WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти - Реферат

Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти - Реферат

she isn`t a famous----.
c) Alan started work in a bank last week. He is a ----.
d) He has ten clothes shops. He is a rich----, businessman.
e) I don`t like borrowing money. I hate being in----.
f) I live near a very big ---- that makes cars.
g) I went round the world for a year. It was a wonderful-----.
h) She often goes---- in her job, sometimes to Hong Kong, sometimes to Canada.
3. Удосконалення навичок читання та навичок синхронного перекладу [ 5, c . 27-49].
Read the text about the life of Charles Dickens.
Comprehension check.
1.Are the sentences true or false. Correct the false sentences.
a. Ch.Dickens lived in Paris
b. His father always was in debt.
c. Ch.Dickens went to prison when he was eleven.
d. His job was in a factory.
e. He became a journalist when he was fifteen.
f. He never married.
2. Навчальна бесіда в режимі Teacher- Students, Student- Student.
Answer the questions on the content of the text.
4. Розвиток монологічного та діалогічного мовлення на основі почутого [ 4, c. 127].
Listening and speaking. "Getting Acquainted"
Divide into two groups.
Group A. Listen to Wendy Mint
Group B. Listen to Trevor Richards
а) Перевірка розуміння змісту за допомогою питань [2, c. 17- 31].
T: Give laconic answers to the following questions:
a) When did they meet?
b) How did they meet?
c) What is his/her job?
d) Was he/she at work when they meet?
e) What did he/she like about him/her?
f) Are they both English?
g) Who is shy?
h) Wendy talks about a restaurant. Trevor talks about a cake. Why?
i) When did they get married?
j) Do they work together?
k) Do they have any children?
Speaking.
Find a partner from the other group. Discuss the answer and compare information.
Imagine that you are Wendy/Trevor. Tell the story of how you met your husband/wife.
5. Непідготовлене ситуативне мовлення [1, c. 3-7; 5, c. 117-123]:
T: Answer the questions:
Are you married?
How did you meet your husband/wife or boyfriend/girlfriend?.
Do you know how your parents met? If not, ask them about it and prepare story about their meeting.
III. Завершення уроку.
Впорядкована система модульного контролю та оцінювання дає змогу максимальну кількість урочного часу використати для організації засвоєння нових знань і повторення раніше вивчених. Крім того система модульного контролю та оцінювання дає можливість із достатньо високою ймовірністю перевірити стан засвоєння учнями визначених теоретичних і практичних елементів знань [3, c. 39-51].
Для впорядкування оцінювального контролю визначається система ї елементів:
- - навчальні параметри;
- - структура знаннєвих компонентів;
- - критерії оцінювання;
- - шкала оцінок (числова або буквена);
- - інтервальна шкала переходу до оцінки;
- - форми підсумкового контролю;
- - форми локального контролю.
Практична значущість нашого дослідження полягає в розробці критеріїв сформованості рівнів теоретичних знань і практичних навичок студентів щодо володіння іноземною мовою.
З метою визначення у студентів рівнів оволодіння англійською мовою ми розробили критерії оцінювання знань, вмінь і навичок студентів, які дали можливість об'єктивно оцінити їхні здібності до вивчення іноземної мови.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (по 12- бальній шкалі)
Недостатній рівень навчальних знань /І - 2 бали/ Студент не володіє теоретичним програмним матеріалом, знання про правила читання відсутні, немає елементарних навичок читання і вимови, що лежать в основі формування мовних навичок .Словниковий запас відсутній.
Початковий рівень навчальних досягнень /2 - 4 бали/ Студент володіє незначною частиною тематичного матеріалу, демонструє слабко сформовані навички читання, перекладу і вимови тексту іноземною мовою :говорить, читає і перекладає текст фрагментарно, має обмежений словниковий запас, а також слабко сформований рівень сприйняття і відтворення його значеннєвого змісту і значення.
Середній рівень навчальних досягнень /5 - 7 балів/ Студент демонструє теоретичне знання основних правил читання, володіє тим теоретичним матеріалом, що дає йому можливість прочитати і дослівно перекласти текст, але випробує визначених труднощів у вимові, у побудові словесної понятійної основи тексту, у побудові пропозиції і висловленні своєї думки іноземною мовою через невеликий словниковий запас і недостатні практичні навички. Його відповідь вимагає уточнень, виправлень і додаткових питань. Студент розуміє основний зміст тексту, але не завжди може відповісти на питання чи викладача підтримати діалог по заданому питанню.
Достатній рівень навчальних досягнень /7-10 балів/ Студент демонструє теоретичне знання основних правил читання, володіє навичками читання і вимови, а також тим теоретичним матеріалом, що дає йому можливість прочитати і дослівно перевести і викласти текст, але допускає деякі помилки . Через достатній словниковий запас і відповідні практичні навички, труднощів у вимові, у побудові словесної понятійної основи тексту, у побудові пропозиції і висловленні своєї думки іноземною мовою не випробує. Студент розуміє основний зміст тексту, може відповісти на питання викладача чи підтримати діалог по заданому питанню. Незначні неточності під час читання тексту чи відповіді на питання студент виправляє самостійно. Високий рівень навчальних досягнень /10-12 балів/Студент демонструє блискуче теоретичне знання програмного матеріалу. На цьому рівні студент має міцні знання основних правил читання, вільно володіє теоретичним матеріалом, навичками читання і вимови, а також має великий словниковий запас, що дає йому можливість прочитати, дослівно перевести і викласти текст, не допускаючи при цьому помилок. Через достатній словниковий запас і відповідні практичні уміння і навички, труднощів у вимові, у побудові словесної понятійної основи тексту, і висловленні своєї думки іноземною мовою не випробує. Такий студент має високий рівень знань з іноземної мови, тому що розуміє основний зміст тексту, може безпомилково відповісти на питання чипідтримати діалог з викладачем. При цьому студент демонструє додаткові знання, вміє узагальнювати, систематизувати, аналізувати і вільно спілкуватися іноземною мовою.
Таким чином, у процесі навчання основне місце мають посідати активні методи - як з боку викладача, так і студента. Викладач допомагає студентам усвідомити матеріал, набути практичних навичок, щоб застосувати їх для розв'язування конкретних завдань. За такої умови студент стає активним суб'єктом процесу оволодіння іноземною мовою на основі опрацювання відповідного матеріалу [8, c.75].
Література:
1. Амосова Н.Н. Английская контекстология. Л., 1998. - 12с.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., Высшая школа, 1993. - 301с.
3. Гинзбург Р.З., Хидекель С.С., Князева Г.Ю. и Санкин А.А. Лексикология английского языка. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа,1999. - 269с.
4. Каращук П.М. Словообразование английского языка. М., 1965.
5. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М., 2001.- 173 с.
6. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. Х.: Основа, 1993. - 256с.
7. Яворівська С., Вища школа, № 5 -К., -2005, - с. 75 .

 
 

Цікаве

Загрузка...