WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Виходячи з поставленої мети дослідження (обґрунтувати організаційно-педагогічні засади та створити професійно-орієнтовану модель дистанційного навчання банківських працівників), ми розробили анкету та провели соціологічне опитування банківських працівників, викладачів і студентів Львівського банківського інституту НБУ у формі наративу та опитувальника, результати яких покладено в основу практичних рекомендацій щодо поліпшення підготовки фахівців. Отримані результати особистісних рис та спеціальних професійних компетентностей проведеного наративу дають потребу стверджувати про необхідність постійного ефективного стимулювання всебічного інтелектуального розвитку працівників банку, розвитку відповідних психологічних рис яскравої особистості фахівця, необхідність використання комунікативних умінь, таких як: строуксів, раппорту, пейсингу (К. Мьоллер, П. Хегедаль, Г. Сагач), що використовуються для роботи з клієнтами банку; формують професійні уміння, дають можливість виходити за межі окремого виду професійної діяльності та ефективно інтегруватись у суміжні галузі.

Розроблена модель професійної підготовки банківського працівника складається зі суми ознак, які створюють основу структури соціальних та психологічних рис, до яких можна віднести особистісні риси,інтелектуальні риси, уміння, навички міжособистісної комунікації; ділові якості; а також якості компетентності (а саме – сприйняття корпоративної культури, специфічні якості фахівця, "вузлові" якості компетентності), дозволяють виділити високий рівень сформованості якостей компетентності банківського фахівця, сприяють його професійному гармонійному розвиткові. Окрім того, у дисертації проаналізовано та розкрито суть раціональних методів дистанційного навчанняяк однієї зі складових організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання, що впливають на зміст і методику викладання.

Варто наголосити, що розвиток творчого потенціалу фахівця та його самовдосконалення об'єктивно пов'язані з ефективністю використання методів, які отримали новий розвиток на базі інформаційних технологій. Ми розглядали дистанційне навчання як конструювання навчального процесу за певною моделлю, реалізація якої відбувалася на основі методики моделюючого навчання (відтворення моделі дій спеціаліста в тій чи іншій ситуації і розглядається нами як ефективний засіб самоактуалізації особистості), що зорієнтована на досягнення оптимального результату, формування дослідних навичок, самостійності й активності пізнання, уміння моделювати власні знання. Розроблено методики моделюючого навчання щодо проведення інтерактивних занять з іноземної мови та інших дисциплін; наведено методичні вказівки до проведення практичного заняття з дисципліни "Ділова іноземна мова" з використанням симуляцій, ділових рольових ігор.

Для відпрацювання найбільш типових ситуацій майбутньої професійної діяльності та активізації навчально-пізнавальної діяльності ми використовували різні методи інтерактивного навчання, суть яких полягала у виявленні творчого потенціалу студентів в умовах творчої атмосфери взаємодії викладача і студента. Використання ігрових форм інтерактивної методики навчання мали великий ефект у реалізації комунікативних функцій іноземної мови, розвитку спонтанності мовлення, навичок автоматичного використання іноземної мови. Ці методи здійснюють реалізацію основних дидактичних принципів, ураховуючи специфіку підготовки фахівців; мають спільні цілі: активізують сприйняття студентами навчального матеріалу і його учасників; надають можливість моделювання реальних ситуацій у контексті майбутньої професійної діяльності; формують економічне мислення.

Зазначимо, що використання інформаційних технологій у системі освіти сприяло створенню "комп'ютерної методології навчання". Комп'ютерні комунікації дозволяють використовувати такі методи дистанційного навчання для підготовки банківських спеціалістів: кейс-метод, метод симуляцій, метод проектів, комп'ютерний метод тестування. Досвід роботи у дистанційному середовищі дозволив виділити такі підходи до взаємодії викладача зі студентами: ефект новизни; ефект уяви; ефект змін; ефект гри. Принципи, форми та методи формування професійних якостей майбутніх фахівців вимагають чіткої орієнтації у викладанні кожної дисципліни на кінцеву мету підготовки спеціалістів; реалізації міждисциплінарної інтеграції процесу навчання з метою набуття вміння синтезувати знання з різних предметів.

У розділі також показано важливе значення професіоналізму викладачай організації самостійної роботи студентів, що характеризується здатністю самостійно оновлювати свої знання, синтезувати інформацію, прагнути до самореалізації та ініціативності.

У третьому розділі – "Експериментальна перевірка ефективності моделі дистанційного навчання" – викладено зміст і результати основних етапів дослідно-експериментальної роботи, розроблено професійно-орієнтовану модель дистанційного навчання банківських фахівців та експериментально перевірено її ефективність. Проведене анкетування з виявлення комунікативних та організаторських здібностей серед студентів третіх курсів дозволило залучити студентів до співпраці та виявити їхнє позитивне ставлення до самостійного роботи в дистанційному віртуальному середовищі курсу (100 CJ).

У розділі розроблено й обґрунтовано діагностичний інструментарій, за допомогою якого перевірялися критерії оцінки успішності запропонованої професійно-орієнтованої моделі підготовки фахівців шляхом інтеграції традиційної та дистанційної форм навчання (навчання, яке передбачало чергування дистанційних періодів самостійної роботи студентів над матеріалом для самостійного опрацювання з груповими аудиторними заняттями у традиційній формі), здійснено інтерпретацію одержаних результатів.

Така модель дистанційного навчання підсилила ефективність самостійної роботи студентів, залучила їх до активної пізнавальної діяльності (рис. 1).

Упродовж формуючого експерименту проводилися три контрольні зрізи знань, умінь і навичок із дисциплін "Іноземна мова професійного спрямування" та "Ділова іноземна мова" для студентів спеціальностей "Банківська справа" як у контрольних (КГ-1, КГ-2, КГ-3), так і в експериментальних (ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3) групах студентів третіх курсів, що дало змогу проаналізувати ефективність упровадження запропонованої моделі на основі динаміки зростання якості знань, умінь і навичок студентів. Результати підтвердили ефективність запропонованої моделі, котра створює середовище для організації творчої самостійної діяльності студентів щодо вивчення іноземної мови та інтенсивного обміну інформацією між студентами (віртуальні групи взаємодопомоги студентів) і реалізує креативний характер дистанційного навчання у процесі роботи в Інтернеті. Ефективністьзапропонованої методики визначалася за допомогою параметричних методів шляхом перевірки нульової гіпотези та порівняння її з альтернативною. Діагностика ефективності розробленої моделі здійснювалась за допомогою математичних показників: середньої бальної оцінки знань, умінь, навичок (ЗУН) (за 25-бальною системою), полігону частот цього показника середнього балу успішності (за 5-бальною системою), критерію Пірсона, перевірки оцінки інтервалу рівня знань, подвоєної інтегральної функції Лапласа, середнього квадратичного відхилення. Порівняльний аналіз одержаних результатів показав, що в ЕГ-групах, які навчались за альтернативною методикою, ці показники були значно кращими, ніж у паралельних КГ-групах, які навчались за традиційною методикою. Результати показників трьох контрольних зрізів (ЗУН) успішності студентів в експериментальних і контрольних групах наведено в табл. 1, де можна побачити, що результати в експериментальних групах уже з першого зрізу набагато вищі.

Ми зробили ймовірнісно-статистичний аналіз усереднених показників засвоєння програмного матеріалу в ЕГ-групах, застосувавши полігон частот бальної оцінки рівня знань студентів, зображений на рис. 2.

Проаналізувавши результати експерименту, ми дійшли таких висновків: середній бал (за 25-бальною системою) в експериментальних групах є вищий на 1,5 порівняно з контрольними групами. Перевірка гіпотези , за альтернативної гіпотези про закон розподілу випадкової величини, проводилась за допомогою критерію Пірсона; t-критерій Стьюдента вказував на достовірність, надійність, точність наших експериментальних обчислень. Це вказує на значимість одержаних результатів і підтверджує припущення, що альтернативна методика (з використанням міжнародної навчально-комп'ютерної програми) є більш ефективною. У дисертації з імовірністю 95% підтверджено ефективність запропонованої методики дистанційного навчання з використанням міжнародної навчально-комп'ютерної програми.


 
 

Цікаве

Загрузка...