WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання проблемно-пошукових методів навчання з метою покращення якості знань - Реферат

Використання проблемно-пошукових методів навчання з метою покращення якості знань - Реферат

осмисленому і самостійному оволодінню знаннями. Особливо ефективно застосовуються ці методи в тих випадках, коли у студентів сформована культура пізнавальної діяльності, інтересів і здібностей, а також глибокі і міцні знання.
Метод проблемного викладу є перехідним від виконавської до творчої діяльності. Він застосовується переважно з метою розвитку навичок творчої навчально-пізнавальної діяльності, осмисленого і самостійного оволодіння знаннями. Метод проблемного викладу має такі характерні ознаки:
1) знання учням у "готовому" вигляді не пропонуються;
2) учитель показує шлях дослідження проблеми, розв'язує її від початку до кінця;
3) учні спостерігають за процесом роздумів учителя, навчаються розв'язувати проблемні завдання.
Проблемний виклад навчального матеріалу може здійснюватися в процесі проблемної розповіді, проблемно-пошукової бесіди, лекції, під час використання наочних методів проблемно-пошукового типу і проблемно-пошукових вправ. Названий метод навчання застосовується у тих випадках, коли зміст навчального матеріалу спрямований на формування понять, законів чи теорій, а не на повідомлення фактичної інформації; коли зміст не є принципово новим, а логічно продовжує раніше вивчене, і учні можуть зробити самостійні кроки в пошуку нових елементів знань. Водночас використання проблемного методу вимагає великих витрат часу, не розв'язує завдань формування практичних умінь і навичок.
Спостерігається слабка ефективність цього методу при засвоєнні учнями принципово нових розділів чи тем навчальної програми, коли немаєможливості застосувати принцип апперцепції (опори на попередній досвід) і надто важливим є пояснення вчителя.
Стосовно характеристики позитивних і негативних сторін інших проблемно-пошукових методів можна зазначити, що ці якості є подібними.
Частково-пошуковий метод навчання вимагає від учнів прояву більш високого рівня пізнавальної самостійності й активності. Назва методу відображає рівень пошукової діяльності вчителя й учнів на різних етапах навчального процесу: окремі елементи знань повідомляє педагог, а частину - учні здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запитання чи розв'язуючи проблемні завдання.
Частково-пошуковий метод має такі характерні ознаки:
1) знання учням у "готовому" вигляді не пропонуються, їх необхідно здобувати самостійно;
2) вчитель організовує пошук нових знань за допомогою різних засобів;
3) учні під керівництвом учителя самостійно розмірковують, розв'язують проблемні ситуації, аналізують, порівнюють, узагальнюють.
Виклад навчального матеріалу може здійснюватися в процесі евристичної бесіди, коментованої вправи з формулюванням висновків, творчої вправи, лабораторної чи практичної роботи та ін.
Дослідницький метод навчання передбачає творче застосування знань, оволодіння методами наукового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку.
Дослідницький метод має такі характерні ознаки:
1) учитель разом з учнями формулює проблему;
2) нові знання не повідомляються, учні повинні самостійно здобути їх у процесі дослідження проблеми, порівняти різні варіанти відповідей, а також визначити основні засоби досягнення результатів;
3) основною метою діяльності вчителя є оперативне управління процесом розв'язання проблемних завдань;
4) навчання характеризується високою інтенсивністю, підвищеним інтересом, а знання - глибиною, міцністю і дієвістю.
Оволодіння навчальним матеріалом може здійснюватися в процесі спостереження, пошуку висновків під час роботи з книгою, письмової вправи з доведенням закономірності, практичних і лабораторних робіт (дослідження законів розвитку природи).
Виконання дослідницького завдання передбачає такі етапи:
1. Спостереження і вивчення фактів, виявлення суперечностей у предметі дослідження (постановка проблеми).
2. Формулювання гіпотези щодо розв'язання проблеми.
3. Побудова плану дослідження.
4. Реалізація плану.
5. Аналіз і систематизація одержаних результатів, формулювання висновків.
Дослідницький метод активізує пізнавальну діяльність учнів, але вимагає тривалого часу, специфічних умов, високої педагогічної кваліфікації вчителя.
Література
1. Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння.-К.,1980
2. Асахова В.М. Нові методи навчання// Освіта України.-1998.-29 квітня.-С.7-8
3. Березняк Е.Н. Важное условие повышения качества обучения и воспитания.-К.,1982
4. Выбор методов обучения в средней школе/Под ред. А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанского.-М.,1981
5. Дидактика сучасної школи/Під ред. Б.С.Кобзар,Н.В.Кумаріної та ін.-К.:Рад.школа,1988
6. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.-М.,1986
7. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе.-М.,1987
8. Педагогика/Під ред.М.Д.Ярмаченко.-К.:Рад.школа,1986
9. Педагогика/Под ред.Ю.К.Бабанского.-М.,1988
10. Педагогичний пошук.-К.,1989
11. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок.-К.:Рад.школа,1989
12. Проблеми методов обучения в современной общеобразовательной школе.-М.,1980
13. Пути повышения эффективности обучения.-М.,1996
14. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения.-М.,1978
15. Харенко В.М. Інтенсивне навчання//Радянська школа.-1986.-№3.-С.37-40
16. Шамова Т.И. Активизация учения школьников.-М.,1982

 
 

Цікаве

Загрузка...