WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти - Реферат

Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти - Реферат

індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань. Прийоми корекції при виникненні ознак фрустрації, депресії, психічної напруги. Механізми прийняття рішень щодо здійснення діяльності, оцінка її результативності.
ІV. БЛОК ПСИХОТРЕНІНГУ.
Психотехнічні вправи, психогімнастика. Робота в малих групах. Ділові, рольові та комунікативні ігри. Проективне малювання. Моделювання та розігрування конкретних. педагогічних ситуацій. Психодрама.
V. БЛОК САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА РЕФЛЕКСІЇ
Зміст лекційної модульної контрольної роботи ( тестовий контроль знань).
Зміст практичної модульної контрольної роботи ( звіти про виконання практичних завдань). Контрольні запитання по темам модуля. Варіанти конт-рольних робіт (аудиторні поточні контрольні роботи). Домашні роботи та завдання. Завдання для самостійної роботи. Індивідуальні навчально-дослідні завдання ( конспект з теми (модуля) за заданим або власно розробленим студентом планом;реферат; анотація прочитаної додатково літератури з курсу, біографічний опис, історичні розвідки появи психологічних теорій та течій, розробка тематики бесід на психологічні теми зі школярами різних вікових груп, батьками дітей тощо). Захист ІНДЗ. Колоквіум. Самоаналіз та усвідом-лення. Рефлексивна співбесіда з викладачем.
VІ. БЛОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ Завдання до безвід-ривної педагогічної практики студентів. Складання психологічних характерис-тик учнів. Організація власної діяльності як складової колективної діяльності.
VІІ. БЛОК ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Інформаційне та методичне забезпечення самостійної роботи студентів. Навчальні цілі кожного виду занять та критерії оцінки їх досягнення.
Значних змін зазнали підходи до оцінки ступеня засвоєння змісту кожного модуля та форми контрольних заходів. У кредитно-модульній системі все підлягає оцінюванню, вивчення змісту кожного модуля логічно ним завершується. Введення нової системи оцінювання знань за шкалою ECTS, системи поточного та підсумкового контролю сприяють більшій диференціації та якісному аналізу засвоєного. Поточна атестація оперативно здійснюється як на лекціях (у вигляді коротких проблемних запитань), так і на практичних заняттях. За результатами поточного контролю викладач має можливість подальшого залучення студентів до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань вищого рівня, а за результатами модульного контролю студентам надаються консультації з аналізом прогалин у знаннях, коригуються методи засвоєння навчального матеріалу, рекомендуються джерела поповнення знань.
Студентські теоретичні повідомлення з різних розділів та основних тем (і подібні форми презентації знань) оцінюються за трибальною шкалою ("3", "4", "5") . Критерії цих балів можуть бути такими:
5 балів - максимально високий бал. Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями психічних явищ, знання методичних засобів оцінки рівня розвитку пізнавальних, емоційно-вольових процесів, індивідуально-типологічних особливостей та ін. Відповідь на поставлені теоретичні питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. Студент демонструє творче застосування знань при розв'язанні завдань дослідницького типу, здатність до знаходження нових джерел знань та способів їх здобуття. Знання мають логічний, доказовий та послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу.
4 бали - відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий характер. Студент вільно оперує знаннями й може застосувати їх у практичній діяльності. Відповідь логічна, доказова, проте не зовсім послідовна у викладенні. Студент спроможний переносити знання в нові навчальні ситуації, аргументує правильність власних підходів.
3 бали - відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та послідовний характер. Вони застосовуються в основному при розв'язанні завдань репродуктивного типу. При відповідях на поставлене запитання студент не дотримується викладених у лекціях ідей, теорій, фактів, оперує загальними фразами з життєвого досвіду. Відповідь має дуже лаконічний та формальний характер. Відсутня стійкість, логічність, послідовність відповіді. Студент частково використовує знання у практичній діяльності.
Критерії оцінювання участі студентів в активних та інтерактивних формах роботи:
1. Адекватне розуміння проблеми. Здатність до бачення багатьох аспектів проблеми, смисл яких раніше не брався до уваги.
2. Здатність висувати конструктивні, конкретні доповнення та альтернативи.
3. Апеляція до наукового авторитету для підтримки власних поглядів та висновків.
4. Установка на соціально-психологічну активність у спілкуванні, орієнтація на діалогічне та полілогічне розуміння. Відкритість до сприймання інших поглядів. Уміння взаємодіяти на суб'єктно-суб'єктному рівні.
5. Здатність до переформулювання проблеми, фіксації змін у її інтерпретації в цілому або деяких аспектів.
6. Демонстрація моделі спілкування, що побудована на співпраці. Використання прийомів партнерського спілкування (уточнень, доповнень, роз'яснень та ін.).
7. Здатність до реалізації позиції проблематизатора, генератора ідей. Сміливість у відстоюванні власних позицій.
8. Здатність до осмислених роздумів з приводу думок інших та подальшого розвитку конструктивних моментів обговорення.
9. Здатність прислуховуватися до слів іншої людини та сприймати лише те, що було нею сказано, а не те, що нею малося на увазі ( конкретність).
10. Здатність до активної рефлексії змістових засад творчого пошуку інших, а не просто критики.
11. Толерантний аналіз аргументів опонентів, зосередженість уваги на предметі дискусії, а не на індивідуумах.
12. Вміння прогнозувати можливі способи розвитку комунікативної ситуації.
13. Відповідність вербального та невербального планів

 
 

Цікаве

Загрузка...