WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та структура соціальної компетентності - Реферат

Зміст та структура соціальної компетентності - Реферат


Реферат на теему:
Зміст та структура соціальної компетентності
В умовах перехідного періоду перед соціальними педагогами та психологами постає складне завдання формування соціальної компетентності наступного покоління. Проблема формування соціальної компетентності акумулює в собі багато значних та вагомих питань, характерних не лише для переходного періоду розвитку України, а й для реформування системи освіти та виховання, де компетентнісний підхід стає дедалі актуальним. Метою написання даної статті є аналіз структури та змісту соціальної компетентності, а також наукових поглядів щодо цієї проблеми.
Питання сутності, змісту та структури соціальної компетентності є не достатньо розробленими у вітчизняній науці. В країнах західного світу, де соціальна компетентність, на противагу від країн пострадянського простору, досліджується вже кілька десятиріч, також не існує єдиного усталеного погляду щодо цього поняття. На пострадянському просторі проблема соціальної компетентності з кін. ХХ ст. стає дедалі актуальною, особливо в РФ, де склалась вітчизняна наукова школа під керівництвом Маслєннікової В.М. та на сьогодні досліджнення соціальної компетентності має міждисциплінарний характер (Шабатура Л., Бахтєєва С., Гиндина О., Єгоров Д., Цвєтков В. тощо).
В Україні коло досліджень, присвячених проблемі структури та змісту соціальної компетентності досить обмежене. Наших співвітчизників, як і російських, більш приваблює професійна та комунікативна компетентності (Макаренко С.С., Полуніна О.В., Онкович А.Д., Козак С.В., Демченко С.О., Елькін М.В., Завіниченко Н.Б. тощо). Не дослідженими в українському науковому просторі є соціальна, моральна, громадянська, особистісна, екстремальна види компетентностей.
Українські дослідники Лєпіхова Л., Сохань Л., Єрмаков І. більше уваги приділяють відповідно соціально-психологічній компетентності вчителя та життєвій компетентності особистості; Радул В.В., Михайлов О.В. - соціальній зрілості. Гончарова-Горянська М. аналізує роботи зарубіжних авторів, присвячених проблемі структури та змісту соціальної компетентності, завдяки чому зарубіжний досвід став трохи більш освітленим. Тому, звичайно, проблема змісту та структури соціальної компетентності потребує подальшого вивчення.
В основі терміну "компетентність" є вихідна основа "compete", що означає "знати", "досягати", "вміти", "відповідати". Ці визначення, на погляд Бахтєєвої С.С., висловлюють сутність соціальної компетентності у загальному вигляді:
- "знати" - знання, необхідні для здійснення соціальних технологій; цінності, які скеровують використання знань та вмінь;
- "вміти" - означає не лише способи реалізації знань, а й вміння особистості вільного та свідомого самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді, так і у зовнішній соціальній дійсності;
- "досягати" - вміння здійснювати поставлені цілі в рамках закону, моралі, культури;
- "відповідати" - діяльність та поведінка особистості відповідають вимогам, які висувають до особистості держава, соціум, родина, фах тощо. Така відповідальність проявляється у вмінні особистості здійснювати свої обов'язки, права, повноваження на відповідному соціальному та культурному рівнях[1 с.18].
Макаров С.В. вважає, що зміст соціальної компетентності складають взаємозв'язки знань, вмінь, навичок та досвіду. В особистісному аспекті компетентність є якістю, в якій, при усій цілісності, можна виявити окремі компоненти:
1) Мотиваційно-особистісний компонент;
2) Когнитивний компонент;
3) Операційний компонент[7].
Нікітіна С.В., до двох перших компонентів додає два наступні:
- комунікативно-діяльнісний;
- рефлексівний[8 с.80].
Маслєннікова В.Ш., Шабатура Л.Н. вирізняють дещо інші компоненти в змісті соціальної компетентності:
1) Індивідуально-особистісний;
2) Соціологічний;
3) Життєво-футурологічний[14].
Цвєтков В.В. виділяє слідуючі структурні компоненти соціальної компетентності школярів:
1) інтерактивно-комунікативний;
2) партисипативно-діяльносний ;
3) організаційно-управлінський;
4) регулятивно-захисний[13 с. 26-27].
Свірська Л.В. розрізняє слідуючі складові соціальної компетентності:
- когнитивна;
- операційно-технологічна;
- мотиваційна;
- етична;
- поведінкова;
- соціально-ціннісна[11].
Ці складові надають можливість вважати соціальну компетентність комплексною характеристикою особистісті, яку дуже складно обмежити, оскільки усі знання, якими володіє особистість можна віднести до даної сфери.
Отже, серед дослідників не має усталеного погляду щодо структури соціальної компетентності. Коло поглядів обмежується кількістю дослідників. Однак ця нетотожність наукових думок засвідчує наявність стійкого інтересу дослідників до даної проблеми.
Соціальна компетентність як аспект індивідуальної свідомості, на думку Прямікової О.В., відповідає за конструювання особистістю соціальних стосунків усіх рівнів, починаючи з родини та закінчуючи політикою. Соціальна компетентність є набором альтернативних складових, необхідних для реалізації своїх цілей в суспільстві, частково перевірених на власному досвіді. Соціальну компетентність умовно можна розділити на 2 частини:
1) це те, що усвідомлено особистістю, прийнято ним внаслідок роздумів, розуміння, співвідношення;
2) це те, що засвоєно особистістю на рівні стереотипів та прийнято як керівництво до дії[9 с.40-41].
Бодалєв А.А. робить акцент на тому, що соціальна компетентність мало залежить від природньо-фізіологічних якостей, вона формується під впливом зовнішніх факторів: сімейна ситуація, умови саморозкриття і саморозвитку, життєві труднощі та досвід здолання перших особистісних проблем та життєвих ускладнень, оточення. Викривлені поняття та негативний перший життєвий або особистісний досвід у підлітковому віці ще піддаються корекції; низький рівень соціальної компетентності у підлітка ще надає можливість здолання соціальної інфантильності та успішної інтеграції в соціум[2]. Однак, Гиндина О.Д. наводить дані американських досліджень, згідно яким, для шкал соціальної компетентності, шкільної компетентності та активності був виявлений

 
 

Цікаве

Загрузка...