WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Доведено, що практична реалізація такої самостійної роботи студента при вивченні іноземної мови можлива лише за умови правильної організації навчання, нових підходів, форм, засобів, методів навчання та професіоналізму викладача, спрямованих на реалізацію принципу активності навчання.

Критеріями оцінки ефективності використання моделі є отримані показники успішності на користь студентів експериментальних груп (середній бал; якість знань, умінь і навичок студентів), мотивація, оцінка якостей особистості та професійних компетентностей (особиста відповідальність, комунікабельність, рівень компетентності в роботі з інформацією), активізація інтелектуальних можливостей студентів, уміння застосовувати знання для отримання нових та вирішення завдань, оцінка навичок міжособистісного спілкування (уміння працювати в командах і навчати інших, вести переговори), що в сукупності становить показник конкурентоздатності спеціаліста. Ефективність моделідистанційного навчання залежала також від мотивації та дисциплінованостіїї учасників.

Підтвердженням високої ефективності використання моделі є показники результатів трьох тестувань експериментальних і контрольних груп. Використання моделі в навчально-виховному процесі дало змогу підвищити показники загальної успішності в експериментальних групах від 16,7 до 23,3;у контрольних групах від 15,2 до 21,8. Якісні показники знань в експериментальних групах на 13,8% є вищі порівняно з контрольними групами.

У дисертації підтверджено з імовірністю 95% ефективність запропонованої моделі дистанційного навчання із використанням міжнародної навчально-комп'ютерної програми. Про це вказують одержані результати і підтверджується припущення, що запропонована методика є більш ефективною.

Результатом ефективного використання моделі дистанційного навчання у вищих навчальних закладах економічного профілю є: формування комунікативної компетенції студентів засобами безпосередньо шляхом спілкування іноземною мовою (соціокультурні знання, міжкультурні вміння та навички); комунікативної мовленнєвої компетенції (лексична, граматична, орфографічна компетенція), розвиток письмово-мовленнєвих навичок студентів та опрацювання отриманої інформації через навчальні ресурси; отримання доступу до сучасних оригінальних навчально-методичних матеріалів; забезпечення співпраці викладача та студента в інформаційному середовищі; підвищення рівня кваліфікації викладача вищого закладу; здійснення індивідуалізації навчання в поєднанні з груповою формою взаємодії між студентами. Наша модель дозволила оцінити особисті якості студента: інтелект, увагу, пам'ять, уяву, знання, вміння і навички, сформовані у процесі навчання при проведенні занять в інформаційно-освітньому середовищі.

Таким чином, можна стверджувати, що використання навчально-комп'ютерних дистанційних курсів, мережевих та інформаційних ресурсів у вищих навчальних закладах економічного профілю є базою для втілення в навчальний процес сучасних технологій активних методів навчання, що надає можливість індивідуалізації навчання, підвищення ролі самостійної роботи студентів з електронними базами даних, якості професійної підготовки конкурентоздатного фахівця в майбутній професійній діяльності.

5. Теоретичний аналіз проблеми та результати експерименту дозволили розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення системи підготовки банківських фахівців шляхом інноваційних форм навчання, науково-методичного забезпечення процесу дистанційного навчання банківських працівників у вищих навчальних закладах економічного профілю під час підготовки банківського працівника-педагога. Система української професійної освіти в сучасному вищому навчальному закладі повинна бути спрямована на реалізацію змісту вищої освіти на підставі державних стандартів та кваліфікаційних вимог до фахівців, що дають можливість продовжити освіту в закордонному вищому навчальному закладі (у світлі Болонського процесу) чи отримати відповідну кваліфікацію за кордоном на основі певного закінченого циклу освіти. Тому навчальний процес повинен здійснюватися з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтуватися на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, системи управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ В ТАКИХПУБЛІКАЦІЯХ

  1. Жулкевська В. О. Сучасні інформаційно-комп'ютерні можливості дистанційного навчання при вивченні іноземних мов (Щорічник наукових праць) //Дистанційна освіта у ХХІ столітті. – Львів, 2001. – Вип. XXVII. –С. 180–183.

  2. Жулкевська В. О. До проблеми дистанційного навчання у вищих закладах освіти // Рідна школа. – 2001. – № 5. – C. 30–32.

3. Жулкевська В. О. Дистанційна освіта як форма організації навчання у вищих закладах освіти України // Вісник Львівського університету. – 2001. –Вип. 15. – Ч. 2. – С. 240–246.

4. Жулкевська В. О. Проблеми вищої школи та деякі аспекти дистанційної освіти як новітньої форми підготовки спеціалістів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Збірник наукових праць) / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2002. – Вип. 1 (XXVII). –С. 345–351.

5. Жулкевська В. О. Досвід організації дистанційного навчання за кордоном // Рідна школа. – 2002. – № 2. – C. 71–72.

6. Жулкевська В. О. Теоретико-методологічні основи дистанційного навчання // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – 2002. – № 1. – C. 52–59.

7. Жулкевська В. О. Дистанційна освіта: соціально-філософські та історичні передумови виникнення: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 87 с.

8. Жулкевська В. О. Дистанційна освіта: історичний аспект зарубіжного досвіду // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип. 18. – С. 81–88.

9. Жулкевська В. О. Застосування методів дистанційного навчання при підготовці банківських спеціалістів // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 35: Педагогіка. – С. 29–30.

10. Жулкевська В. О. Підготовка банківських працівників за дистанційною формою навчання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 37: Проблеми підготовки фахівців. – С. 10–11.

11. Жулкевська В. О. Дидактичні принципи дистанційного навчання банківських працівників // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2003". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 30: Педагогіка. – С. 9–10.

АНОТАЦІЇ

Жулкевська В. О. Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти / Національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

У дисертації досліджується проблема розвитку дистанційного навчання, специфіка підготовки фахівців банківської справи та запровадження професійно-орієнтованої моделі підготовки банківських працівників шляхом інтеграції традиційної та дистанційної форм навчання з використанням міжнародної навчально-комп'ютерної програм "Чорна дошка" (Blackboard) у закладах економічного профілю. Розкрито методологічні, теоретичні та методичні аспекти цієї проблеми. Основний акцент зроблено на визначенні та обґрунтуванні складових організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання, специфіці підготовки майбутніх банківських працівників.

Розроблено, експериментально перевірено та рекомендовано в навчальний процес професійно-орієнтовану модель дистанційного навчання з використанням міжнародної навчально-комп'ютерної програми "Чорна дошка" для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю та обґрунтовано її сутність. Зміст цієї моделі включає принципи, методи, форми та засоби дистанційного навчання. Професійно-прикладну значущість цих складових визначає специфіка діяльності банківського працівника, однією з її характерних ознак є обслуговування клієнтів банку та важливі здатності особистості до емоційного контакту з клієнтами, уміння використовувати методику комунікативних умінь, що сприяє позитивному іміджу банкіра. Експериментально перевірено, що використання моделі в навчально-виховному процесі вищих закладів економічного профілю сприяє формуванню комунікативної компетенції студентів, забезпеченню співпраці викладача та студента в інформаційному середовищі, дозволяє оцінити особисті якості студента: інтелект, увагу, пам'ять, уяву, знання, вміння і навички, сформовані у процесі навчання в інформаційно-освітньому середовищі.


 
 

Цікаве

Загрузка...