WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі (автореферат) - Реферат

Концептуальна ідея дослідження базується на теоретичних положеннях особистісно-орієнтованого підходу до організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців; обґрунтуванні організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання. Головна ідея і положення концепції зосереджено в гіпотезі дослідження.

Гіпотеза дослідження. Дистанційне навчання банківських працівників стане ефективним за умови забезпечення відповідних організаційно-педагогічні засад: теоретичного обґрунтування й дотримання дидактичних принципів дистанційного навчання; спрямованість процесу підготовки фахівців на формування особистісних та професійних компетентностей відповідно до специфіки їхньої майбутньої діяльності; застосування методики комунікативних умінь майбутніх фахівців з урахуванням специфіки їхньої діяльності, створення та практичне впровадження моделі підготовки професійно-орієнтованих фахівців шляхом інтеграції традиційної й дистанційної форм навчання.

Методологічні та теоретичні засади дослідження ґрунтуються на положеннях, програмах про зміст освіти у вищих закладах освіти, які включають комплекс знань, умінь, навичок; принципах системного підходу до явищ педагогічної дійсності та її елементів. У процесі науково-педагогічного пошуку були враховані основні положення дидактики вищої школи, викладені в Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державній національній програмі "Освіта (Україна ХХІ століття)", Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. Розробляючи конкретну методологію дослідження, ми виходили з теорії особистісно-орієнтованого навчання та індивідуально-творчої педагогічної діяльності, вітчизняних та зарубіжних концепцій професійної освіти, їх обґрунтовано у працях вітчизняних і зарубіжних учених: І. Беха, В. Домрачова, В.Зінченко, В. Кухаренко,Е. Полата, П. Таланчука, А. Хуторського, І.Зязюна, Н. Никало; дидактичним обґрунтуванням щодо впровадження інтегративного підходу в навчальному процесі займаються – Г. Ващенко, В. Гондюл, С. Гончаренко, М. Данилов, А.Дьомін, Л. Коваль, О. Плахотнік; вивченням педагогічного процесу вузу – О.Абдуліна, Т. Завгородня, В. Заслуженюк, О. Балан, З. Курлянд, Т. Тарасенко; гармонійним формуванням всіх чинників особистості – І. Зязюн, В. Семиченко, Г.Сагач, Р. Хмелюк; розвитком характерологічних рис і якостей – Г. Балл, Л.Божович, В. Крутецький, В. Моляко, К. Платонов.

Основними методами дослідження були: теоретичні (вивчення та аналіз узагальнення наукової вітчизняної та зарубіжної педагогічної, філософської, психологічної літератури, систематизація теоретичних та емпіричних даних, порівняльний та контент-аналіз), емпіричні (бесіди зі студентами і викладачами, випускниками та працівниками банківських установ, анкетування, інтерв'ю, опитування, проведення наративу), педагогічний експеримент та аналіз його результатів, методи статистичного опрацювання експериментальних даних.

Організація дослідження. Дослідження проводилися протягом 1993–2004 років та охоплювали такі етапи науково-педагогічного пошуку:

  • упродовж пошукового етапу (1993–1999 рр.) основну увагу було зосереджено на виборі та обґрунтуванні проблеми дослідження, визначенні його об'єкта, предмета, мети, завдань та розробці гіпотези. Вивчалась педагогічна, психологічна, спеціальна методична література з теми дослідження;

  • формуючий етап (2000–2002 рр.) – досліджувалися соціально-філософські, історичні та педагогічні передумови розвитку дистанційного навчання, визначалась специфіка підготовки банківських працівників у системі дистанційного навчання. Розроблено концепцію, програму та методичний інструментарій дослідження, проаналізовано та конкретизовано вихідні поняття, зміст і форми;

  • узагальнюючий етап (2002–2004 рр.) – проводилось опрацювання даних, оформлення результатів дослідження; експериментально перевірялась професійно-орієнтована модель дистанційного навчання з використанням міжнародної навчально-комп'ютерної програми "Чорна дошка" (Blackboard); розроблялись методичні рекомендації щодо підготовки банківських фахівців за дистанційною формою навчання.

Дослідно-експериментальною базою, на якій проводилась дослідно-експериментальна робота щодо організації науково-педагогічного пошуку і перевірки ефективності професійно-орієнтованої моделі дистанційного навчання, були Львівський банківський інститут Національного банку України, Хмельницький інститут економіки і підприємництва, Хмельницький політехнічний коледж, Львівська академія мистецтв. У експериментальній роботі взяли участь 200 студентів, 150 випускників Львівського банківського інституту НБУ та працівників банків, 50 викладачів інституту. Всього 400 осіб.

Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатів дослідженняполягає в тому, що: визначено організаційно-педагогічні засади підготовки банківських фахівців (обґрунтовано принципи дистанційного навчання на основі порівняльного аналізу й трансформації традиційної класифікації дидактичних принципів навчання, визначено особистісні риси і професійні компетентності банківських працівників, виявлено та розкрито раціональні методи дистанційного навчання); уперше розроблено та апробовано модель професійно-орієнтованої підготовки банківських фахівців в умовах дистанційного навчання; проаналізовано становлення і розвиток дистанційного навчання в Україні.

Практичне значення дослідження полягає у створенні та апробації дистанційного курсу (100 CJ) з дисциплін "Іноземна мова професійного спрямування", "Ділова іноземна мова"; створенні віртуального інформаційно-навчального мовного середовища вивчення іноземної мови, яке відкриває можливості для реалізації творчого освітнього потенціалу студентів, сприяє формуванню культури спеціалістів, їхній мобільності. Ефективність запропонованого курсу для самостійної роботи студентів очевидна, оскільки у контексті Болонського процесу приділяється велика увага різним видам самостійної роботи.

Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечується методологічною та теоретичною обґрунтованістю його основних положень; застосуванням комплексу взаємопов'язаних методів дослідження, які відповідають меті та завданням дослідження; аналізом джерельної бази; надійністю вимірювань та діагностичного інструментарію статистичної обробки результатів педагогічного експерименту.

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи доповідалися, обговорювалися та отримали схвалення учених-педагогів, спеціалістів-практиків дистанційного навчання на шести наукових конференціях. Зокрема, на трьох міжнародних науково-практичних конференціях: "Викладач і студент у системі вищої освіти: проблеми діалогу, співпраці, взаємодії" (Львів, 2003 р.), "Динаміка наукових досліджень 2003" (Дніпропетровськ – Одеса – Суми, 2003 р.), "Наука і освіта 2004" (Дніпропетровськ, 2004 р.); на звітних науково-практичних конференціях Львівського науково-практичного центру, Інституту педагогіки і психології професійної освіти "Професійна педагогіка і психологія: результати досліджень, проблеми, перспективи" (Львів, 2002 р.) та Львівського банківського інституту НБУ (Львів, 2001, 2003 рр.). Розроблені автором наукові положення, навчальні матеріали, методичні рекомендації впроваджено в навчально-виховний процес Львівського банківського інституту НБУ (довідка № 01-15/315 від 02.04.2004 р.), Львівської академії мистецтв (довідка № 324-01 від 25.05.2004 р.), Хмельницького інституту економіки і підприємництва (довідка № 973 від 26.05.2004 р.), Хмельницького політехнічного коледжу (довідка № 419 від 26.05.2004. р.). Проміжні й кінцеві результати дослідної роботи обговорювались на засіданнях кафедри педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедри іноземних мов Львівського банківського інституту НБУ, науково-методичних семінарах, що проводилися у Львівському банківському інституті НБУ.

Публікації.Основний зміст дисертації відображено у 11 наукових публікаціях: монографії, 7 одноосібних публікаціях, з них 5 статей – у наукових фахових виданнях, 3 матеріалах науково-практичних конференцій, 4 навчально-методичних посібниках. Загальний обсяг особистого внеску становить 18 друкованих аркушів.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків (обсяг основного тексту – 182 стор.), списку використаних джерел (348, з яких 81 – іноземною мовою). У роботі –8 таблиць, 5 рисунків, 21 додатки. Загальний обсяг дисертації – 272 сторінки. Додатки розміщено на 58-ми сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми; визначено об'єкт, предмет, мету; сформульовано гіпотезу, завдання дослідження, його методологічні та теоретичні основи, наукову новизну, теоретичне та практичне значення; наведено відомості щодо апробації та впровадження результатів дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...