WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти - Реферат

Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти - Реферат


Реферат на тему:
Впровадження новітніх технологій навчання як напрямок реформування системи вищої освіти
Сучасна професійна підготовка педагогічних кадрів у світлі вимог впровадження новітніх технологій навчання (зокрема, кредитно-модульної) поставила складні креативні завдання з організації, трансформації та динамічного впровадження їх у практику вищої школи. Більшість інноваційних технологій прямо пов'язана з психологічною наукою, знання якої не лише сприяють обізнаності у сфері різноманітних психічних явищ та комунікативних процесів, але й формують компетентність, прогресивність, ефективність спеціаліста будь-якої професії. Загальноосвітня дисципліна "Психологія" є фундаментальною базою становлення фахівця нової якості.
Зупинимося на деяких узагальнених концептуальних підходах та конкретних змістових новаціях у конструюванні дисципліни "Психологія" з огляду на впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Зазначимо, що всі зміни ґрунтуються на нормативних документах МОН України, освітньо-кваліфікаційних характеристиках, освітньо-професійних програмах та навчально-методичному комплексі дисципліни "Психологія".
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) переорієнтовує діяльність як викладача, так і студента. У документах та інструктивних матеріалах щодо КМСОНП акцентується положення про те, що викладачам доведеться точніше формулювати вимоги до знань з навчальної дисципліни, методично й технічно забезпечувати самостійність студентів, постійно контролювати їхню роботу, освоювати способи концентрованого викладу матеріалу, регулярно проводити індивідуальні консультації. Нормою стає систематичне оновлення змісту навчання, методик і матеріалів. Одним словом, домінанта викладацького навантаження зміщується в методичну сторону (від інформаційної складової до організаційної) [1; 2; 3].
Отже, метою професійної підготовки студентів стає ключова вимога -"уміння", тобто відбір змісту за критерієм ефективного формування професійних умінь, котрі необхідні для майбутньої діяльності. Студенти відчують зміни в переорієнтації із суто лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму процесів навчання; у переході від формально-репродуктивної до самостійної пошуково-пізнавальної діяльності, від "втовкмачування" інформації до організації широкої самоосвіти. Практичні заняття з психології збагатяться активними методами навчання, тренінговими технологіями, евристичними процедурами тощо. Зростають обсяги самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Самостійне вивчення дисципліни "Психологія" студенти здійснюють шляхом ознайомлення з матеріалами лекцій, запропонованою основною та додатковою літературою, опрацювання тематичного тезауруса, розробки опорних конспектів, схем, а також виконання завдань для самопідготовки (психологічні задачі, творчі завдання, методики на самопізнання) і відповідей на запитання міні-контрольних та контрольних модульних робіт.
Змінюється динаміка та щільність засвоєння навчальної інформації. Велика циклічність викладання курсу психології (три семестри) поступиться двом четвертям (20 тижнів), а це може сприяти формуванню наполегливості, відповідальності студентів, систематичності, структурованості їхніх знань. Завдяки гнучкій системі оцінювання та мотиваційних стимулів діяльності навчання не буде обтяжливим чи психологічно виснажливим, навпаки - стимулюватиме ініціативу, прагнення самопізнання і самовдосконалення.
Весь програмовий матеріал курсу "Психологія" розподілено на шість змістових модулів, які є логічно завершеними частинами цілого. Кожен модуль охоплює декілька тем. Для кожного модуля визначені базисні змістовні блоки, виписані основні поняття (тематичний тезаурус) та можливі види навчальних завдань різного ступеня складності, що підпорядковуються певним дидактичним цілям. Узагальнена структура аудиторної та самостійної роботи будь-якого модуля подана наступним чином:
І. БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Методи навчання: лекція-бесіда, проблемна лекція, лекція - дискусія , лекція з аналізом конкретних ситуацій, лекція-вікторина, тематична дискусія "круглий стіл", метод мозкових атак (мозковий штурм), навчальні ( в т. ч. тренінгові ) ділові ігри тощо. План теоретичних повідомлень студентів. Мета та завдання. Тематичний тезаурус. Запитання для перевірки. Теми рефератів та аналітичних оглядів. Інтерактивний виступ (міні-лекція) з подальшим коментуванням. Самостійне складання конспекту або опорних схем з тем модулю. Переклад іншомовних наукових текстів з психологічної проблематики.
Опрацювання конспекту лекцій. Освоєння способів концентрованого викладу матеріалу. Опрацювання літератури до теми. Пошук інформації в системі Інтернету, робота в інформаційних мережах. Складання електронної бази даних літератури та дослідницьких методик. Огляд періодики з психологічної проблематики.
ІІ. БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ
Теми дискусій. Запитання до дискусії (метод групових дискусій). Психологічні задачі. Творчі завдання. Завдання на креативне самовираження (есе, твір, доповіді, роздуми). Імпровізована промова (розказування історій). Кейс психолого-педагогічних ситуації (метод конкретних ситуацій). Аналі-тичний практикум (метод евристичних запитань). Обговорення першоджерел.
ІІІ. БЛОК САМОПІЗНАННЯ ТА САМОРОЗВИТКУ
Проведення психологічних досліджень. Оцінка рівня розвитку власних психічних процесів. Вивчення власних індивідуально-типологічних особли-востей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей. Спеціальні прийоми підвищення ефективності пізнавальних процесів. Методи здійснення саморегулювання поведінки та емоційних станів в побуті, на виробництві та розвиток навичок здорового способу життя. Спеціальні мето-дичні прийоми здійснення корекції власних

 
 

Цікаве

Загрузка...