WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив інформаційно-технологічної революції на формування системи професійної освіти безробітних фахівців в США - Реферат

Вплив інформаційно-технологічної революції на формування системи професійної освіти безробітних фахівців в США - Реферат


Реферат на тему:
Вплив інформаційно-технологічної революції на формування системи професійної освіти безробітних фахівців в США
Протягом 20-вікової історії розвитку людства основним предметом праці були матеріальні об'єкти. Економічна могутність будь-якої держави вимірювалася матеріальними ресурсами, які вона контролювала. В кінці ХХ ст. вперше основним предметом праці в суспільному виробництві промислово розвинутих країн стає інформація. Постійна тенденція перекачування трудових ресурсів із сфери матеріального виробництва в інформаційну сферу є найбільш помітною [1,с.14; 2]. Iнформаційні технології сьогодні є невiд'ємною частиною свiтової цивілізації, і це добре розуміють в iндустрiально розвинутих країнах. У заключному документi проведеної Міжпарламентським Союзом та ЮНЕСКО Міжпарламентської конференції з питань освіти, науки, культури і комунікації на зламі XXI столiття, яка вiдбулась 3-6 червня 1996 року в Парижi, спецiально наголошувалось на важливостi розробки країнами всеохоплюючого інформаційного законодавства та інформаційної політики, націлених як на сучасні інформаційні технології і створення всесвітньої комунікаційної мережі, так і на використання традиційних засад та на профілактику, унеможливлення небезпек від світової інформаційно-технологічної революції. Ця революція, як передбачалося, змінить не тільки способи і засоби комунікації, якими користується людство, а й саме його життя. Вона подолає бар'єри часу і простору, поступово створить світову цивілізацію (нову "культуру світу"), яка мусить доповнювати, а не придушувати національні і місцеві культури, не заміняти їх загальнодоступними примітивами та сурогатами [3,с.42]. Швидке зростання інформаційних технологій стало причиною багатьох революцій у військовій справі насамперед, а також швидкого розвитку автоматизації виробництва. Саме зростання використання інформації, знань як найважливішого виду ресурсів, який дедалі більшою мірою визначає стан та майбутнє держави, є головною ознакою сучасних постіндустріальних тенденцій суспільного розвитку.
Більшість сучасних дослідників дають таку характеристику зміні соціальної та життєвої ролі знань у процесі розвитку суспільства: "В період класичної індустріалізації значення фізичної праці зменшується, знань - дещо збільшується, капіталу - значно зростає. У постіндустріальний період, який характеризується як інформаційно-інноваційний, співвідношення трьох зазначених чинників змінюється. Знання стають найбільш значущим чинником, капітал - менш значущим, і дуже мало значущим чинником стає фізична робота" [4,с.9].
Починаючи з 60-х років минулого століття, чiтко простежувалася поляризація думок щодо визначення вирішального чинника соціального прогресу. Так, у концепціях "індустріального" i "постіндустріального" суспільства, висунутих Дж.Гелбрейтом, Ж.Фурастьє, Р.Ароном та іншими вченими, проблема науково-технічної оснащеності суспільства залежала від вибору пріоритетних напрямів у розвитку техніки (розробка екологічно чистих підприємств, безвідходних технологій тощо). Проте в наступні десятиліття провідне місце серед інтенсивних чинників розвитку виробництва посідає фахiвець з його здібностями, знаннями, навичками, досвідом, ставленням до праці, фахiвець, що ініціативно мислить, високоорганізований, дисциплінований, освічений, тобто такий, що володіє принципово новою технологічною культурою, професійно і психологічно підготовлений до матеріально-технічних засобів, які швидко оновлюються.
Радикальна перебудова виробництва за рахунок використання нових інформаційних технологій, швидке накопичення інформації висувають підвищені вимоги до цілей професійної освіти безробітних, змісту і методів навчання. Ці вимоги передбачають якісно інший рівень кваліфікації галузевого і вузькопрофесійного контингенту безробітних фахівців, нові орієнтири для учасників виробничого процесу. IТР супроводжується перетворенням науки на безпосередньо виробничу силу.
Наявність великого обсягу інформації само по собі не викликає позитивного розвитку та перемiн, якщо фахівці не будуть готовi до того, щоб засвоювати, оцiнювати та використовувати її. Таким чином, iснує явна потреба у пiдготовці та перепідготовці безробітних фахівців до майбутньої дiяльностi у технологiчно-революцiйнiй iнформацiйнiй системi. Для цього, звичайно, потрібна відповідна сучасним умовам система освіти безробітних, яка б забезпечувала економіку кваліфікованими спеціалістами та задовольняла соціальні потреби суспільства.
Аналізуючи ретроспективу розвитку США у порівнянні з провідними європейськими країнами, слід зазначити, що саме ця країна першою зробила висновок, що довгострокове економічне процвітання в більшості випадків залежить від постійного розвитку її робочої сили, а саме її якісної професійної підготовки. Слід зазначити, що біля 60% американської робочої сили в кінці минулого століття мало вищу та незакінчену вищу освіту. Це один з найвищих показників у світі. Активна частина населення, у першу чергу молоді соціальні групи, почали розуміти необхідність професійної спеціальної підготовки з дефіцитних професій, які користуються попитом на ринку праці. Це, в свою чергу, вплинуло на поведінку безробітного населення та сприяло прагненню до підвищення кваліфікації та перепідготовки, формуванню здатності та готовності до зміни професії, а також розвитку творчої активності особистості.
Щороку більше 20 млн. безробітних людей у США здійснюють підготовку або перепідготовку на різних курсах та за різними програмами. Понад 45 млн. дорослих американців слухають лекції в університетах, коледжах, професійних та урядових організаціях, церквах та синагогах. Більшість учасників освітніх програм

 
 

Цікаве

Загрузка...