WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти - Реферат

Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти - Реферат

поведінки (пози, виразу обличчя, жести та ін.). Вміння "подавати" інформацію, говорити зрозуміло, цікаво, відверто.
14. Здатність до аналізу та визнання комунікативних помилок (ігнорування поглядів інших, їхньої позиції, актуального стану; вияви авторитарності, тиску; випитування; нав'язування свого погляду; переривання іншого в ході розмови; багатослів'я, затягування розмови; перебільшене акцентування на правоті власних тверджень, безапеляційні висловлювання).
15. Самооцінка рівня актуалізації власних ресурсів. Здатність викори-стовувати помилки для подальших досягнень.
Критерії оцінювання при розв'язуванні психологічних задач, проблемних ситуацій тощо:
- знаходження результативних способів розв'язання психологічної задачі без стереотипів та пошуків однозначних розв'язків ( продуктивність);
- здатність до критичного, самостійного мислення (незалежність);
- висунення можливих гіпотез та здатність до визначення найбільш актуальної для даного випадку гіпотези;
- систематизація засобів розв'язання психологічної задачі, створення алгоритму дій;
- апеляція до наукового авторитету для підтримки власних поглядів та висновків;
- розмірковування відповідно до ситуації, до контексту (концептуальність);
- спроможність ліквідувати помилки у власних судженнях, відкритість для критики й переоцінки, самокорекції;
- коректне зіставлення власного варіанта розв'язання із запропонованими коментарями інших;
- описання досвіду, що спирається на конкретні індивідуально-психологічні факти та переживання;
- вміння ілюструвати висновки адекватними посиланнями, образне уявлення об'єкта, образність мови;
- здатність до професійної рефлексії;
- проголошення способів утілення знайденого розв'язку в педагогіч-ну реальність.
Критерії оцінювання роботи студентів в творчих видах діяльності (наприклад, робота з метафорами та афоризмами) :
- використовування неординарних стратегій пояснення,виділення наявного чи прихованого смислу, значення, суті, першоджерела;
- адекватне розуміння базового змісту, глибина інтерпретації, тлумачення смислу;
- здатність поповнювати нестачу інформації, переформульовувати ситуацію;
- адекватний лінгвістичний аналіз, нетривіальність;
- здатність працювати з "асоціативним потоком", вибудовувати асоціативні ланцюжки.
У роботі використовуються творчі завдання з використанням притч, афоризмів, метафор, коротеньких оповідань, котрі ілюструють основні розділи психології та допомагають усвідомити їх не лише логічно, але й емоційно, інтуїтивно, образно. Рекомендації щодо структури обговорення текстів та критерії оцінки ефективності інтерпретаційних процесів розроблені на кафедрі психології КДПУ імені В. Винниченка [1; 4].
Накопичення рейтингових балів відбувається за рахунок виконання практичних, дослідницьких, творчих, тренінгових завдань, розв'язання психологічних задач, захисту модульної самостійної роботи або індивідуального завдання до безвідривної педагогічної практики та інших видів навчальної діяльності. Розроблені максимальні значення в балах за кожний виконаний вид роботи, а також шкали, в межах якої студент може отримати загальний залік.
Модульний та семестровий контроль реалізується через підрахунок середньозваженого бала, котрий враховує бали за кожен модуль за національною шкалою, час на засвоєння кожного модуля ( аудиторне навантаження та самостійна робота) та кількість модулів ( спочатку за одну чверть, потім за обидві одразу).
Оскільки при визначенні рівня знань студентів з психології активно використовуються тестові завдання (як з окремих тем модулів, так і комплексні), ми розробили цифрові показники для цього виду контролю. Блок тестів складається з 20 завдань. Правильна відповідь на 18- 20 пунктів оцінюється за шкалою ECTS як АВ, відповідно: 17 - С; 15- 16 - D; 11- 14 - Е; 6- 10 - FХ; 0- 5 - F.
Нагромаджувати бали для процедури рейтингового оцінювання студентів можна за рахунок присвоєння кожному виду роботи максимальних цифрових значень. "Реєстр вартості" видів навчальної діяльності - прерогатива викладача, який враховує трудомісткість завдань, науковий рівень та ступінь самостійності виконання, форму та строки звітності та ін.
При організації навчального процесу за кредитно-модульної системою суттєвого значення набуває проблема комп'ютеризації. Широке використання персонального комп'ютера уможливить самостійне опанування навчального матеріалу, самоконтроль та корекцію його результатів, виконання тренувальних вправ з оптимізації розвитку тих чи інших психічних процесів, впровадження інтерактивного тестування, психологічної діагностики, дистанційного психологічного консультування, рефлексивних співбесід у режимі on line з оперативним зворотним зв'язком та ін. На часі створення інтерактивного методичного комплексу забезпечення дисципліни та комп'ютерних класів для проведення занять із психології.
Змістовна та структурна перебудова викладання предмета "Психологія" може трансформувати цю гуманітарну дисципліну на цілісну, системно організовану діяльність, у ході якої створюються соціально-психологічні та інноваційно-педагогічні умови для успішного навчання й психологічного розвитку особистості вчителя у вузівському освітньому середовищі.
Бібліографія
1. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 - 2004 рр.) / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко - Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004.- 147 с.
2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір./ Затверджено наказом МОН України № 998 від 31.12.2004
3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців./ Затверджено наказом МОН України № 48 від 23.01.2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...