WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти - Реферат

Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти - Реферат


Реферат на тему:
Готовність студентів до засвоєння навчального матеріалу з іноземної мови у контексті новітньої парадигми сучасної освіти
В умовах демократизації суспільства, переходу до ринкових відносин відбуваються значні зміни у суспільній свідомості, а тому вагомого значення набуває погляд на особистість з позиції володіння іноземними мовами і всебічності знань культурологічного надбання інших держав. Зміни діяльного досвіду людини ведуть до появи нових та розширення старих фрагментів картини світу, які, в свою чергу потребують фіксації на "мовній" карті світу. Змінюється картина світу, з'являються нові сектори: космонавтики, комп'ютерної техніки, генної інженерії, нові види харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть з'являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексикалізації і знайдуть своє місце в мовній культурі спільноти третього тисячоліття.
Саме зараз відчутна нагальна потреба в освідчених, творчих та активних особистостях, здатних до самовдосконалення, взаєморозуміння та взаємодії з носіями різних мов та культур на благо людства.
Проект Державного стандарту вищої освіти з освітньої галузі "Іноземна мова" має на меті набуття студентами у процесі навчання комунікативної компетенції, яка, крім мовної та мовленнєвої, містить в собі і соціокультурну компетенцію. Знання історії, географії, економіки, державного устрою та культури поруч із особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови поставлено на один щабель із мовними знаннями, мовленнєвими навичками та вміннями.
Одним із найважливіших видів комуникативно-пізнавальної діяльності людини є читання і культура людини значною мірою залежіть від її вміння розуміти літературу, яка справляє естетичний вплив на читача, стимулюючи його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в тексті, що спонукає його до самостійних суджень і висновків, дає можливість для розвитку світогляду, допомогає правильно зорієнтуватися в складному процесі самопізнання [3, c. 123].
Читання іноземною мовою як комуникативне вміння та засіб спілкування є найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким студенти мають оволодіти під час навчання в університеті.
За умови протікання процесу оволодіння іноземною мовою поза межами вторинної мовної спільності, роль художнього тексту значно зростає, оскільки він певною мірою реконструює мовне середовище. Художні тексти відіграють провідну роль і в пізнанні інокультурної дійсності, і у формуванні позитивного ставлення до країни та народу, мова якого вивчається. Уміння читати надає можливість студентам у своїй подальшій діяльності користуватися іншомовною літературою для пошуку інформації за фахом чи інформації, яка цікавить, задоволення своїх читацьких чи творчих потреб, удосконалення умінь усного мовлення і та ін.
Методична наука має вагомий потенціал досліджень проблеми навчання читання (А.А. Вейзе, З.І. Кличнікова, І. Л. Гініатуллін, Н.Ф. Коряковцева, С.К. Фоломкіна та ін.), а також проблеми професійно-орієнтованого навчання і професійно-методичної компетенції вчителя іноземної мови (К.І. Саломатов, А.І. Смирнова, З.І. Цирліна, В.Н. Шевяков, Н.В. Язикова та ін.).
Проте процес вивчення студентами університету іноземної мови до цього часу залишається недослідженим, що й обумовлює актуальність нашого майбутнього дослідження.
Мета дослідження - теоретично обгрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити методику формування знань, вмінь і навичок володіння англійською мовою у студентів I-V курсів Краснодонського факультету інженерії і менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
З цією метою на заняттях з англійської мови викладачами старанно готується дидактичний матеріал, який містить в собі не тільки основні ("канонічні") елементи вивчення іноземної мови, але й такі матеріали, які б носили декілька "розважальний " характер. Працюючи з таким матеріалом студенти з легкістю набувають елементарних навичок спілкування на іноземній мові, краще, з більшою зацікавленістю і настроєм опановують текст для читання і перекладу, с задоволенням вступають до діалогу, на меті якого є закріплення студентами теоретичних знань і практичних навичок володіння іноземною мовою.
Нижче наведений план-конспект уроку з англійської мови на тему English writers. Charles Dickens. , який передбачає удосконалення володіння іноземною мовою, а також сприяє зацікавленості студентів до вивчення культури іншомовної держави.
План-конспект уроку з англійської мови
на тему: English writers. Charles Dickens.
Мета. Навчати іншомовному спілкуванню, використовуючи проблемні комунікативні ситуації.
Завдання:
- формувати і удосконалювати навички монологічного та
- удосконалювати фонетичні та граматичні навички;діалогічного мовлення студентів;
- розвивати навички читання та перекладу;
- поглибити знання про життя і творчість Ч. Діккенса;
- формувати моральні цінності та світогляд у майбутніх інженерів.
План уроку:
І. Початок уроку.
1. Оголошення теми та мети уроку.
2.Перевірка домашнього завдання. Закріплення граматичного матеріалу: "Past Indefinite. Question forms."
II. Основна частина уроку.
1. Створення установки на сприймання і розуміння тексту.
2. Підготовка до сприймання тексту.
3. Навчання діалогічного мовлення на основі прочитаного.
4. Удосконалення навичок читання та навичок синхронного перекладу.
5. Розвиток монологічного мовлення у зв'язку з почутим.
6. Непідготовлене ситуативне мовлення.
III. Завершення уроку.
Хід уроку
І. Початок уроку.
1. Оголошення теми та мети уроку.
Т.: We arc going to read and speak about a great English novelist Charles Dickens, whose books are very popular both in Britain and in this country. Is his name familiar to you? Did you read any of his stories in Russian or Ukrainian, did you like them?
And the topic of our discussion is "Getting Acquainted".
2. Перевірка домашнього завдання. Закріплення граматичного матеріалу: "Past Indefinite. Question forms."
Read about Queen Victoria. Ask your teacher the questions to find the missing information.
Queen Victoria was born in----(?) In 1819 and she died---(?). She was Queen of the United Kingdom for nearly sixty-four years. Her father died when she was---(?) and she was Queen from 1837 to 1901. She didn`t have any brothers or sisters. She married Prince Albert in---(?) and they lived in---(?) with their---(?)children.
II. Основна частина уроку. Розвиток ситуативного мовлення у зв'язку з прочитаним.
1. Створення установки на сприймання і розуміння тексту. Т.: То start with I want to remind you that Ch. Dickens is one of the greatest novelist in the English language. He wrote about the real world of VictorianEngland and many of his characters were not rich, middle-class ladies and gentlemen, but poor and hungry people.
2. Підготовка до сприймання тексту.
Pre-reading task.
Значення та вживання маловідомих слів та виразів [ 1, c 11; 7, c.193-231; 8, c. 23]:
Novelist, clerk, popular, lawcourt, abroad, debt, experience, prison, successful.
Check the meaning of these words in your dictionary and explain them in English, using synonyms.
Put one of the words into each gap.
a) All the students like Ann. She`s very---- girl.
b) My mother writes books,

 
 

Цікаве

Загрузка...