WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

У висновках викладено узагальнюючі результати теоретико-методологічної, методичної та практичної розробки проблеми організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання банківських працівників, які дають підстави вважати, що вихідна методологія – правильна, поставлені завдання – реалізовано, мети – досягнуто.

ВИСНОВКИ

У дисертації розкрито соціально-філософські передумови виникнення дистанційного навчання; організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників, нове вирішення проблеми підготовки фахівців за дистанційною формою навчання; запропонований новий підхід до організації самостійної роботи студентів шляхом міжнародної навчально-комп'ютерної програми "Чорна дошка".

1. Проведений аналіз наукових джерел – наукової, педагогічної, філософської літератури – виявив, що філософськими передумовами розвитку дистанційного навчання було домінування освітньої філософії прагматизму, біхевіоризму, соціал-конструктивізму у США. Дослідження показало, що саме прагматизм збагатив дистанційне навчання раціональними ідеями педагогіки, закцентував на активній позиції особистості у процесі здобуття знань; біхевіоризм наголосив на структуризації, визначеності процесу навчання, який складається з конкретних визначених стимулів та реакцій студентів і здійснюється в кібернетичному просторі програмованим шляхом; філософська течія соціал-конструктивізму висунула й обґрунтувала ідею гуманістичної освіти особистості та її самосвідомості, запропонувала шляхи реформування системи шкільної і вищої освіти, що пізніше були покладені в основу розвитку дистанційного навчання і відкрили можливості для збагачення української вищої освіти. Згідно із соціал-конструктивізмом у центрі навчального процесу є навчально-пізнавальна діяльність учня, його особистість, здібності. Виявлено, що об'єктивними соціальними та економічними передумовами розвитку дистанційного навчання були: високий динамізм та зміна технологій; поява нових галузей виробництва, нових спеціальностей і професій; суспільне усвідомлення самооцінки особистості людини та конкурентоспроможності в ринкових умовах; зміна парадигми сучасного навчання, орієнтованого на студента; забезпечення гнучкої системи доступу до навчання.

Аналіз історико-педагогічних передумов розвитку дистанційного навчання у Росії, Великобританії, США ХІХ – ХХ ст. здійснено на основі дослідження трьох поколінь закладів вищої заочної освіти, яким відповідали різні методи навчання і засоби обміну інформацією між викладачами та студентами. Дослідження показало, що швидкий розвиток принципово нових засобів комунікації, застосування інтерактивних форм навчання привів до появи різних моделей дистанційного навчання.

2. Результати теоретичних і практичних досліджень показали, що інноваційні процеси потребують суттєвих змін у парадигмі освіти, у принципах організації, змісті, формах і методах навчального процесута в технологізації останнього. У зв'язку з цим дослідження дозволило виділити три основні складові організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання банківських працівників, а саме: принципи дистанційного навчання, основні компоненти професійної компетенції (особистісні риси та професійні компетентності банківських працівників), раціональні методита форми дистанційного навчання, які суттєво впливають на зміст і методику викладання. Використання принципів дистанційного навчання дозволило здійснити моделювання змісту навчання і освітніх послуг, дало можливість отримання моделі навчання, створило умови для самостійного здобуття нових знань, розвитку творчого економічного мислення та професійної компетентності, особистісних, інтелектуальних якостей, акмеологічної культури фахівця.

Проведене дослідження дало підстави стверджувати, що характерними особливостями щодо підготовки спеціалістів банківської сфери в дистанційному режимі є пошук таких методів та форм, які б забезпечили максимальну реалізацію пізнавального потенціалу кожного студента; спрямованість зусиль науково-педагогічних кадрів на забезпечення гуманізації, індивідуалізації навчання; створення атмосфери інтенсивної продуктивної роботи викладачів та студентів. Доведено, що методи, які властиві традиційній системі, отримують новий розвиток на базі інформаційних технологій дистанційного навчання та здійснюють реалізаціюосновних дидактичних принципів. Безперечним є висновок, що педагогічні інновації у практиці підготовки банківських фахівців за дистанційною формою навчання доцільно проводити через методику інтерактивного навчання та моделюючого навчання, де значну роль приділено формуванню творчості, дослідних навичок, самостійності й активності пізнання, умінням моделювати власні знання та навички. Використання ігрових форм навчання має великий ефект у реалізації комунікативних функцій мови, зокрема з іноземної мови, формують цілі з огляду на специфічну мовленнєву діяльність або функціональні вміння у певній галузі; можливість запровадити інноваційні форми проведення занять, які активізують пізнавальну діяльність студентів.

Установлено, що використання інформаційних технологій сприяло створенню "комп'ютерної методології навчання" та застосуванню в навчальному процесі таких інноваційних дистанційних методів: комп'ютерне моделювання навчально-пізнавальної діяльності, комп'ютерний метод тестування, метод симуляцій, кейс-метод, метод проектів, метод ситуаційного моделювання. Професіоналізм викладача передбачає: високий рівень його підготовленості відносно знань педагогіки і методики навчання, практичного досвіду, уміння діагностувати, аналізувати, моделювати власну діяльність. За умови постійної розробки та впровадження у практику нових моделей, методик, технологій навчання, досконалого знання дисциплін ці інновації набирають нових рівнів якості та мають велику перспективу.

3. Аналіз наукових джерел засвідчує зростання вимог до професіоналізму і особистих якостей банкіра як однієї зі складових організаційно-педагогічних засад банківських працівників, тому акцент було поставлено на створенні комплексної цілеспрямованої функціональної системи дистанційного навчання, яка складається з акмеологічного і синергійного підходів у підготовці компетентного конкурентоздатного фахівця.

На основі результатів дослідження виявлено і класифіковано особистісні риси і якості компетентності банківського фахівця, які становлять гармонійно розвинуту особистість нової формації, здатну до постійного оновлення знань, високої професійної компетентності, гнучкості та мобільності, швидкої адаптації до змін у розвитку всіх сфер життя. Важливим чинником підвищення ефективності діяльності банківського працівника є вироблення стратегії саморозвитку, формування професійної майстерності на базі розвинення індивідуально-психологічних характеристик творчої особистості, професійно-ділового стилю спілкування. Знання техніки ділового спілкування, методики комунікативних умінь як бази для гармонійного ділового спілкування в сучасних умовах стає важливою рисою професійної майстерності фахівця банківської сфери.

Аналізуючи стан вивчення проблеми професійної підготовки фахівців, ми зробили акцент на підготовці в обох напрямах: як суб'єкта психічної активності, так і суб'єкта активної дії, не тільки з позицій технократичних, а й з урахуванням людського чинника. Виявлено, що формування специфічних професійних знань ґрунтується на органічному розвитку особистісних рис. Саме поєднання особистісних рис і специфічних професійних якостей сприяє формуванню позитивного іміджу банкіра.

Отже, якість випускника вищого навчального закладу визначається як цілісна сукупність властивостей, що відповідає потребам і можливостям ринку праці; визначає його професійну компетентність; соціальну цінність; готовність прогнозувати результат діяльності, адекватно реагувати на нестандартні ситуації, нести особисту соціальну і юридичну відповідальність за прийняття рішень. Таким чином, виділені та обґрунтовані нами системні якості особистості ми вважаємо стратегічним результатом. На основі визначених організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання, особистісно-орієнтованого, акмеологічного і синергійного підходів обґрунтовано і розроблено професійно-орієнтовану модель підготовки банківського фахівця.

4. У нашому експериментальному дослідженні теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено професійно-орієнтовану модель дистанційного навчання банківських фахівців на основі інтеграції традиційної та дистанційної форм навчання з використанням міжнародної навчально-комп'ютерної програми "Чорна дошка" при підготовці банківських спеціалістів у закладах вищої освіти економічного профілю. Дослідження ефективності запропонованої моделі здійснено методом вибіркового спостереження за допомогою параметричних показників перевірки статистичних гіпотез; на основі педагогічного експерименту підтверджено гіпотезу дослідження. Результати нашого експериментального дослідження підтверджують ефективність запропонованої професійно-орієнтованої моделі дистанційного навчання шляхом застосування навчальної-комп'ютерної програми, котра створює середовище для організації творчої самостійної діяльності студентів, вивчення іноземної мови та реалізує креативний характер дистанційного навчання; відкриває можливості для творчого освітнього потенціалу студентів; сприяє формуванню культури спеціалістів, пізнавальної діяльності у процесі роботи в Інтернеті.


 
 

Цікаве

Загрузка...