тесту направлена на перевірку засвоєння зв'язку між поняттями, які входять до комп'ютерної одиниці. Приклад форм тестових завдань представлено нижче.
Завдання 1.(Акцептний вибір). Чи згодні Ви з наступним ствердженням: (надається кілька положень, на які слід дати відповідь - так або ні).
Завдання 2.(Генерація відповіді). Зазначається завдання, на яке слід відповісти стисло і конкретно (відповідь передбачається із одного - двох слів).
Завдання 3.(Відповідність процесів і параметрів). Установіть відповідність між процесами (цифровий знак) та параметрами (літерний знак). При відповіді слід поєднати цифрові та літерні знаки.
Завдання 4.(Побудова правильної логічної послідовності)
Користуючись вказаними етапами експертизи і стрілками, побудуйте скорочену схему експертизи якості товару
Етапи:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Завдання 1 і 2 тестують засвоєння знань, завдання 3 і 4 перевіряють знання та розуміння зв'язків.
Мастер - тест в умовах сучасних технологій має змогу організувати роботу з оцінювання знань студентів на кожному етапі навчання, а також самостійну роботу студентів. І хоча тестуванню притаманні недоліки, сьогодні це єдиний відомий інструмент виміру педагогічного процесу.
Література.
1. Лосева Н. Тестування в умовах багатоступеневої підготовки фахівців у вищій школі. / Педагогічні технології: "Освіта і управління". Т.5., 2002.-№4. - С.150-156.
2. Богомолов А.Г. Современные проблемы развития высшего образования в Украине // Менеджмент качества современного образования: Сб. науч. трудов: Приложение № 4 к науч. журн. "Персонал". - 2005.- №5 (53). - С. 7.
3. Стеченко Д. Інновація та якість підготовки фахівців у вищій школі // Вища школа, 2005.-№ 1. - С.43-45.

 
 

Цікаве

Загрузка...