WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей - Реферат

Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей - Реферат


Реферат на тему:
"Шляхи і засоби формування національних
і загальнолюдських духовних цінностей"
ПЛАН
Вступ
1. Принципи виховання духовних цінностей
2. Мета і завдання гуманістичного виховання школярів
3. Зміст гуманістичного виховання школярів
4. Методи формування загальнолюдських духовних цінностей
у школярів
5. Функції позакласної діяльності в гуманістичному вихованні школярів
6. Психолого-педагогічні умови виховання гуманістичних цінностей школярів
Використана література
Вступ
У сучасних умовах соціальної нестабільності, духовної кризи, роз'єднаності, агресивності особливої актуальності набуває важлива педагогічна проблема формування гуманістичних ціннісних орієнтацій особистості підлітка.
Проблема цінностей була предметом дослідження у філософсько-аксіологічному (О.Дробницький, І.Зязюн, М.Каган), соціологічному (В.Водзінська, В.Ольшанський, В.Ядов), психологічному (І.Бех, М.Боришевський, О.Киричук) та педагогічному аспектах (О.Алексюк, Ш.Амонашвілі, В.Білоусова, Д.Донцов, Л.Пуховська). Проте в педагогічній літературі недостатньо висвітлені питання формування гуманістичних цінностей старшокласників у процесі вивчення іноземної мови.
Суспільне життя переконує, що без культивування таких моральних цінностей як добро, людяність, відповідальність, почуття власної гідності, творча ініціатива, підприємливість, толерантність навряд чи можна розраховувати на поліпшення ситуації в нашій країні. Ці моральні феномени в період переходу до ринку, який ще не став цивілізованим, виконують функцію гармонізації особистих і суспільних інтересів.
На жаль, незважаючи на велике значення морально-духовних цінностей в житті людей, вони ще не зайняли належного місця в системі цінностей підростаючого покоління. Нині в учнівському середовищі зростає злочинність, озлобленість, нігілістичне ставлення до принципів моралі: спостерігається крайній егоцентризм, низький рівень культури спілкування, небажання покладати на себе відповідальність, недостатня сформованість патріотизму, втрата життєвого оптимізму та інші негативні прояви.
Вивчення стану сформованості моральності показало, що в шкільній практиці спостерігається стандартизація виховного процесу, зберігаються застарілі способи передачі ціннісного ставлення до світу в готовому вигляді, відбувається підміна гуманістичної педагогіки випадковим набором виховних заходів; що перешкоджають розгортанню процесу сходження самої особистості на шляху від абстрактного до конкретного. Школа здебільшого не зуміла подолати авторитаризм, кардинально змінити філософію та ідеологію виховання, повернутись до інтересів особистості, її насущних проблем.
Тому сьогодні важливо здійснити поглиблення теоретикометодологічних засад гуманістичного виховання учнів, продовжити розробку та апробацію особистісно орієнтованих технологій, вести пошук резервів підвищення ефективності виховного процесу. Для успіху такого пошуку в науці склались серйозні передумови.
1. Принципи виховання духовних цінностей
Методологічні засади гуманістичного виховання школярів детермінуються положеннями гуманістичної етики, основними державними документами України про освіту та виховання та ґрунтуються на принципах:
гуманізму - проявляється у визнанні людини найвищою цінністю, а її права - пріоритетними. Він вимагає шанобливого ставлення до кожного учня, забезпечення свободи совісті, віросповідання, світогляду, турботи про фізичне, психічне, духовне і соціальне здоров'я;
індивідуалізму - утверджує, перш за все, цінність, унікальність і неповторність кожного індивіда, стимулюючи в ньому прагнення до самоствердження, відповідальності за свої вчинки; передбачає визначення індивідуальні траєкторії розвитку кожного учня з врахуванням його поглядів, інтересів, потреб, життєвої позиції, конкретного соціального статусу, стосунків з іншими людьми;
колективізму - виступає одночасно і умовою і результатом суспільної сутності людини, орієнтуючи її на гармонізацію своїх особистих інтересів громадським;
соціального загартування - передбачає залучення учнів до ситуацій, які потребують вольового зусилля для подолання негативного впливу соціуму, вироблення соціального імунітету, стійкості від стресів, рефліксійної позиції;
толерантності і комунікативної спрямованості (партнерський, емпатійний тип стосунків) - спирається на визнанні продуктивної ролі індивідуалізму в його позитивному гуманістичному сенсі, передбачає прояв терпимості до інших людей, їх поглядів, цінностей, поведінки;
альтруїзму - проявляється у безкорисливій любові і турботі про благо іншої людини.
адекватності виховуючого середовища - передбачає забезпечення в кожному шкільному колективі балансу управління і самоврядування, комфортної життєдіяльності як учнів, так і педагогів, створення оптимальних умов для прояву творчості особистості.
В пошуках засобів гуманізації виховного процесу в сучасній школі педагогічна наука і практика орієнтується на самоцінність людської особистості школяра, її внутрішні ресурси і саморозвиток. Пріоритетом шкільного виховання є створення і забезпечення умов, які сприяють повноцінному особистісному розвитку кожної дитини. Отже, виховний процес в сучасній школі має бути зорієнтованим на особистість школяра, формування його моральної свідомості, моральних цінностей, що проявляються у його поведінці.
2. Мета і завдання гуманістичного виховання школярів
Метою гуманістичного виховання є формування гуманістичного світогляду на основі розвитку етичної культури школярів. Це відповідає базовому розумінню культури особистості як гармонії культури знань, умінь і ставлень. Знання й уміння опосередковують ставлення. Ставлення - це реальний дійсний зв'язок, який встановлює людина з об'єктами оточуючої дійсності в своїй свідомості. Це зв'язок особистісного "Я - Я", "Я - Ти", "Я - природа", "Я - суспільство". Показниками ставлення особистості є її якості. Якості несуть в собі в прихованому стані значиме для людей - цінність.
Завдання формування гуманістичних цінностей учнів в контексті сучасної етичної культури:
засвоєння елементів прикладної етики, ознайомлення з її базовими категоріями і проблемним полем гуманістичних цінностей;
вивчення гуманістичної моралі як прогресуючого культурного феномену людства;
актуалізація гуманістичних традицій світової, вітчизняної етичної культури, сфер їхніх взаємовпливів на

 
 

Цікаве

Загрузка...